Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Ujawnienie środka trwałego w toku inwentaryzacji
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujawnienie środka trwałego w toku inwentaryzacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W jakiej wartości ująć w księgach rachunkowych środki trwałe ujawnione jako nadwyżki w wyniku inwentaryzacji?

Zasadniczo, ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki środków trwałych wycenia się w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o posiadaną dokumentację dotyczącą tych środków trwałych. Jeżeli jednostka nie dysponuje taką dokumentacją, ponieważ otrzymała na przykład środek trwały nieodpłatnie (w tym w drodze darowizny), to wyceny ujawnionego środka trwałego dokonuje według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Przy czym, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, to należy w inny sposób określić jego wartość godziwą (zob. art. 28 ust. 2 i 5 ustawy o rachunkowości).

Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować oraz powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione więc w wyniku inwentaryzacji różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (por. art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości).

Wprowadzenie ujawnionego środka trwałego do ewidencji bilansowej w celu doprowadzenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych do stanu potwierdzonego spisem z natury, do czasu wyjaśnienia przyczyn nadwyżki ujmuje się zapisem:

      – Wn konto 01 "Środki trwałe",
      – Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Rozliczenie stwierdzonej nadwyżki środka trwałego następuje po uzyskaniu pewności (weryfikacji przez jednostkę przyczyn jej powstania), że jest to rzeczywiste ujawnienie. Wtedy następuje zarachowanie wartości nadwyżki do odpowiednich przychodów lub zmniejszenia kosztów sprzedanych produktów.

W sytuacji gdy ujawniony środek trwały został wytworzony przez jednostkę w ramach działalności operacyjnej, rozliczenie jego nadwyżki odbędzie się poprzez korektę kosztów sprzedanych produktów w wysokości kosztów jego wytworzenia, zapisem:

      – Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      – Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Jeśli z dokonanej weryfikacji ewidencji środków trwałych oraz dokumentacji księgowej będzie wynikało, iż ujawniony środek trwały został przez jednostkę zakupiony, to rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej będzie przebiegało zapisem:

      – Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei, gdy okaże się, iż ujawniony środek trwały został otrzymany jako rzeczowa darowizna, a jednostka nie posiada dokumentacji potwierdzającej ten fakt, to nadwyżkę inwentaryzacyjną tego środka trwałego, w wartości rynkowej, jednostka rozliczy zapisem:

      – Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
      – Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Stosownie bowiem do postanowień art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości, środki trwałe przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ujęta na koncie 84 kwota stopniowo zwiększa pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych (zob. art. 41 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Zwracamy uwagę, że w przypadku ujawnionych środków trwałych rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje według prawa bilansowego nie wcześniej niż po wprowadzeniu ich do ewidencji.

Kalkulatory
Kalkulatory amortyzacji dostępne są
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

Należy podkreślić jednak, że przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują możliwości naliczenia odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ujawnionego środka trwałego za okres przed wprowadzeniem go do ewidencji.

1.1. Ujawnienie środka trwałego wytworzonego przez jednostkę

Przykład

I. Założenia:

W toku inwentaryzacji ujawniono środek trwały. Po dokładnej weryfikacji ewidencji środków trwałych i dokumentacji księgowej ustalono, że został on wytworzony we własnym zakresie, a koszt wytworzenia wyniósł: 15.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – ujawniona podczas inwentaryzacji nadwyżka środka trwałego 15.000 zł 01 24-1/1
2. PK – rozliczenie wartości ujawnionego środka trwałego, wytworzonego we własnym zakresie 15.000 zł 24-1/1 70-1

III. Księgowania:

Ujawnienie środka trwałego wytworzonego przez jednostkę

1.2. Ujawnienie środka trwałego uzyskanego w drodze darowizny

Przykład

I. Założenia:

Podczas inwentaryzacji ujawniono środek trwały, który nie był objęty ewidencją bilansową. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że środek ten otrzymano jako darowiznę rzeczową. Jednostka nie posiada dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Ujawniony środek trwały wyceniono więc na kwotę: 4.500 zł (wartość rynkowa).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – ujawniona podczas inwentaryzacji nadwyżka środka trwałego 4.500 zł 01 24-1/1
2. PK – rozliczenie wartości ujawnionego środka trwałego, uzyskanego w drodze darowizny 4.500 zł 24-1/1 84

III. Księgowania:

Ujawnienie środka trwałego uzyskanego w drodze darowizny

1.3. Rzeczywiste ujawnienie środka trwałego

Przykład

I. Założenia:

Podczas inwentaryzacji ujawniono środek trwały, który nie był objęty ewidencją bilansową. Po dokonanej weryfikacji ewidencji środków trwałych i dokumentacji księgowej ustalono, że środek ten został przez jednostkę zakupiony. Z dokumentacji wynika, że jego wartość wynosi: 5.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – ujawniona podczas inwentaryzacji nadwyżka środka trwałego 5.000 zł 01 24-1/1
2. PK – rozliczenie wartości ujawnionego środka trwałego 5.000 zł 24-1/1 76-0

III. Księgowania:

Rzeczywiste ujawnienie środka trwałego

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.