Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Czy warto zakładać spółkę w trybie S24 po zmianach?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy warto zakładać spółkę w trybie S24 po zmianach?

Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Od 2012 r. można korzystać z uproszczonego trybu założenia spółki z o.o. Określa się go w skrócie S24. Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. S24 odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy, ale za to bez formy aktu notarialnego. Do podpisania dokumentów spółki z o.o. wystarczy posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy regulujące procedurę S24 także dla spółki jawnej i komandytowej. Zgodnie z przepisami skorzystanie z tej drogi założenia spółki osobowej wymaga posługiwania się bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP. Jednak w praktyce założenie spółki osobowej w trybie S24 napotyka spore trudności.

Spółka z o.o. S24 sprawdzona procedura

Ministerstwo Sprawiedliwości ponad 3 lata temu udostępniło system eMS (S24) dla rejestracji spółki z o.o. Po jego uruchomieniu okazało się, że pozostawia on wiele do życzenia. Dlatego też podlegał ciągłemu dopracowywaniu. Mimo poprawek, system obarczony jest w dalszym ciągu brakiem dostosowania do obowiązujących przepisów. Wskazać należy, że z systemu mogą korzystać tylko osoby posiadające w nim aktywne konto. Jest ono udostępniane użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu. Zgodnie z przepisami powinno ono następować za pomocą podpisu elektronicznego, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bądź przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Wspomniany podpis elektroniczny jest składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła, które użytkownik określa sobie zakładając konto w systemie S24. System umożliwia uwierzytelnienie konta tylko przy pomocy zwykłego podpisu elektronicznego. Jednak w przypadku spółki z o.o. możliwość posługiwania się zwykłym podpisem znacznie upraszcza formalności. Poza tym na dzień dzisiejszy sam system S24 służący rejestracji spółki z o.o. jest prosty w obsłudze.


Do założenia spółki S24 konieczne jest korzystanie z systemu S24 udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/.

Są atuty procedury S24

W procedurze S24 zawarcie umowy spółki powiązane jest z dalszymi czynnościami niezbędnymi do powstania spółki, łącznie ze złożeniem wniosku o wpis do KRS. Wszystkie te czynności dokonywane są poprzez system S24 on-line. Ustalenie treści umowy spółki czy wniosku o wpis do KRS następuje w ramach wypełniania formularzy (okien systemu) danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS. Następnie system generuje dokumenty, które mają być przesłane do sądu rejestrowego. Dlatego też w trybie S24 wnioskodawcy nie muszą pamiętać o doborze właściwych druków KRS.

Atutem procedury S24 jest także krótki termin rozpatrzenia wniosku przez sąd rejestrowy, tj. jeden dzień od daty jego wpływu.

Na dzień dzisiejszy w związku z modyfikacją (od 1 grudnia 2014 r.) procedury postępowania przed sądami rejestrowymi i urzędami tryb S24 stracił jedną ze swoich zalet, tj. możliwość uniknięcia procedury jednego okienka w kształcie obowiązującym do końca listopada 2014 r.

Umowa spółki S24 bez rejenta

Istotną cechą procedury S24 jest też wyłączenie wymogu zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Zasadą jest bowiem, że umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątek dotyczy jednak umowy spółki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 1571 § 1 K.s.h.). W tym przypadku z zawarciem umowy spółki z o.o. mamy do czynienia po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych do systemu eMS z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Trzeba jednak podkreślić, że brak kosztów taksy notarialnej od umowy spółki nie zawsze będzie świadczyć o mniejszych wydatkach związanych z założeniem spółki. Rezygnacja z formy aktu notarialnego na rzecz wzorca umowy ma bowiem swoje konsekwencje. Wspólnicy mają ograniczoną swobodę ustalania treści umowy, można wybierać jedynie pomiędzy wariantami uregulowań bądź uzupełnienia poszczególnych postanowień. Można uznać, że wzorzec zawiera podstawowe klauzule umowne, pozwalające tylko w pewnym zakresie na zindywidualizowanie umowy spółki. Poza tym do spółki z o.o. S24 na pokrycie kapitału zakładowego wnosić można wyłącznie wkłady pieniężne (art. 158 § 11 K.s.h.).

Minusem procedury S24 jest to, że we wzorcu nie przewidziano możliwości wprowadzenia odpowiednich postanowień dotyczących dopłat (art. 177-170 K.s.h.) czy podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki (art. 257 § 1 K.s.h.). Są to popularne formy dofinansowania spółki z o.o. Zawarcie odpowiednich uregulowań w umowie spółki jest niezbędne, aby móc korzystać z tych instytucji.

Umowa spółki S24 z ograniczoną treścią

Wspólnicy, którzy założą spółkę w trybie S24, będą mogli skorzystać z instytucji dopłat czy nienotarialnego podwyższenia kapitału zakładowego, o ile zmienią treść umowy spółki. Umowa spółki z o.o. zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy może być zmodyfikowana po zarejestrowaniu spółki na ogólnych zasadach. Zmiana wymaga zatem uchwały wspólników zaprotokołowanej przez notariusza i wpisu do KRS. Dopiero po rejestracji w KRS modyfikacji umowy spółki dotyczącej nienotarialnego podwyższenia kapitału zakładowego czy dopłat, spółka będzie mogła korzystać z takich możliwości. Zmiana umowy spółki łączy się z określonymi kosztami (przy uwzględnieniu maksymalnej stawki taksy notarialnej i opłat za rejestrację w KRS są to koszty rzędu około 1.350 zł). Dla porównania wskazać można, że klauzule umowne dotyczące dopłat czy nienotarialnego podwyższenia kapitału zakładowego można uznać za standardowe postanowienia zamieszczane w umowie sporządzanej z udziałem notariusza.

Oznacza to, że dla wspólników, którzy chcą mieć możliwość korzystania np. z dopłat, a wnoszone wkłady to minimalna wysokość kapitału zakładowego bądź niedużo wyższe wartości, taniej jest założyć spółkę tradycyjną procedurą. Obniżka opłaty sądowej za rejestrację w KRS w trybie S24 nie wpłynęła na zasadność tego twierdzenia.

S24 także dla spółek jawnych i komandytowych

W dniu 15 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące, że w trybie S24 może być zawiązana i zarejestrowana w KRS także spółka jawna i komandytowa.

Umowa spółki zawierana jest w systemie teleinformatycznym. W przypadku spółki komandytowej zawiązywanej w tym trybie wyłączony został wymóg sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Tak jak ma to miejsce w odniesieniu do spółki z o.o., wspólnicy muszą pamiętać, że decydując się na zawarcie umowy spółki w trybie S24 mają ograniczoną możliwość kształtowania postanowień tej umowy. Mogą wybrać jedynie warianty uregulowania lub uzupełnienia określonych postanowień umowy spółki, które są dopuszczone w ramach wzorca umowy.

Analogicznie jak w przypadku spółki z o.o. S24, do spółki jawnej i komandytowej zawiązywanej w tym trybie możliwe jest wnoszenie wyłącznie wkładów pieniężnych. Wkłady niepieniężne do spółki rejestrowanej w trybie S24 mogą być wnoszone już po wpisie spółki do KRS na ogólnych zasadach.

Umowa spółki S24 będzie zawarta po wprowadzeniu do systemu wszystkich koniecznych w tym celu danych. Chwilą zawarcia będzie moment opatrzenia tych danych podpisami elektronicznymi wspólników. W systemie tworzony ma być także wniosek o wpis o rejestrację w KRS.

S24 dla spółek osobowych tylko na papierze

Podkreślić należy, że skorzystanie z możliwości rejestracji spółki jawnej czy komandytowej poprzez system S24 w praktyce napotyka na trudności uniemożliwiające korzystanie z tych rozwiązań. Zgodnie z przepisami, zarówno pod umową spółki i wnioskiem o wpis do KRS wspólnicy mogą złożyć jeden z dwóch elektronicznych podpisów. Pierwszy to podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej, tzw. podpis ePUAP. Uzyskanie tego podpisu jest bezpłatne i bardzo proste w praktyce. Drugi to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, tzw. podpis kwalifikowany. Niestety, usługi rejestracji spółki jawnej/komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnione na Portalu Ministerstwa Sprawiedliwości nie umożliwiają posłużenia się podpisem ePUAP. Wśród podpisów, jakie mogą być złożone pod umową spółki jawnej czy komandytowej oraz pod wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców, wymieniony jest jedynie podpis kwalifikowany. Jego złożenie także napotka trudności techniczne. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza, że z przyczyn niezależnych od resortu, usługa korzystania przy podpisywaniu dokumentów podpisem potwierdzonym profilem ePUAP jest tymczasowo niedostępna. Podpisywanie dokumentów podpisem ePUAP w systemie S24 dla spółek jawnej i komandytowej ma być umożliwione najpóźniej do końca II kwartału 2015 r.

Praktyka nie nadąża za zmianami w prawie. W dalszej perspektywie system S24 ma być poszerzany o dodatkowe funkcjonalności. W kwietniu 2016 r. system S24 ma umożliwiać spółkom rejestrowanym w tym trybie m.in. wprowadzanie zmian do umowy spółki w zakresie postanowień zmiennych czy podjęcie uchwał dotyczących zmiany adresu spółki oraz o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożenie w tym zakresie wniosku o wpis do KRS.

Nowe rozwiązania prawne w procedurze S24 od 15 stycznia 2015 r.

- rozszerzenie katalogu spółek, które mogą być rejestrowane z wykorzystaniem wzorca umowy, o spółkę jawną i komandytową (na razie rozszerzenie nastąpiło jedynie na papierze),
- obniżenie opłat za rejestrację w KRS; opłata sądowa dla spółek S24 obniżona została z 500 zł do 250 zł); na koszty wpisu do KRS składa się także opłata za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

W procedurze S24 uiścić trzeba także opłatę manipulacyjną na rzecz operatora płatności (ok. kilku do kilkunastu złotych).

- skrócony został termin istnienia spółki z o.o. S24 w organizacji do 7 dni.

Chodzi tu o funkcjonowanie spółki od momentu zawarcia umowy spółki do chwili uzyskania wpisu do KRS. Zasadą jest, że jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Jednak art. 169 § 2 K.s.h. obowiązujący od 15 stycznia 2015 r. przewiduje, że wcześniej wymieniony termin w przypadku spółki z o.o. S24 wynosi 7 dni.

Przy tym dodać należy, że w procedurze S24 zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku o wpis są ze sobą powiązane. Dlatego też w praktyce faza organizacyjna w razie prawidłowego złożenia wniosku powinna trwać krótko i np. w terminie paru dni spółka powinna uzyskać numer KRS, NIP i REGON.

- uchylony został art. 1571 § 4 K.s.h. Do 14 stycznia 2015 r. stanowił on, że zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy jest możliwa po zarejestrowaniu spółki. Omawiane zmiany w prawie wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4). W uzasadnieniu do projektu tej ustawy wskazane zostało, że w związku z tym, iż w odniesieniu do spółek z o.o. zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy wprowadza się możliwość dokonywania zmian umowy spółki z wykorzystaniem wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym (art. 255 § 4 K.s.h.) uchyla się § 4 w art. 1571 K.s.h. jako zbędny.

Trudno jest zrozumieć przytoczoną argumentację, gdyż art. 255 § 4 K.s.h. ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. W dodatku z przepisu tego wynikać będzie w szczególności, że umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie mogła być zmieniona w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z o.o. Zatem uchylony przepis z pewnością nie był zbędny, zwłaszcza że wspólnicy mogą chcieć w trakcie funkcjonowania spółki dodać do niej postanowienia nieujęte we wzorcu. Obecnie możliwość wprowadzenia zmian do umowy spółki z o.o. S24 wywodzić należy z ogólnych przepisów regulujących funkcjonowanie spółki z o.o. (art. 255 § 1 i 3 K.s.h.).

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.