Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Korekta kosztów podatkowych na przełomie roku w świetle nowych rozwiązań ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korekta kosztów podatkowych na przełomie roku w świetle nowych rozwiązań prawnych - wybrane problemy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

1) W myśl nowych regulacji dotyczących korekty kosztów na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego nie ma już potrzeby cofania się, jeżeli przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Jak jednak postąpić, w sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona przez dostawcę w 2015 r., lecz odebrano ją w 2016 r.? Czy powinna zostać rozliczona podatkowo (podatek CIT) w dacie wystawienia, czy w dacie odbioru?

Faktura korygująca koszty uzyskania przychodów powinna być rozliczona podatkowo w okresie rozliczeniowym, w którym ją otrzymano.

Zgodnie z art. 15 ust. 4i updop, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Z zaprezentowanego stanu faktycznego wynika, że kontrahent wystawił fakturę korygującą w 2015 r., lecz podatnik odebrał ją w 2016 r. Analizując zaistniały stan faktyczny w kontekście powołanego przepisu, należy stwierdzić, że korekty kosztów trzeba dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą.

Zwracamy uwagę, że w sytuacji gdyby korekta kosztów podatkowych polegała na ich zmniejszeniu, a podatnik w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę korygującą, nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów byłaby niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą te koszty nie zostały zmniejszone.


2) Firma (podatnik PIT) prowadząca pełną księgowość otrzymała w styczniu 2016 r. fakturę korygującą dotyczącą tzw. kosztów bezpośrednich zaliczonych do kosztów podatkowych w 2015 r. Korekta wynikała ze zwrotu kabla niewykorzystanego do budowy sprzedanego budynku. Czy fakturę korygującą należy ująć w kosztach 2015 r. (na podstawie przepisów ustawy o PIT dotyczących zasad rozliczania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami), czy też w kosztach 2016 r. zgodnie z obowiązującymi od tego roku nowymi przepisami o korekcie kosztów podatkowych?

O kwotę wynikającą z faktury korygującej należało zmniejszyć koszty podatkowe stycznia 2016 r. W przypadku gdy w styczniu 2016 r. podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów była niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik był obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty podatkowe.

Stosownie do art. 22 ust. 5 updof, zasadą jest, że u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Przepisy te nie mają jednak zastosowania w przypadku korekty takich kosztów.

Podatkowe skutki korekty kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, jak i innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (tzw. kosztów pośrednich), są odrębnie uregulowane w ustawie o PIT. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. art. 22 ust. 7c updof, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Jak wynika z powołanego przepisu, korekty dokonuje się na bieżąco, chyba że jest ona wynikiem błędu rachunkowego albo innej oczywistej omyłki.

Ze stanu faktycznego zaprezentowanego w treści pytania wynika, że powodem korekty kosztów był zwrot niewykorzystanego materiału budowlanego, co spowodowało wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej skutkującej zmniejszeniem u nabywcy kosztów podatkowych. Stosownie do art. 22 ust. 7c updof, zmniejszenia tego należało dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą, tj. w styczniu 2016 r.

W razie gdy w styczniu 2016 r. podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów była niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik był obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 7d updof).

Zwróć uwagę!

Przepisy o korekcie kosztów podatkowych weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. i mają zastosowanie także do korekty kosztów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpiło po tym dniu.

3) Prowadzimy działalność handlową w formie spółki z o.o. Od 2016 r. koszty z tytułu m.in. rabatów potransakcyjnych są korygowane w miesiącu otrzymania faktury korygującej, a nie w okresie, którego dotyczą. Nasz problem odnosi się jednak do rabatów za 2015 r., potwierdzonych fakturą korygującą otrzymaną przez nas w 2015 r., ale dotyczących towarów wówczas jeszcze niesprzedanych. Rabaty te korygowały jedynie wartość stanu magazynowego. Czy w takiej sytuacji korekta kosztu powinna być dokonana po sprzedaży towarów, tj. w momencie zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów?

Tak. W zaprezentowanej sytuacji korekta kosztu powinna być dokonana po sprzedaży towarów, tj. w momencie zaliczenia kosztu objętego rabatem do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4i updop, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Z brzmienia powołanego przepisu nasuwa się wniosek, że intencją ustawodawcy było umożliwienie korekty kosztów wcześniej zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego, jeżeli rabat został udzielony na zakup towaru, którego koszt nie stał się jeszcze kosztem podatkowym, to faktura korygująca powinna być uwzględniona dopiero w miesiącu, w którym koszt podatkowy zostanie potrącony (w opisanym przypadku - w miesiącu uzyskania przychodu ze sprzedaży towaru).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60