Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja gotówki w kasie
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja gotówki w kasie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą oraz za prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki i organizację gospodarki kasowej. Zatem decyzja komu zostanie powierzone prowadzenie kasy, leży w gestii kierownika jednostki.

Kierownicy jednostek przy wyborze kasjera powinni przestrzegać kilku reguł, mianowicie:

1) wartości pieniężne należy powierzać pracownikom, którzy mają nienaganną opinię, a w szczególności nie byli karani za przestępstwo z winy umyślnej lub wykroczenie przeciwko mieniu lub za przestępstwo gospodarcze,

2) pracownik prowadzący kasę powinien posiadać kwalifikacje zawodowe zapewniające prawidłowe przechowywanie oraz przyjmowanie i wydawanie wartości pieniężnych,

3) kasjer nie powinien prowadzić konta księgowego kasy, ani też podejmować decyzji o wypłatach,

4) funkcje sprzedaży w jednostce powinny być oddzielone od czynności pobierania zapłaty,

5) jednostka powinna zapewnić nadzór i kontrolę pracy kasjera w celu zabezpieczenia prawidłowości dokonywanych operacji kasowych oraz zapobiegania nadużyciom.

Kasjer przejmuje na siebie odpowiedzialność materialną oraz zakres czynności i obowiązków poprzez podpisanie oświadczenia sporządzonego w formie dokumentu. Do czynności kasjera należy przede wszystkim przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, zabezpieczenie pieniędzy w kasie, przekazywanie gotówki do banku.

Jednostki są zobowiązane przeprowadzić na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzację środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury. Przy czym można go sporządzić ostatniego dnia pracy (po zakończeniu) albo w pierwszym dniu pracy w nowym roku obrotowym (przed jego rozpoczęciem). Najistotniejsze jest bowiem, aby stan środków był dokładnie taki, jak w dniu bilansowym.

Wskazane jest oprócz inwentaryzacji na dzień bilansowy przeprowadzanie w jednostce okresowych niezapowiedzianych kontroli obrotu gotówkowego. Są one elementem weryfikującym przestrzeganie wewnętrznych zasad przyjętych w jednostce przez jej pracowników. Dlatego dodatkowo środki pieniężne w kasie powinny być inwentaryzowane:

  • przy każdej zmianie osoby odpowiedzialnej za powierzone jej mienie (kasjera),
     
  • w dowolnym czasie według decyzji kierownika jednostki,
     
  • w sytuacjach losowych.

Jeśli jednostka prowadzi więcej niż jedną kasę, to inwentaryzację gotówki we wszystkich kasach należy przeprowadzać równocześnie, aby zapobiec przemieszczeniu gotówki z kasy do kasy.

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury środków pieniężnych polega na ustaleniu rzeczywistego stanu przez ich policzenie oraz porównanie ze stanem księgowym, a następnie obliczeniu, wyjaśnieniu i rozliczeniu różnic między stanem księgowym a rzeczywistym. Inwentaryzacja ma na celu między innymi sprawdzenie prawidłowości prowadzenia kasy przez kasjera. W związku z tym spis z natury gotówki oraz innych ewentualnych walorów (czeki, weksle) znajdujących się w kasie przeprowadza zespół spisowy w obecności kasjera. Odpowiada on za stan gotówki w kasie, funkcjonowanie kasy i powierzone mienie, dlatego nie może być członkiem zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację środków pieniężnych. W razie wystąpienia różnic pomiędzy rzeczywistym stanem gotówki a stanem według raportu kasowego kasjer jest zobowiązany do ich wyjaśnienia.

Z inwentaryzacji kasy sporządza się protokół, który zawiera następujące informacje:

1) datę przeprowadzenia inwentaryzacji kasy,

2) imiona i nazwiska członków komisji spisowej,

3) imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej (kasjera),

4) potwierdzenie sprawdzenia stanu gotówki w kasie,

5) potwierdzenie sprawdzenia stanu gotówki według ostatniego raportu kasowego,

6) wyjaśnienie przyczyn powstania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (niedobory lub nadwyżki),

7) numery ostatnich dowodów KP oraz KW, jako potwierdzenie prawidłowości udokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia w raporcie kasowym,

8) potwierdzenie sprawdzenia zabezpieczenia kasy, pomieszczeń kasowych, instalacji alarmowych, kluczy zapasowych,

9) podpisy osób wchodzących w skład komisji spisowej oraz kasjera.

Do protokołu można dołączyć spis znajdujących się w kasie na dzień inwentaryzacji banknotów, monet oraz innych wartości pieniężnych.

Przykład protokołu z inwentaryzacji kasy na dzień bilansowy prezentujemy poniżej.

Protokół inwentaryzacji kasy

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60