Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Postępowanie z należnościami, których nie potwierdzono
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Postępowanie z należnościami, których nie potwierdzono

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Wysłaliśmy potwierdzenia sald do naszych kontrahentów, ale nie wszystkie wróciły. Co zrobić z niepotwierdzonymi saldami? W jaki inny sposób udokumentować przeprowadzoną inwentaryzację takich należności na koniec roku?

Obowiązek inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia sald określa art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Stosownie do wymienionego przepisu, inicjatywa potwierdzenia salda leży po stronie wierzyciela. Wysyła on do swoich dłużników wypełniony druk "Potwierdzenie salda" i oczekuje na jego potwierdzenie. Z treści pytania wynika, że jednostka dopełniła tego obowiązku, ale nie otrzymała potwierdzenia stanu należności od wszystkich swoich dłużników. Niestety brak odpowiedzi ze strony dłużnika na wysłane przez wierzyciela potwierdzenie salda oznacza, że saldo jest nadal niepotwierdzone.

W sytuacji gdy jednostka posiada niepotwierdzone przez kontrahenta salda należności, dla spełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień bilansowy wszystkich aktywów i pasywów, powinna dokonać inwentaryzacji takich należności drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi oraz weryfikacji realnej wartości tych należności. Wynika to z treści art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Wskazano w nim m.in., iż należności, których uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzuje się drogą weryfikacji.

Przy czym na należności, których w ocenie jednostki spłata nie jest prawdopodobna, należy utworzyć odpis aktualizujący. Ustawa o rachunkowości w art. 35b szczegółowo wymienia należności, w odniesieniu do których należy tworzyć odpisy. Są to między innymi należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60