Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zmiany w rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Nowy akt ma na celu znaczne uproszczenie procedury rejestracji i wyrejestrowania pojazdów m.in. poprzez zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów.

Dokumenty przy rejestracji pojazdu

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. W celu rejestracji pojazdu jego właściciel składa do organu rejestrującego wniosek na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do omawianego rozporządzenia.

Do wniosku dołącza się:

 • dowód własności pojazdu,
   
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
   
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
   
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic (tablicy) rejestracyjnych albo konieczności zwrotu tych tablic (tablicy) organowi rejestrującemu państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie, że pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic (tablicy) rejestracyjnych albo oświadczenie o konieczności ich zwrotu organowi rejestrującemu państwa, z którego pojazd został sprowadzony; oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie,
   
 • dodatkową tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana, a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza oświadczenie o jej utracie; oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie.

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Polski nowego pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel dołącza jeden z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Chodzi tu o świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane. Jeśli konieczne jest badanie techniczne pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

Tłumaczenia dokumentów w języku obcym

Rozporządzenie znacznie ogranicza zakres dokumentów przedkładanych wraz z tłumaczeniami na język polski, wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich UE, w przypadku zakupu pojazdu za granicą. Zasadniczo dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Obecnie nie ma już obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

 • dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których nie zostały określone kody w przepisach unijnych o dokumentach rejestracyjnych pojazdów,
   
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
   
 • dokumentu o wycofaniu pojazdu z eksploatacji, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.

Tablice na bagażnik i o mniejszym rozmiarze

Uproszczeniu uległa też procedura wnioskowania o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej dla bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu, np. bagażnika rowerowego. Właściciel pojazdu może wnioskować o dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze co numer rejestracyjny tego pojazdu. Składając wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, właściciel podaje w nim informację o numerze rejestracyjnym pojazdu, oraz jego numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy. Dotychczas istniał obowiązek okazania dokumentu rejestracyjnego w organie rejestracyjnym, co wykluczało możliwość złożenia takiego wniosku np. za pośrednictwem poczty czy też środków komunikacji elektronicznej. Obecnie właściciel pojazdu musi przedstawić dowód rejestracyjny w momencie odbierania tablic, w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz wpisania odpowiednich adnotacji.

Po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych przyspieszeniu ma ulec również procedura wyrejestrowania pojazdu. Zrezygnowano bowiem z konieczności wzywania przez organ rejestrujący właściciela pojazdu do zwrotu (w ciągu 7 dni) tablic rejestracyjnych pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, jeżeli była wydana. Dzięki tej regulacji sama procedura przebiegnie szybciej i sprawniej. Dokumenty i tablice unieważniane są przez stacje demontażu, zatem i tak nie można z nich korzystać.

Przepisy przewidują również nowy rodzaj tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych, zmniejszonych, do oznaczania pojazdów wyprodukowanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE, np. w Stanach Zjednoczonych lub Japonii. Pojazdy te posiadają mniejsze wymiary w miejscach, gdzie umieszcza się tablice rejestracyjne. W związku z tym przewidziano nowy wzór takich tablic. Właściciel pojazdu wnioskujący o takie zmniejszone tablice będzie składał w tym zakresie stosowne oświadczenie. Przepisy dotyczące zmniejszonych tablic wejdą w życie 1 lipca br.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60