Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Jak przeprowadzić inwentaryzację składników kapitału własnego?
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak przeprowadzić inwentaryzację składników kapitału własnego?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, jednostki mają obowiązek przeprowadzić inwentaryzację składników kapitału własnego na ostatni dzień każdego roku obrotowego przez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości składników kapitału własnego.

Inwentaryzacja kapitału własnego powinna umożliwić stwierdzenie, czy operacje zaksięgowane na kontach służących do ewidencji poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego zostały prawidłowo wycenione i sklasyfikowane w księgach rachunkowych, co powinno dotyczyć szczególnie:
  • zgodności wysokości kapitału podstawowego z wpisanym do odpowiedniego rejestru,
     
  • zgodności zapisów księgowych dokonanych na kontach kapitału własnego z dowodami księgowymi, na podstawie których ujęto w księgach rachunkowych zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych składników kapitału własnego,
     
  • poprawności ustalenia sald kont służących do ewidencji poszczególnych składników kapitału własnego.

W razie stwierdzenia błędów w kwalifikowaniu operacji gospodarczych do ujęcia w księgach i błędów w samej ewidencji, błędy te powinny być wyjaśnione i skorygowane.

Inwentaryzację kapitału własnego można udokumentować umieszczając odpowiednią adnotację na wydrukach operacji księgowych ujętych na kontach poszczególnych składników kapitału, podając datę przeprowadzenia inwentaryzacji i podpis. Z adnotacji tych powinno wynikać m.in.: kto i kiedy przeprowadził inwentaryzację, jakie dokumenty posłużyły do jej przeprowadzenia, czy stwierdzono różnice inwentaryzacyjne, a jeśli tak, to na podstawie jakich dowodów dokonano stosownych korekt.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60