Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Niedobór wyrobu w jednostce stosującej porównawczy rachunek zysków i strat
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Niedobór wyrobu w jednostce stosującej porównawczy rachunek zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W wyniku przeprowadzonego na dzień bilansowy spisu z natury okazało się, że wystąpił niedobór wyrobów gotowych. W jaki sposób zaksięgować ten niedobór, skoro sporządzam porównawczy rachunek zysków i strat? Produkty ujmowane są w stałych cenach ewidencyjnych.


Ewidencja niedoboru do czasu wyjaśnienia przyczyn jego powstania

Do ewidencji i rozliczania ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych (w tym niedoborów wyrobów gotowych) służy konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów", w ramach którego można wyodrębnić oddzielnie niedobory i nadwyżki. Ujawniony niedobór produktów gotowych można do chwili jego wyjaśnienia ująć zapisem:

      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

W jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat, ujmując w ewidencji księgowej niedobór wyrobów gotowych, należy mieć na uwadze tzw. zamknięty krąg kosztów. Przeksięgowanie wartości niedoboru wyrobów gotowych z konta 60 na konto 24-1 powoduje wyjście kosztów z kręgu.

Koszty dotyczące wytwarzanych produktów (ujęte wcześniej na kontach zespołu 4 i 5), które wyszły poza tzw. krąg kosztów ujmuje się na kontach 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Jeśli zatem pytająca jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat i prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, niedobór wyrobów gotowych może zaksięgować zapisem:

   1) wyksięgowanie z ewidencji niedoboru wyrobów gotowych:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
   2) ujęcie niedoboru do wyjaśnienia:
      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne".


Rozliczenie niedoboru w wyniku postępowania wyjaśniającego

Niedobory uznane za zawinione i zakwalifikowane do dochodzenia od osób za nie odpowiedzialnych stają się roszczeniami i podlegają przeksięgowaniu z konta 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów", na konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". W przypadku gdy kwota dodatkowego roszczenia przewyższa koszt wytworzenia wyrobów gotowych, różnicę odnosi się na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei wartość niedoboru wyrobów gotowych, który został uznany za niezawiniony, spisuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów".

Jeżeli jednak niedobory niezawinione zostaną uznane za ubytki naturalne, tj. mieszczące się w granicach norm oraz spowodowane błędami pomiarów, to podlegają spisaniu w koszty sprzedanych produktów, zapisem: Wn konto 70-1/Ma konto 79-1, Ma konto 24-1/Wn konto 79-0. Konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" tworzy bowiem tzw. krąg kosztów i w tym przypadku wartość powraca do kręgu.

W sytuacji gdy jednostka ewidencjonuje wyroby gotowe w stałych cenach ewidencyjnych - stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości - różnice pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia odnosi na odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych (na koncie 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów"). Zatem przy niedoborach należy rozliczyć odchylenia przypadające na brakujące produkty.

Jeśli odchylenia są debetowe - tzn. koszt wytworzenia wyrobów gotowych jest wyższy od stałej ceny ewidencyjnej - to wyksięgowanie odchyleń przebiega zapisem: Wn konto 24-1, Ma konto 62. Przy odchyleniach kredytowych - tzn. gdy stała cena ewidencyjna produktów jest wyższa od kosztu ich wytworzenia - zapis będzie następujący: Wn konto 62, Ma konto 24-1.

W jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów powinno nastąpić w korespondencji z kontem 79-0 i 79-1.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60