Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Nowości przy zakupach w unijnych projektach
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowości przy zakupach w unijnych projektach

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Jolanta Białkowska

Od 1 stycznia br. przedsiębiorca, który rozpocznie realizację projektu jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jest zobowiązany upublicznić zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności. Nie dotyczy to wyboru personelu projektu. Ma jednak zastosowanie do osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zamówienia powyżej 50 tys. zł

W większości przypadków przedsiębiorcy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) do zakupów finansowanych ze środków publicznych w ramach projektów z programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nie oznacza to jednak dowolności przy zakupie usług, produktów czy usług budowlanych. Beneficjenci, którzy zgodnie z prawem nie stosują ustawy Pzp, są bowiem zobowiązani stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto. Z kolei beneficjenci, którzy mają obowiązek przestrzegania przepisów tej ustawy, stosują ją do zamówień o wartościach niższych, dla których nie określono trybu udzielenia zamówień w Pzp. De facto są zobowiązani do przeprowadzenia procedury związanej z zasadą konkurencyjności dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto do 30 tys. euro netto włącznie (patrz tabela). Mowa o tym w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS...

Upublicznienie zapytania

W celu spełnienia wymogów zasady konkurencyjności beneficjent jest zobowiązany upublicznić zapytanie ofertowe. Upublicznienie takiego zapytania polega na umieszczeniu go na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej w tzw. Bazie konkurencyjności, która dostępna jest pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wytyczne doprecyzowują, że w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem właściwego ministra zapytanie powinno być umieszczone na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu. Warto przy tym zaznaczyć, ze rozwiązanie dotyczące zawieszenia działalności Bazy konkurencyjności jest awaryjne i jak dotychczas nigdy nie było wykorzystane.

Wytyczne precyzują też jak beneficjent ma postąpić w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu jeszcze przed podpisaniem umowy. W takiej sytuacji w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien je umieścić na stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu. Zasada ta obowiązywała jednak tylko do końca 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. zapytanie ofertowe powinno być umieszczone w Bazie konkurencyjności. Baza ta bowiem jest już dostępna nie tylko dla beneficjentów, tj. podmiotów, które podpisały umowy o dofinansowanie projektów, ale również dla wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie, a takiej umowy jeszcze nie podpisali.

Nowością jest, że reguły dotyczące zasady konkurencyjności określone w powołanych wytycznych mają już zastosowanie do wszystkich projektów z programów operacyjnych na lata 2014-2020, czyli zarówno realizowanych z programów krajowych, jak i regionalnych. Ma to związek z uchyleniem wytycznych programowych dla poszczególnych programów operacyjnych na mocy ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). W świetle art. 18 ust. 2 tej ustawy po upływie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie wytyczne programowe w brzmieniu dotychczasowym przestają być stosowane. Ponieważ weszła ona w życie 2 września 2017 r., to od 3 grudnia 2017 r. mają zastosowanie wyłącznie wytyczne horyzontalne wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów. Tym samym reguły dotyczące stosowania zasady konkurencyjności regulowane są już tylko na poziomie centralnym (krajowym), a nie na tle poszczególnych programów.

Wybór personelu

Zasada konkurencyjności nie ma zastosowania do wyboru personelu projektu. Mowa tu o osobach zatrudnianych na umowę o pracę, wolontariuszach, osobach samozatrudnionych i współpracujących z osobą samozatrudnioną. Proszę zauważyć, że w definicji tej nie ma już osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Dla nich poprzednia wersja wytycznych (z 2016 r.) wskazywała wprost, że musi być do nich stosowana zasada konkurencyjności. Obecnie osoba zatrudniana na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich nie będzie stanowiła personelu projektu, tylko będzie wykonawcą. Jeśli więc wartość wynagrodzenia, która ma być wypłacona w ramach projektu, przekroczy kwotę 50 tys. zł netto, to beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić procedurę związaną z zasadą konkurencyjności (przykład).

Przykład

W ramach projektu EFS ma być zatrudniony trener X na podstawie umowy o pracę oraz trener Y na podstawie umowy cywilnoprawnej. W obydwu przypadkach wartość wynagrodzenia wypłaconego w ramach projektu przekroczy 50 tys. zł netto. W takiej sytuacji beneficjent nie stosuje zasady konkurencyjności w odniesieniu do trenera X. Procedurę związaną z tą zasadą będzie zobowiązany przeprowadzić zatrudniając trenera Y na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Procedury zakupowe w projektach
Wartość zamówienia Podmiot niezobowiązany
do stosowania ustawy Pzp
Podmiot zobligowany
do stosowania Pzp
Powyżej 50 tys. zł netto do 30 tys. euro netto włącznie Zasada
konkurencyjności
Pzp lub zasada konkurencyjności albo powierzenie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź inne przepisy prawa, o ile wyłączają stosowanie Pzp
Powyżej 30 tys. euro netto Pzp lub powierzenie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo inne przepisy prawa, o ile wyłączają stosowanie Pzp
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60