Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Ewidencja księgowa ubytków naturalnych
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja księgowa ubytków naturalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Hurtownia spożywcza, oprócz rocznej inwentaryzacji towarów, przeprowadza również inwentaryzację w trakcie roku obrotowego, np. przy zmianie osób materialnie odpowiedzialnych lub w przypadku stwierdzenia włamania. Norma ubytków naturalnych określona w polityce jednostki wynosi 1% przychodów ze sprzedaży towarów. Czy ten 1% od przychodów ze sprzedaży należy ustalać za okres narastająco od początku roku obrotowego do dnia inwentaryzacji, czy za okres od ostatniej inwentaryzacji do dnia rozpoczęcia kolejnej?

Niedobory (ubytki) naturalne powstają w konsekwencji zmniejszenia ilości, ciężaru, objętości składników zapasów na skutek określonych fizycznych właściwości tych składników, w związku z ich przechowywaniem, transportem lub obrotem gospodarczym. W świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55), zwanego stanowiskiem w sprawie inwentaryzacji, ubytki naturalne wynikające z cech zapasów lub procesów fizykochemicznych, jak: wysychanie, ulatnianie, parowanie, wykruszanie, stłuczka lub inne zjawiska o podobnym charakterze stanowią niedobór usprawiedliwiony (uzasadniony), powstały z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych. Przy czym powinny się one mieścić w granicach norm ubytków naturalnych określonych we właściwych przepisach, np. w rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub norm przyjętych zwyczajowo, ustalonych przez kierownika jednostki, a także niedobory powstałe przy kompletacji dostaw i sprzedaży oraz wskutek nieudokumentowanych rozchodów, kradzieży w sklepach samoobsługowych.

Ubytki te powstają zatem z przyczyn wykluczających odpowiedzialność osoby, której powierzono składniki majątku (niedobory niezawinione). Nie można im zapobiec w normalnych warunkach magazynowych, handlowych, produkcyjnych.

Normy ubytków naturalnych - określających dopuszczalną wielkość ubytku naturalnego w jednostkach naturalnych (np. w kg, litrach, metrach) - może ustalić kierownik jednostki we własnym zakresie (jeśli normy te nie wynikają z przepisów), stosując jedną z następujących metod:

  • statystyczną, polegającą na gromadzeniu danych dotyczących kształtowania się rzeczywistych niedoborów w postaci ubytków naturalnych oraz wyprowadzeniu, na podstawie analizy tych danych, wniosków co do wysokości przewidywanej normy ubytku naturalnego dla danego składnika majątku,
     
  • doświadczalną, polegającą na tym, że na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów w rzeczywistych warunkach magazynowania lub obrotu oraz na podstawie szczegółowej analizy uzyskanych w ten sposób danych wyprowadza się wnioski co do wysokości normy ubytku naturalnego dla danego składnika majątku,
     
  • porównawczo-analityczną, w której ustalenie wysokości normy ubytku naturalnego następuje na podstawie danych statystycznych i danych z przeprowadzonych obserwacji o rzeczywistych warunkach obrotu magazynowego i porównaniu ich z danymi z przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz z danymi uzyskanymi z innych źródeł lub normami ubytków naturalnych składników majątku o zbliżonych właściwościach.

W celu zmniejszenia pracochłonności obliczeń ubytków naturalnych w placówkach handlowych, prowadzących sprzedaż różnych artykułów podatnych na ubytki naturalne, np. warzyw i owoców, wyrobów z mięsa, a także artykułów podatnych i wrażliwych na uszkodzenia (np. wyroby ze szkła i porcelany), stosowane są tzw. limity na ubytki naturalne. Limit taki wyrażony jest z reguły w procentach do wielkości obrotu (sprzedaży) towarów.

Sposób ustalania limitu na ubytki naturalne, określającego wielkość dopuszczalnego ubytku naturalnego, jednostka określa we własnym zakresie, opisując go w instrukcji inwentaryzacyjnej lub polityce (zasadach) rachunkowości.

W przypadku hurtowni spożywczej limit na ubytki naturalne może zostać określony w wysokości 1% przychodów ze sprzedaży, przy czym okres, za który będą ustalane przychody ze sprzedaży, powinien także zostać określony w polityce rachunkowości jednostki.


Na jakim koncie ująć niedobór towarów uznany za ubytki naturalne?

Stwierdzone podczas inwentaryzacji niedobory towarów mieszczące się w granicach ustalonych norm bądź limitów ubytków naturalnych zarachowuje się w ciężar kosztów sprzedanych towarów (Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)").

W przypadku pytającej jednostki księgowania związane z rozliczeniem niedoboru mieszczącego się w granicach uznanych za naturalne mogą przebiegać następująco:

1. Ujawnienie niedoboru towaru w cenie przyjętej do ewidencji zapasów:
      - Wn konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek"
         (w analityce: Rozliczenie niedoborów),
      - Ma konto 33 "Towary".
2. Rozliczenie niedoboru jako mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych:
      - Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
      - Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek"
         (w analityce: Rozliczenie niedoborów).

W przypadku gdy towary są ujmowane w cenach ewidencyjnych, równolegle do zaksięgowanej różnicy inwentaryzacyjnej wyksięgowuje się odchylenia od cen ewidencyjnych tych składników. Odbywa się to zapisem:

      - Wn/Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów",
      - Ma/Wn konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek"
         (w analityce: Rozliczenie niedoborów).

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60