Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Likwidacja działalności a prywatny wynajem nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Likwidacja działalności a prywatny wynajem nieruchomości

Serwis Podatkowy nr 6 (246) z dnia 10.06.2016

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2016 r., nr IPPP2/4512-122/16-2/DG)

"(...) W dniu 6 października zostało skierowane do Wnioskodawczyni pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące wyrejestrowania kas fiskalnych w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 31 marca 2015 r. Wnioskodawczyni nadmieniła, że od 2006 r. prowadzona działalność gospodarcza ograniczała się do wynajmu nieruchomości podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Po 31 marca 2015 r. Strona nadal wynajmuje nieruchomość podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. (...) Wnioskodawczyni nadal jest podatnikiem VAT.

(...) Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek wyrejestrować w urzędzie skarbowym posiadane kasy rejestrujące (...)?

(...) Zdaniem Wnioskodawczyni, kasy fiskalne będą miały zastosowanie w ewentualnym najmie prywatnym. Dlatego też (...) nie mogą być wyrejestrowane. Ponadto Strona informuje, że nadal jest czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7.

(...) stanowisko Wnioskodawcy (...) jest prawidłowe.

(...) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

(...) Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono (...) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia (w sprawie kas - przyp. red.), w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

(...) odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu.

(...) W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (o VAT - przyp. red.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

(...) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy (o VAT - przyp. red.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

(...) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczeniem najemcy, polegającym na płaceniu umówionego czynszu.

(...) najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy (o VAT - przyp. red.) definicję działalności gospodarczej, gdyż wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy przedmiot najmu uprzednio stanowił składnik majątkowy prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika, czy stanowił jego majątek osobisty. W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (o VAT - przyp. red.) i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (o VAT - przyp. red.) (podkreśl. red.).

(...) Wnioskodawczyni na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości innemu podmiotowi. Strona ma status czynnego podatnika VAT i rozlicza się z tego podatku, składając deklaracje VAT-7. Tak więc Wnioskodawczyni nie zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jedynie z uwagi na status kontrahenta jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z którym zawarła umowę najmu nieruchomości na cele użytkowe - Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub też rolników ryczałtowych, która to sprzedaż na mocy art. 111 ust. 1 ustawy (o VAT - przyp. red.) podlega obligatoryjnemu ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej. W opisie sprawy Strona wskazała, że posiadane przez nią kasy mogą mieć zastosowanie w ewentualnym najmie prywatnym.

W związku z tym, że Strona jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym nieprzerwanie usługi najmu nieruchomości, brak jest podstaw do stwierdzenia, że jest Ona zobowiązana do złożenia wniosku o wyrejestrowanie kas z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego oraz dokonania odczytu zawartości ich pamięci fiskalnej (podkreśl. red.).

W sytuacji, gdy wystąpi u Wnioskodawczyni jakakolwiek sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, będzie ona zobowiązana, stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy (o VAT - przyp. red.), do jej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej. Ponadto tut. Organ wskazuje, że skoro u osoby fizycznej powstał obowiązek ewidencjowania sprzedaży wskazanej w ww. przepisie ustawy, to każda czynność dokonana przez podatnika na rzecz wymienionych w art. 111 ust. 1 (...) nabywców musi zostać zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej. Tak więc Strona nie ma obowiązku przeprowadzenia procedury wskazanej w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących do czasu zakończenia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o VAT lub w sytuacji wystąpienia okoliczności (np. zapełnienie pamięci fiskalnej kasy), które będą obligowały Stronę do przeprowadzenia wskazanych w § 15 ust. 1 rozporządzenia (w sprawie kas - przyp. red.) czynności. (...)".

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60