Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji zasadniczo polega na tym, że porównuje się dane ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikuje wartości tych składników. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie poprawności i realności każdego salda podlegającego temu rodzajowi inwentaryzacji i porównaniu tego salda (kredytowego lub debetowego) z dokumentami, które stanowiły podstawę zapisów na kontach księgowych oraz ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja drogą weryfikacji prowadzi do urealnienia sald wykazanych w księgach rachunkowych poprzez usunięcie tych nieprawidłowych, czy też tak zwanych "martwych sald".

Z reguły w praktyce inwentaryzację w drodze weryfikacji przeprowadza dział księgowości. Wyznaczeni do tego pracownicy porównują zapisy na kontach księgowych z dowodami księgowymi oraz porównują zgodność sald z treścią dowodów księgowych, sprawdzają kwoty, oceniają również realność i prawidłowość wyceny. Często również się zdarza, że dział księgowości korzysta z pomocy specjalistów z innych dziedzin, aby ocenić na przykład stan środków trwałych trudno dostępnych, środków trwałych w budowie, przydatność niektórych praw zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, przy ocenie skomplikowanych umów handlowych, czy ocenie stanu roszczeń spornych.

Przykład

Inwentaryzacja towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych

Jak hurtownia materiałów budowlanych, stosująca konto 30 "Rozliczenie zakupu", powinna ustalić na dzień bilansowy stan towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych?

Materiały i towary w drodze oraz dostawy niefakturowane inwentaryzuje się w drodze weryfikacji salda konta 30 "Rozliczenie zakupu". Co do zasady konto 30 może wykazywać na dzień bilansowy dwa salda Wn i Ma, które oznaczają:

  • saldo Wn (debetowe): towary w drodze, to znaczy, że otrzymano faktury dokumentujące nabycie towarów, ale składniki aktywów nie zostały jeszcze jednostce dostarczone,
     
  • saldo Ma (kredytowe): dostawy niefakturowane, czyli dostawy przyjęte przez jednostkę, gdy jednostka nie otrzymała jeszcze faktur dokumentujących ich nabycie.

Stan towarów w drodze jednostka sprawdza, analizując zapisy po stronie Wn konta 30 z fakturami zakupu i upewnia się czy nie posiada dowodów przyjęcia tych towarów. Na saldo Wn konta 30 powinny bowiem wpływać jedynie te faktury, które nie znajdują odzwierciedlenia w dowodach przyjęcia towarów. Z kolei dostawy niefakturowane sprawdza się z zapisami po stronie Ma konta 30, upewniając się czy do dowodów przyjęcia dostaw na pewno nie otrzymano faktur.


Przypominamy iż nieprawidłowości ujawnione w trakcie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald kont za dany rok obrotowy należy ująć i rozliczyć w księgach jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy. Wynika to z treści art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60