Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Potwierdzanie sald rozrachunków w jednostce będącej jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Potwierdzanie sald rozrachunków w jednostce będącej jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Mamy kontrahenta, któremu jednocześnie sprzedajemy usługi oraz kupujemy od niego usługi. Czy wysyłając do niego potwierdzenie salda powinniśmy na nim uwzględnić zarówno nasze zobowiązania, jak i należności, czy tylko należności?

Prawo bilansowe nie zabrania dłużnikowi wystąpić z potwierdzeniem wysokości długu, jaki na nim ciąży, jeśli tylko uzna to za stosowne.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie zobowiązują dłużników do wysyłania potwierdzeń sald swoich zobowiązań. Jednak nie można powiedzieć, że dłużnicy nie uczestniczą w procesie ich potwierdzania. Według art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, to wierzyciel wysyła do dłużnika wydruk z konta w celu potwierdzenia stanu swoich należności, natomiast dłużnik powinien ustosunkować się do otrzymanego salda, potwierdzając je lub udzielając informacji, które pozycje są niezgodne, a następnie kontrahenci wspólnie powinni ustalić prawidłowe saldo. W ten sposób przeprowadzona zostaje inwentaryzacja należności u wierzyciela oraz równocześnie zobowiązań u dłużnika.

Jeśli jednostka posiada wobec tego samego kontrahenta zarówno należności, jak i zobowiązania, to warto jest wysłać potwierdzenie salda kontrahentowi, zawierające stany (zestawienie) jednych i drugich w celu ich uzgodnienia i potwierdzenia. Takie postępowanie jest zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, która wymaga, aby na dzień bilansowy zinwentaryzowane były wszystkie składniki aktywów i pasywów jednostki.


Jednemu z dostawców nadpłaciliśmy za usługę. Mamy w tej chwili u niego nadpłatę (należność). Czy powinniśmy wysłać mu potwierdzenie salda?

Naszym zdaniem jednostka powinna wysłać potwierdzenie salda dotyczące powstałej nadpłaty. W ten sposób uzyska potwierdzenie stanu nadpłaty u swojego kontrahenta, a następnie ustali sposób zwrotu tej nadpłaty lub jej rozliczenia.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60