Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności

Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Monika Kuźbińska

Na dzień 31 grudnia 2016 r. figurowała w naszych księgach rachunkowych przeterminowana należność od kontrahenta postawionego w stan likwidacji. Należność ta w całości (część główna i odsetki) była objęta odpisem aktualizującym utworzonym w maju 2016 r. Pod koniec lutego 2017 r. należność ta została uregulowana. Czy to oznacza, że powinniśmy na koniec 2016 r. rozwiązać odpis aktualizujący od tej należności (sprawozdanie finansowe za 2016 r. nie jest jeszcze sporządzone)?

TAK. Skoro jednostka sprawozdania finansowego za 2016 r. jeszcze nie przygotowała, to w księgach rachunkowych 2016 r. powinna rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności, która wpłynęła na jej rachunek bankowy w lutym 2017 r.

Jednostki mają obowiązek nie rzadziej niż na dzień bilansowy aktualizować wartość należności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wówczas dokonują odpisów aktualizujących m.in. w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji. Wynika to z art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Wartość takiego odpisu zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczy.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych (art. 35c ustawy o rachunkowości). W sytuacji przedstawionej w pytaniu dłużnik zapłacił w lutym 2017 r. wierzytelność objętą na koniec 2016 r. odpisem aktualizującym. W związku z otrzymaną zapłatą ustała zatem przyczyna, dla której odpis ten utworzono.

Skoro sprawozdanie finansowe jednostki za 2016 r. nie zostało jeszcze sporządzone, to należy odpis aktualizujący spłaconą w 2017 r. należność rozwiązać jeszcze w księgach rachunkowych za 2016 r. W rocznym sprawozdaniu finansowym powinno się bowiem uwzględnić również te informacje i zdarzenia dotyczące tego sprawozdania, które wydarzyły się do dnia jego faktycznego sporządzenia. Oznacza to, że odnośnie sprawozdania finansowego za 2016 r. ujawnić należy również zdarzenia mające miejsce w 2017 r. przed sporządzeniem tego sprawozdania.

Operację rozwiązania odpisu aktualizującego należność można ująć w księgach rachunkowych zapisem:

a) łączna wartość odpisu

- Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",

b) kwota należności głównej

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

c) kwota odsetek od zaległości

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Skoro na koniec 2016 r. odpis aktualizujący od wierzytelności został rozwiązany, to należność ta będzie figurowała w bilansie w swojej pełnej wartości (powiększonej m.in. o odsetki za zwłokę).

Przykład

Założenia

  1. Jednostka utworzyła w maju 2016 r. 100% odpis aktualizujący na przeterminowaną należność za sprzedany towar od dłużnika, którego postawiono w stan likwidacji. Wartość brutto należności to 2.960 zł, a odsetki za zwłokę 135 zł (kwota przykładowa). Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość tej należności wynosiła zatem 0.
     
  2. W dniu 27 lutego 2017 r. na rachunek bankowy jednostki wpłynęła kwota należności wraz z odsetkami w łącznej wartości 3.095 zł. Ustała zatem przyczyna, dla której utworzono odpis aktualizujący.
     
  3. W związku z tym, że sprawozdanie finansowe za 2016 r. nie zostało jeszcze sporządzone (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości), odpis aktualizujący wartość należności rozwiązano w księgach rachunkowych 2016 r.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapis w grudniu 2016 r.
1. PK - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności, którą jednostka otrzymała w lutym 2017 r.:      
   a) całkowita wielkość odpisu 3.095 zł 28  
   b) kwota należności głównej 2.960 zł   76-0
   c) wartość odsetek za zwłokę 135 zł   75-0
Zapis w lutym 2017 r.
1. WB - wpływ należności od dłużnika w likwidacji na rachunek bankowy jednostki: 3.095 zł 13-0   20

Księgowania w grudniu 2016 r.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności

Po rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość należności figurująca na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" wynosi na koniec 2016 r. 3.095 zł. Wartość ta podlega wykazaniu w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w aktywach w pozycji B.II.3 lit. a) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług".

Księgowania w lutym 2017 r.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60