Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Zakup udziałów w innej spółce, wycena bilansowa oraz ich ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakup udziałów w innej spółce, wycena bilansowa oraz ich późniejsza sprzedaż - ewidencja oraz prezentacja w bilansie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Spółka w 2021 r. zakupiła udziały w innej spółce z o.o. Obecnie dokonała ich zbycia. W jaki sposób należało zaewidencjonować nabycie udziałów, bieżącą ich sprzedaż oraz jak wykazać je w bilansie? Zaznaczamy, że nie stosujemy przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.

1. Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy o rachunkowości, udziały zalicza się do instrumentów kapitałowych. Z kolei instrumenty kapitałowe kwalifikuje się do aktywów finansowych, które ustawa o rachunkowości dzieli na:

 • aktywa obrotowe oraz
 • aktywa trwałe.

Aktywa finansowe zaliczane do obrotowych obejmują te aktywa, które przeznaczone są do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości).

W ewidencji księgowej udziały takie ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

- Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Natomiast aktywa finansowe zaliczane do aktywów trwałych to aktywa finansowe przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Podlegają one ujęciu w księgach rachunkowych, zapisem:

- Wn konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 24.

Wycena udziałów według zasad określonych w rozporządzeniu

Nabyte przez jednostkę udziały zaliczane są do instrumentów finansowych. Co do zasady, ich wycena powinna następować w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych. Wyjątek stanowią udziały w jednostkach podporządkowanych (zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 42 ustawy o rachunkowości), które nie są zaliczane do instrumentów finansowych objętych ww. rozporządzeniem i ich wycena następuje zawsze zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

I tak, w oparciu o § 13 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, aktywa finansowe, w tym również udziały w innych jednostkach (tj. innych niż podporządkowane), wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Wycena udziałów posiadanych w innych jednostkach na moment ich nabycia odpowiada, co do zasady, wartości środków pieniężnych wydanych na ich nabycie i jest to ich wartość godziwa.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 28b ustawy o rachunkowości, niektóre jednostki mogą zrezygnować z wyceny według zasad przewidzianych w rozporządzeniu i zastosować wycenę wyłącznie według przepisów ustawy o rachunkowości. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Co jednak istotne, uproszczenia tego nie mogą stosować podmioty określone w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ww. ustawy, w tym m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz jednostki mikro, które na podstawie art. 28a ww. ustawy nie wyceniają aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Uwzględniając fakt, że pytająca jednostka nie stosuje przepisów ww. rozporządzenia, w dalszej części opracowania odnosimy się do skutków wycen dokonywanych jedynie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Wycena udziałów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Zatem zgodnie z ustawą o rachunkowości nabyte udziały wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich nabycia według ceny nabycia, którą jest cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, czyli kwota rzeczywiście wydatkowanych środków pieniężnych powiększona m.in. o koszty bezpośrednio związane z zakupem, wśród których można wymienić opłaty skarbowe, bankowe, prowizje maklerskie, podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, to nabyte udziały można wprowadzić do ksiąg rachunkowych według ceny zakupu. Wycena według cen zakupu nie jest jednak wskazana ze względu na przepisy podatkowe, które dopuszczają możliwość zaliczania wydatków na nabycie udziałów oraz wydatków związanych z ich nabyciem do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia - piszemy o tym w pkt 2.4.

Przykład 1

Spółka z o.o. w 2021 r. zakupiła 2.000 udziałów w innej spółce z o.o. X za kwotę 175.000 zł. Ponieważ nabyte udziały miały zostać zbyte dopiero po okresie znacznie przekraczającym 12 miesięcy, zgodnie z przyjętą do stosowania polityką rachunkowości, zaliczono je do inwestycji długoterminowych wycenianych według ceny nabycia.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Nabyte udziały - wycenione według cen nabycia: 175.000 zł 03 24
2. Zapłata sprzedającemu podmiotowi ceny za udziały: 175.000 zł 24 13-0

Księgowania:

Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia


2.2. Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym

Aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści, zalicza się do inwestycji (por. art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).

Prezentacja w bilansie

Inwestycje wykazuje się w bilansie jednostki jako składnik aktywów w podziale na inwestycje długoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe. Należy przy tym dodatkowo pamiętać, że sporządzając bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy wskazać stopień powiązań jednostki z jednostką, w której jednostka sprawozdawcza nabyła (posiada) udziały, tj. czy jest to jednostka powiązana, czy jednostka, w której jednostka sprawozdawcza posiada zaangażowanie w kapitale, czy pozostała jednostka.

Przypomnijmy, że przez zaangażowanie w kapitale rozumie się jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania. Trwałe powiązanie występuje zawsze w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 37d ustawy o rachunkowości.

Należy pamiętać, że zanim inwestycje zostaną wykazane w bilansie muszą zostać odpowiednio wycenione.

Wyceny udziałów zakwalifikowanych do krótkoterminowych aktywów finansowych

Wyceny udziałów zakwalifikowanych do krótkoterminowych aktywów finansowych dokonuje się według art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, tj. według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek - w inny sposób określonej wartości godziwej.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenianych w cenach rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że w odniesieniu do udziałów nie istnieje aktywny rynek, w konsekwencji nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej udziałów. Zatem wyceny udziałów uznanych za krótkoterminowe aktywa finansowe w świetle ustawy o rachunkowości przeprowadza się w cenach nabycia, uwzględniając przy tym ewentualną trwałą utratę ich wartości.

Wyceny udziałów zakwalifikowanych do długoterminowych aktywów finansowych

Udziały zakwalifikowane do inwestycji długoterminowych (tj. przeznaczonych do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego) wycenia się w oparciu o art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, wyceny bilansowej udziałów w innych jednostkach zaliczonych do aktywów trwałych należy dokonywać według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.

W praktyce, podobnie jak w przypadku udziałów zaliczonych do krótkoterminowych aktywów finansowych, z powodu nieistnienia aktywnego rynku udziałów ich wyceny dokonuje się według ceny nabycia, przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny, czyli przy uwzględnieniu skutków trwałej utraty wartości.

Wyjątek od przedstawionych zasad wyceny stanowią udziały w jednostkach podporządkowanych, uznane za aktywa długoterminowe. Jak wynika z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, do ich wyceny można stosować metodę praw własności. Warunkiem jest jednak jej stosowanie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych.

Przypomnijmy, że trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych (por. art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Dokonując analizy przyczyn trwałej utraty wartości udziałów, jednostki mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w KSR nr 4 z dnia 29 marca 2012 r. "Utrata wartości aktywów" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15).

W przypadku jej stwierdzenia należy dokonać odpisu aktualizującego wartość udziałów, zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe" lub konto 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe".

Na ogólnych zasadach odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości udziałów zmniejszają w bilansie ich wartość.

Przykład 2

Na podstawie danych zawartych w przykładzie nr 1. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonej oceny rentowności spółki X, stwierdzono częściową (50%) utratę wartości posiadanych w niej udziałów. Dokonano więc odpisu aktualizującego na kwotę 87.500 zł. Udziały podlegają wykazaniu w sprawozdaniu finansowym jako aktywa posiadane w pozostałych jednostkach, czyli jednostkach innych niż powiązane, a także innych niż te, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów: 87.500 zł 75-1 03-5

Księgowania:

Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym

Prezentacja w bilansie:

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) wartość posiadanych udziałów w spółce X wyniesie 87.500 zł (tj. saldo Wn konta 03 minus saldo Ma konta 03-5) i taka wartość zostanie wykazana w poz. A.IV.3 c) w pozycji - udziały lub akcje.


2.3. Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży udziałów

Jak wynika z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wynik operacji finansowych stanowi m.in. zysk ze zbycia lub strata ze zbycia inwestycji innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji.

Tak więc przychody i koszty związane ze sprzedażą aktywów finansowych zalicza się do działalności finansowej jednostki.

Wynik ze zbycia udziałów stanowi różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego ich zbycia a kosztami poniesionymi na ich nabycie.

Przychód otrzymany z tytułu zbycia udziałów ewidencjonuje się po stronie Ma konta 75-0 "Przychody finansowe" w korespondencji z kontem 13-0 "Rachunek bieżący" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

Natomiast wartość w cenie nabycia sprzedanych aktywów finansowych (tu: udziałów) odnosi się w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" w korespondencji z kontem 03 "Długoterminowe aktywa finansowe" (lub konto 14 w przypadku sprzedaży udziałów uznanych za aktywa krótkoterminowe).

Należy pamiętać, że jeżeli jednostka sprzedaje udziały, na które utworzyła wcześniej odpis aktualizujący, to równolegle do wyksięgowania wartości sprzedanych udziałów w cenie nabycia, rozlicza dokonany wcześniej odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka może zaksięgować różnicę pomiędzy wartością udziałów w cenie ich nabycia, a zarachowanym odpisem aktualizującym w sposób przedstawiony w przykładzie 3.

Przykład 3

Na podstawie danych z przykładów nr 1 i nr 2 oraz zakładając, że cena sprzedaży udziałów wyniesie 50.000 zł.

Dekretacja

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Przychód ze sprzedaży udziałów: 50.000 zł 13-0 75-0
2. Wartość sprzedanych udziałów:      
   a) rozchód w cenie nabycia: 175.000 zł   03
   b) wyksięgowanie odpisu aktualizującego: 87.500 zł 03-5  
   c) różnica między wartością udziałów w cenie ich nabycia a zarachowanym odpisem aktualizującym:
    175.000 zł - 87.500 zł = 
87.500 zł 75-1  

Księgowania:

Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży udziałów


2.4. Rozliczenie nabycia oraz sprzedaży udziałów dla celów podatku dochodowego

Wydatki na nabycie udziałów

Wydatki na nabycie udziałów (podobnie jak akcji) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie jako koszty z odpłatnego ich zbycia (por. art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP). Dotyczy to oprócz zapłaconej ceny zakupu również innych wydatków związanych z ich nabyciem, tj. np. PCC.

Przychody ze sprzedaży udziałów

Przychody ze sprzedaży udziałów stanowią przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy.

Na potrzeby ustalenia wielkości osiągniętego przychodu zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 1 ww. ustawy. W myśl tego przepisu, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (chodzi tu o cenę pomniejszoną o kwotę VAT należnego, o ile oczywiście sprzedaż jest opodatkowana VAT). Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej.

Oznacza to, że przychodem ze sprzedaży udziałów jest generalnie cena określona w umowie ich zbycia.

Za przychody m.in. uzyskane z zysków kapitałowych uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przychód taki powstaje generalnie w dacie zbycia udziałów.

Dochód/strata ze sprzedaży udziałów

Jeżeli przychody ze sprzedaży udziałów będą wyższe od kosztów ich nabycia, to powstaje dochód podlegający opodatkowaniu według stawki w wysokości 19%. Natomiast w przypadku, gdy przychody ze sprzedaży udziałów będą niższe od kosztów ich nabycia, to powstanie strata.

Zarówno uzyskany dochód, jak i poniesiona strata podlegają rozliczeniu jako powstałe ze źródła, jakim są zyski kapitałowe.

Przykład 4

Na podstawie danych zawartych w przykładach nr 1-3.

W związku ze zbyciem udziałów spółka uzyskała przychód (z zysków kapitałowych) w kwocie 50.000 zł. Natomiast koszty uzyskania przychodów stanowiła kwota 175.000 zł. W tej sytuacji poniesiono stratę z zysków kapitałowych w wysokości 125.000 zł.

Odliczanie straty w kolejnych latach

Odnośnie odliczania strat obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą o wysokość straty ze źródła przychodów (w tym z zysków kapitałowych), poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła (tu: z zysków kapitałowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła (tu: z zysków kapitałowych) w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł; nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.