Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Wystawienie refaktury za media w czasie zawieszenia działalności gospodarczej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wystawienie refaktury za media w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik postanowił użyczyć lokal w budynku, w którym wykonywana była działalność gospodarcza. Czy wystawienie refaktury za media na użytkownika lokalu będzie równoznaczne ze wznowieniem działalności gospodarczej?

Przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii związanych z zawieszeniem działalności. Prawo przedsiębiorcy do zawieszenia działalności gospodarczej wynika z art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, a także wspólnicy spółek cywilnych – o ile zawieszenia dokonają wszyscy pozostali wspólnicy spółki. Przedsiębiorca w trakcie czasowego zaprzestania wykonywania działalności ma pewne prawa i obowiązki. Najistotniejsze jest to, że w czasie zawieszenia nie może on wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością przed datą jej zawieszenia, wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa oraz osiągnąć przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem jej wykonywania.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wiąże się dla przedsiębiorcy z pewnymi konsekwencjami również na gruncie podatku od towarów i usług. Co do zasady podmiot będący podatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do miesięcznego lub kwartalnego rozliczania podatku poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji VAT, do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Przy czym należy pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywających towary w zakresie których są podatnikami, okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, a także okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Wątpliwości Czytelnika dotyczą kwestii refakturowania kosztów mediów w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że refaktura jest zwykłą fakturą wystawioną przez podatnika pośredniczącego pomiędzy właściwym usługodawcą a faktycznym nabywcą usługi. Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów na użytkownika lokalu, który z usług faktycznie korzysta. A zatem Czytelnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz użytkownika (osoby trzeciej), biorąc udział w dostawie mediów (świadczeniu usług) – otrzymuje i świadczy te usługi. Zachowanie takie wypełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i obliguje do złożenia deklaracji podatkowej i rozliczenia podatku VAT.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z jednej strony zabraniają uzyskiwania bieżących przychodów z działalności gospodarczej, ale z drugiej nie zawierają żadnych sankcji za naruszenie tego zakazu. Podkreślić należy, że przepisy tej ustawy nie przewidują automatycznego uznania, że nastąpiło "odwieszenie" działalności.

Zdaniem redakcji, jednorazowa sprzedaż towarów lub usług nie obliguje podatnika do podjęcia zawieszonej działalności, ale przy comiesięcznym refakturowaniu kosztów utrzymania lokalu konieczne jest wznowienie działalności gospodarczej, gdyż wiąże się to z wykonywaniem działalności gospodarczej i osiąganiem bieżących przychodów.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60