Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Spis z natury środków trwałych
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spis z natury środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury. Może on nie być przeprowadzany co roku w określonych w ustawie o rachunkowości przypadkach. Czy w świetle ustawy o rachunkowości, w latach, w których nie przeprowadza się spisu z natury, środki trwałe należy inwentaryzować drogą weryfikacji salda? Czy w roku, na który nie przypada termin spisu z natury, ich inwentaryzacja jest konieczna, czy też można ją pominąć i nie przeprowadzać żadnej inwentaryzacji środków trwałych?

Generalnie inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się - na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości - na ostatni dzień każdego roku obrotowego drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Przepisy art. 26 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy wskazują, iż powyższy termin i częstotliwość inwentaryzacji dla nieruchomości zaliczanych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację przeprowadzono raz w ciągu 4 lat. Ustawa o rachunkowości nie nakazuje zatem jednorazowego spisywania całości ww. aktywów. Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie rozłożonego w czasie spisu omawianych składników majątku, grupowania według racjonalnego kryterium, w taki sposób aby inwentaryzacja była przeprowadzona w sposób kompletny, oraz została zachowana jej częstotliwość wymagana ustawą o rachunkowości dla każdego odrębnie inwentaryzowanego składnika majątku.

Natomiast drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami inwentaryzuje się (por. art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości) m.in. środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości, należności sporne i wątpliwe.

Dodatkowo należy zauważyć, że jednostka ma obowiązek rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

W naszej opinii wskazane jest, aby jednostka, która przyjęła zasadę inwentaryzacji środków trwałych raz w ciągu 4 lat metodą spisu ich ilości z natury, przeprowadzała także corocznie inwentaryzację tych aktywów w drodze weryfikacji. Oznacza to, iż w roku, w którym nie będzie dokonywany spis środków trwałych z natury, jednostka dokona inwentaryzacji środków trwałych poprzez porównanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości tych składników.

Uzgodnienia te pozwolą uznać, iż spełnione są warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco oraz sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych, które rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.


Jesteśmy spółką z o.o., która realizuje projekt polegający na termomodernizacji budynku, współfinansowany ze środków unijnych. Jaką metodą należy przeprowadzić inwentaryzację w sytuacji, gdy na dzień bilansowy projekt nie został zakończony? W jakim przypadku ww. projekt będzie inwentaryzowany metodą spisu z natury?

Wartość początkową środka trwałego, stosownie do przepisów art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, powiększają koszty jego ulepszenia, tj. przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji, jeżeli powodują one, iż wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną np. okresem używania, zdolnością wytwórczą czy kosztami eksploatacji.

Nakłady na termomodernizację budynku, o których mowa w pytaniu, jeżeli spełniają kryteria ulepszenia, traktowane są jako środki trwałe w budowie. Oznacza to, że po zakończeniu procesu ulepszenia zwiększą one wartość początkową ulepszanego środka trwałego, w tym przypadku budynku.

Dla środków trwałych w budowie ustawa o rachunkowości generalnie przewiduje inwentaryzację metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości tych składników (por. art. 26 ust. 1 pkt 3). Inwentaryzację środków trwałych w budowie ww. metodą weryfikacji należy przeprowadzać corocznie do czasu zakończenia budowy środka trwałego. Natomiast maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie inwentaryzuje się corocznie drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (art. 26 ust. 1 pkt 1). Można je również inwentaryzować raz w ciągu 4 lat, jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym.

Na sposób inwentaryzacji składników aktywów, w tym także środków trwałych w budowie, nie wpływa sposób finansowania, bądź współfinansowania ze środków unijnych.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60