Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Spółka przyjęła w zakładowym planie kont zasadę odpisywania w koszty zużycia materiałów składników majątku o niskiej jednostkowej wartości. Składniki wydane do używania ujmowane są wyłącznie w ewidencji pozabilansowej. Decyzją kierownika jednostki składniki te (narzędzia) są raz na 2 lata inwentaryzowane. W jaki sposób w tej sytuacji rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, które zgodnie z przyjętym w dokumentacji jednostki uproszczeniem nie są objęte ewidencją bilansową materiałów, lecz odpisywane są w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie zakupu (Wn konto 40, Ma konto 30), nie są aktywami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości.

Nie dotyczy ich więc ustawowy obowiązek określony w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. obowiązek ich inwentaryzacji drogą spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

Należy jednak podkreślić, iż mimo braku ustawowego obowiązku, jednostka może podjąć decyzję o objęciu inwentaryzacją drogą spisu z natury również przedmiotów objętych wyłącznie ewidencją pozabilansową - w dowolnie określonym terminie i z dowolną częstotliwością. Umożliwi to kontrolę i ocenę prawidłowości wykorzystywania tych składników majątku w działalności jednostki, pozwoli na ocenę ich stanu i dalszej przydatności dla jednostki, a także umożliwi rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

W sytuacji opisanej w pytaniu ujawnione w wyniku inwentaryzacji niedobory i nadwyżki, po wyjaśnieniu przyczyn ich powstania, mogą zostać ujęte w prowadzonej przez jednostkę ewidencji pozabilansowej.

Jednak niedobory zawinione, które stanowią przedmiot roszczenia wobec osób materialnie odpowiedzialnych, powinny być ujmowane także w ewidencji bilansowej na koncie pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

   1) w przypadku gdy pracownik wyraził na piśmie zgodę na zwrot
        równowartości niedoboru:
      - Wn konto 23-4 "Rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   2) w przypadku odmowy przez pracownika pokrycia niedoboru
        i skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd:
      - Wn konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Ujęciu na kontach bilansowych podlegać powinny również ewentualne nadwyżki inwentaryzacyjne powstałe z innych przyczyn niż nieujęcie w ewidencji pozabilansowej (np. powstałe na skutek nieodpłatnego otrzymania narzędzi i niezaewidencjonowania tego faktu w księgach rachunkowych). W takiej sytuacji nadwyżka taka podlegać będzie zarachowaniu zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5
         (w analityce: Zużycie materiałów),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60