Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Zasada memoriału

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasada memoriału

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

1. Czym charakteryzuje się zasada memoriału?

Zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości wyraża się w tym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie wystąpiły w danym roku obrotowym, niezależnie od tego czy zostały one zafakturowane (notyfikowane) oraz czy zostały zapłacone.

Przykładowo chodzi tu o ujęcie w księgach rachunkowych i wykazanie w rocznym sprawozdaniu finansowym:

 • należnych pracownikom wynagrodzeń za grudzień, mimo iż mają być wypłacone w następnym roku (w styczniu),
   
 • wartości wykonanych na rzecz jednostki usług obcych, zafakturowanych na początku następnego roku obrotowego,
   
 • niezapłaconych odsetek, których termin zapłaty jeszcze nie zapadł, dotyczacych danego roku obrotowego,
   
 • przychodów ze sprzedaży w sytuacji gdy zgodnie z umową nabywca odebrał towar w grudniu, a zapłacił za niego w następnym roku obrotowym (np. w styczniu),
   
 • przychodów z tytułu odsetek od lokat terminowych, których termin zwrotu przypada np. na styczeń przyszłego roku, a które dotyczą roku bieżącego (jednostka powinna naliczyć te odsetki we własnym zakresie i zaewidencjonować w przychodach finansowych roku, którego dotyczą).
Zgodnie z zasadą memoriału nie można ujmować w danym okresie operacji dotyczących innych okresów sprawozdawczych. Zasada ta ma na celu wykazanie realnych kosztów i przychodów danego okresu sprawozdawczego.

Przykład

I. Założenia:

1. W grudniu jednostka nabyła materiały o wartości: 1.000 zł, które w tym samym miesiącu zużyła do produkcji. Zobowiązanie wobec dostawcy w kwocie: 1.230 zł (w tym VAT: 230 zł), zgodnie z terminem płatności zostało uregulowane dopiero w styczniu następnego roku.

2. Zgodnie z zasadą memoriału wartość zużytych materiałów należy odnieść w koszty grudnia, niezależnie od tego, kiedy zapłacono za nie.

3. Jednostka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia danego roku obrotowego
1. FZ - zakup materiałów:      
a) wartość brutto zakupu 1.230 zł 30 21
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 230 zł 22-1 30
2. PZ - przyjęcie materiałów do magazynu 1.000 zł 31 30
3. RW - wydanie materiałów do produkcji 1.000 zł 40-1 31
B. Zapisy w księgach stycznia następnego roku obrotowego
1. WB - uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy materiałów 1.230 zł 21 13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia danego roku obrotowego

Czym charakteryzuje się zasada memoriału?

B. Zapisy w księgach stycznia następnego roku obrotowego

Czym charakteryzuje się zasada memoriału?

2. Stosowanie zasady memoriału na przełomie miesięcy lub kwartałów

Zasada memoriału stanowi co prawda o roku obrotowym, niemniej jednak należy ją stosować w pełnym zakresie również w okresie np. miesiąca, jeżeli miesiąc przyjęto jako okres sprawozdawczy.

Za rok obrotowy - w znaczeniu określonym ustawą o rachunkowości (w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości) - uważa się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Z kolei okresem sprawozdawczym jest okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Zazwyczaj jednostki przyjmują w swojej polityce rachunkowości za okres sprawozdawczy pojedynczy miesiąc ze względu m.in. na comiesięczne ustalanie zaliczek na podatek dochodowy, rozliczanie VAT, sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych oraz ze względu na obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej jednak niż na koniec miesiąca (por. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

W przypadku gdy dokument dotyczący danego miesiąca (np. wykonanej usługi) wpłynie do jednostki w miesiącu następnym, należy uwzględnić zasadę memoriału i zaksięgować go do okresu, którego dotyczy - jeśli oczywiście dany dokument wpłynie do jednostki jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten miesiąc.

Dzień, na który należy zamknąć miesiąc, jednostka powinna określić samodzielnie w dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Może to być na przykład 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który jednostka opłaca zaliczkę na podatek dochodowy.

Przykład

I. Założenia:

1. Faktura za usługę wykonaną w sierpniu została wystawiona 3 września. Wartość faktury wyniosła: 4.000 zł plus VAT 920 zł (podlegający odliczeniu we wrześniu).

2. Faktura wpłynęła do jednostki przed zamknięciem ksiąg za sierpień.

3. Jednostka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za wykonaną usługę (zapis w księgach sierpnia):      
a) kwota netto faktury 4.000 zł 40-2 30
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu we wrześniu 920 zł 22-1 30
c) łączna kwota zobowiązania 4.920 zł 30 21

III. Księgowania:

Stosowanie zasady memoriału na przełomie miesięcy lub kwartałów

W sytuacji gdy faktura (lub inny dokument) za usługę wpłynie do jednostki po zamknięciu miesiąca, którego dotyczy, koszt wynikający z tej faktury może być ujęty w księgach rachunkowych miesiąca, w którym fakturę (dokument) otrzymano.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.