Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Jak uzyskać potwierdzenie salda?
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak uzyskać potwierdzenie salda?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Wymagana przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacja w drodze potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu składników majątku ma zastosowanie do:

  • aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej,
     
  • udzielonych pożyczek,
     
  • należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności z wyłączeniem należności wskazanych w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, inwentaryzowanych w drodze weryfikacji, tj. należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności z tytułów publicznoprawnych,
     
  • własnych składników aktywów powierzonych kontrahentom.

W przypadku środków pieniężnych w bankach (a także innych rozrachunków z bankami, np. z tytułu kredytów w rachunku bieżącym) praktyką jest, że bank prowadzący rachunek jednostki przesyła informację o saldzie, figurującym w jego księgach rachunkowych. Uzgodnienie salda odbywa się więc na podstawie dokumentu przekazanego przez bank. Wyciąg przesłany przez bank powinien być sprawdzony przez jednostkę pod względem jego zgodności z księgami rachunkowymi. W sytuacji wystąpienia rozbieżności należy różnice bezwzględnie wyjaśnić. W przypadku, gdy bank nie prześle odpowiedniego wyciągu informującego o stanie salda lub wysokości kredytu, wówczas jednostka powinna sama wystąpić z prośbą o potwierdzenie salda.

W podobny sposób inwentaryzuje się papiery wartościowe w formie zdematerializowanej (akcje i inne papiery wartościowe), które jednostka posiada w bankach lub biurach maklerskich oraz czeki i weksle przekazane do banku celem realizacji, a także salda pożyczek z innymi niż banki pożyczkodawcami.

W odniesieniu natomiast do należności (w tym z tytułu udzielonych pożyczek), obowiązek uzgodnienia stanu salda spoczywa na wierzycielu. Najczęściej wysyła on do swoich dłużników wypełniony druk "Potwierdzenie salda" i oczekuje na potwierdzenie wykazanych w nim sald. W razie wystąpienia rozbieżności sald należy wyjaśnić przyczyny ich powstania. W przepisach bilansowych nie ma ustalonego wzoru druku "Potwierdzenie sald". Dlatego sam dokument może wyglądać różnie, w zależności od ustaleń przyjętych w danej jednostce. Najczęściej stosowany jest druk składający się z dwóch odcinków "A" i "B". Część "A" odbiorca zatrzymuje u siebie, natomiast odcinek "B" odsyła wystawcy z potwierdzeniem stanu należności wierzyciela (a swoich zobowiązań) lub z informacją o ewentualnych rozbieżnościach.

Aktywne druki i formularze
Druki potwierdzeń sald są dostępne
w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce
Rachunkowość/Druki inwentaryzacyjne

Druk potwierdzenia salda należności może wyglądać następująco:

POTWIERDZENIE SALDA
(odcinek "A")
"WERT" Sp. z o.o. 
ul. Strażacka 2/3 
00-100 Poznań 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         Nadawca
"KORAL" Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 31
00-100 Poznań    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odbiorca         

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) informujemy, że na dzień . . . 31.10.2016 r. . . . Wasze zadłużenie wobec naszej jednostki
wynosi . . . .9.125. . .  zł . . .10 . .  gr.

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić na odcinku B.

W przypadku niezgodności salda prosimy o przesłanie specyfikacji różnic.

Na powyższe saldo składają się następujące pozycje:

Nazwa, nr dowodu i treść operacji Data
wystawienia
Kwota
Wn
zł, gr
Ma
zł, gr
Faktura nr 108/10/2016 13.10.2016 r. 4.020,00  
Faktura nr 114/10/2016 21.10.2016 r. 5.105,10  
 

Główny księgowy  
Teresa Wiśniewska
02.11.2016 r.      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data i podpis         


POTWIERDZENIE SALDA
(odcinek "B")
"WERT" Sp. z o.o. 
ul. Strażacka 2/3 
00-100 Poznań 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          Odbiorca
"KORAL" Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 31
00-100 Poznań    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nadawca       

Kwota naszego zobowiązania wobec Waszej jednostki na dzień . . . . 31.10.2016 r. . . . 
wynosi . . 9.125 zł . . . 10 . .  gr.

Na powyższe saldo składają się następujące pozycje:

Nazwa, nr dowodu i treść operacji Data wystawienia Kwota
Ma
zł, gr
Wn
zł, gr
Faktura nr 108/10/2016 13.10.2016 r. 4.020,00  
Faktura nr 114/10/2016 21.10.2016 r. 5.105,10  

Kwota salda figurująca w naszych księgach rachunkowych jest zgodna/nie jest zgodna z powodu*):
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) niepotrzebne skreślić

 

Prezes              
Krystyna Kwiatkowska
06.11.2016 r.        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis         

Co ważne, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald sporządzają na tę okoliczność protokół. Opisują w nim przeprowadzone czynności oraz wszelkie rozbieżności, które wystąpiły między stanem w księgach rachunkowych jednostki, a stanem podanym przez kontrahentów.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60