Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Zawiniony niedobór środka trwałego w całości umorzonego
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zawiniony niedobór środka trwałego w całości umorzonego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W wyniku inwentaryzacji rocznej stwierdzono niedobór środka trwałego w 100% umorzonego (GPS). Osoba odpowiedzialna materialnie przyznała się do zgubienia sprzętu. Niedobór został uznany jako zawiniony z winy pracownika. W krótkim czasie pracownik odkupił zaginiony sprzęt (tej samej marki i o takich samych parametrach) i złożył oświadczenie, że zapłacił za sprzęt 200 zł. Jak rozliczyć niedobór? Czy zwrócony sprzęt uznać jako rozliczenie? Jakich dokonać księgowań, znając cenę zakupu zaginionego i odkupionego składnika?

Z niedoborem zawinionym mamy do czynienia, gdy jest on następstwem działania lub zaniedbania obowiązków osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone jej mienie. Jeżeli niedobór stanowi przedmiot roszczenia wobec osoby materialnie odpowiedzialnej, to jego wartość ewidencjonuje się na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Kwota roszczenia wobec osoby odpowiedzialnej określana jest przez kierownika jednostki. Jeśli obciążenie pracownika następuje w kwocie wyższej niż wartość bilansowa aktywu, to kwotę dodatkowego roszczenia odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0).

Księgowania związane z rozliczeniem niedoboru środka trwałego, uznanego za zawiniony przez osobę materialnie odpowiedzialną, mogą przebiegać zapisami:

1. Ujawnienie niedoboru środka trwałego:
   a) wartość nieumorzona środka trwałego:
      - Wn konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów",
   b) dotychczasowe umorzenie:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
   c) wartość początkowa środka trwałego:
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".
2. Rozliczenie niedoboru środka trwałego uznanego za zawiniony (roszczenie z tytułu niedoboru od osoby odpowiedzialnej w wartości nieumorzonej środka trwałego):
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów".
3. Podwyższenie wartości niedoboru zawinionego do ceny zakupu nowego środka trwałego (obciążającego pracownika):
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
4. Spłata przez pracownika roszczenia:
   a) wpłata do kasy:
      - Wn konto 10 "Kasa",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   b) potrącenie kwoty roszczenia z wynagrodzenia:
      - Wn konto 23-1 "Rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Jeżeli pracownik rozliczy się w formie rzeczowej, tj. zwróci (odkupi) zagubiony sprzęt (pod warunkiem, że jednostka wyrazi na tę formę zgodę), to zwrócony sprzęt wprowadza się do ewidencji środków trwałych, zapisem:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Jak wynika z pytania pracownik złożył oświadczenie, iż dany składnik nabył za kwotę 200 zł. Naszym zdaniem wartość tę można przyjąć za jego wartość początkową. W sytuacji gdy na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" pozostanie nierozliczone saldo, należy je przeksięgować odpowiednio na konto pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.

Przypominamy, iż wartość początkową środka trwałego w przypadku jego odpłatnego nabycia stanowi cena nabycia. Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu:

a) bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,

c) obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Ponadto przepis ten stanowi, iż w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, czyli według ceny rynkowej.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60