Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Jesteśmy małą spółką jawną osób fizycznych. Nasze roczne sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. W polityce rachunkowości przyjęliśmy metodę podatkową rozliczania różnic kursowych. Czy stosując taką metodę musimy ustalać różnice kursowe na dzień bilansowy?

Jednostka nie może przyjąć dla celów bilansowych podatkowej metody ustalania różnic kursowych, a tym samym zrezygnować z bilansowej wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych.

W myśl art. 10 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w tym m.in. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

wykrzyknik W zasadach (polityce) rachunkowości nie należy przedstawiać wszystkich zasad określonych ustawą, lecz jedynie te, które stanowią wybór jednostki spośród zasad dopuszczanych ustawą.

Ponieważ w zakresie bieżącej oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej ustawa o rachunkowości nie pozostawia jednostce wyboru, nie jest możliwe określanie w tej dokumentacji innych zasad stosowanych w tym zakresie przez jednostkę (dodajmy jednak, że w dokumentacji znajdą się oczywiście m.in. zasady ustalania kolejności wyceny rozchodu walut oraz inne reguły pozostawione do wyboru jednostce).

Zgodnie bowiem z art. 30 ustawy o rachunkowości, wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe (w tym jednostki małe i jednostki mikro, z wyłączeniem kantorów) wyceniają nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Natomiast wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, w jaki sposób następuje wycena bieżąca oraz wycena bilansowa składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

Jednostka nie ma wyboru, a tym samym prawa, aby wyceny dokonywać w inny sposób, w tym w myśl przepisów podatkowych.

W związku z tym nie istnieje możliwość ujednolicenia wyceny bilansowej i podatkowej poprzez przyjęcie dla potrzeb bilansowych zasad określonych w ustawach o podatku dochodowym.

Nie oznacza to jednak, że jednostka nie może ujednolicić zasad takiej wyceny. Otóż w myśl art. 9b ustawy o PDOP (oraz odpowiednio art. 14b ustawy o PDOF), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie przepisów określonych w art. 15a ustawy o PDOP (odpowiednio 24c ustawy o PDOF) albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem, że w okresie nie krótszym niż 3 lata podatkowe sporządzane przez nich sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Zwróćmy uwagę, że również w przypadku ujednolicenia wyceny (bilansowej i podatkowej) na podstawie ww. przepisów, nie ma możliwości odstąpienia od wyceny dokonywanej na dzień bilansowy.

Jednak w jednostce, która przyjmie dla celów podatku dochodowego zasady ustalania różnic kursowych zgodne z przepisami o rachunkowości - skutki finansowe wyceny bilansowej (różnice kursowe dodatnie lub ujemne) będą podlegały uwzględnieniu w przychodach podatkowych i kosztach uzyskania przychodu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60