Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Kto płaci podatek w przypadku spółki cywilnej?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kto płaci podatek w przypadku spółki cywilnej?

Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Kinga Romas

Kwestia, czy to spółka cywilna, czy jej wspólnicy powinni opłacać podatek od nieruchomości budziła wiele kontrowersji. Rozbieżne stanowiska w tym zakresie prezentowały również sądy. Ministerstwo Finansów postanowiło wyjaśnić rozbieżności i wydało stosowną w tym zakresie interpretację ogólną.

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
   
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    
  • jest bez tytułu prawnego.

Dodatkowym wymaganiem jest wykazanie się tytułem prawnym do władania nieruchomością bądź obiektem budowlanym. Tytułem takim może być: własność, posiadanie samoistne, użytkowanie wieczyste oraz posiadanie (mienia stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa), natomiast w przypadku mienia jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa podatnikami są również posiadacze tego mienia bez tytułu prawnego.

Nieruchomość wniesiona do spółki cywilnej

Kwestia regulowania podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości bądź obiektów budowlanych wnoszonych do spółki cywilnej budziła wiele niejasności. Również orzecznictwo sądowe prezentowało odmienne stanowiska.

Część sądów opowiadała się za tym, że podatek winna odprowadzać spółka, zaś inne, że zobowiązanie to obciąża poszczególnych jej wspólników.

Różne były też stanowiska organów podatkowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Resort wyjaśnia

Chcąc ostatecznie wyjaśnić tę kwestię, Ministerstwo Finansów wydało w dniu 21 października 2016 r. interpretację ogólną nr PS2.8401.2.2016. Resort odwołał się w niej w szczególności do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 r., sygn. akt I CK 201/02, z którego wynika, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a ponadto żadne ustawy nie przyznają jej zdolności prawnej. Zatem istota spółki cywilnej wyczerpuje się w wielostronnym stosunku zobowiązaniowym łączącym wspólników. Tym samym spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego.

Ponadto w myśl obowiązujących przepisów spółka cywilna nie ma swego majątku, a działalność w ramach tej spółki jest prowadzona z wykorzystaniem majątku wspólnego wspólników, w tym wniesionego do spółki. Jest to majątek odrębny od majątku osobistego wspólników. Majątek ten nie jest przedmiotem własności spółki, tylko stanowi współwłasność łączną wspólników.

W świetle tego resort uznał, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości - nie może stać się posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu ani posiadaczem mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Wobec tego podatnikami podatku od nieruchomości należnego od nieruchomości lub obiektów budowlanych, wniesionych do spółek cywilnych, są wspólnicy takich spółek, na których solidarnie spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości.

Co istotne, sytuację tę należy odróżnić od przypadku, gdy wspólnik wnosi do spółki wkład w postaci używania nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży wówczas tylko na tym wspólniku, gdyż nieruchomość w takim przypadku nie wchodzi do majątku wspólnego wspólników.

Zasady regulowania podatku

W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Wyjątek dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym, a także w razie wyodrębnienia lokali - w zakresie gruntu i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). Ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku oznacza, że każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty.

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Z tym że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60