Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Na dzień 31 grudnia 2016 r. (dzień zakończenia inwentaryzacji) w jednostce ujawniono towary, które nieodwracalnie utraciły możliwość zbycia. 11 stycznia 2017 r. zostały one przekazane firmie skupującej złom. Czy należy dokonać księgowań dotyczących tych towarów na koniec roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2016 r., czy może ewidencja księgowa powinna mieć miejsce w momencie oddania towarów do złomowania?

W przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości towarów należy utworzyć odpis aktualizujący na całą ich wartość (w myśl ustawy o rachunkowości odpisy takie tworzy się nie rzadziej niż na dzień bilansowy), a następnie, w momencie fizycznej likwidacji, wyksięgować towary z ksiąg rachunkowych. Zatem na dzień 31 grudnia 2016 r. jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego wartość towarów, a na dzień 11 stycznia 2017 r. wyksięgować te towary z ksiąg rachunkowych.

W świetle art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (np. towarów) dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto, zamiast według cen nabycia, albo zakupu, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja odpisu aktualizującego wartość towarów może przebiegać zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów".

Odpisy aktualizujące tworzone są w kwocie, która doprowadzi wartość towarów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto. Jeżeli nie można ustalić ceny sprzedaży netto, to wartość towarów należy doprowadzić do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Chodzi tu o taką wartość (cenę), po której towary mogłyby być sprzedane.

O trwałej utracie wartości mówimy wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

W myśl art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów, np. zapasów (a w tym towarów), wykazuje się w ich wartości księgowej, skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych. Obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących wynika także z zasady ostrożności, o której mówi art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić m.in. zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów. Zasada ostrożności ma na celu uwzględnienie w ustalonym na koniec roku wyniku finansowym zdarzeń, które powodują obniżenie wartości aktywów, a w konsekwencji wpływają na wynik finansowy. Zdarzenia te trzeba wziąć pod uwagę także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamkniecie ksiąg rachunkowych (art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostki mogą, w sprawach nieuregulowanych przepisami ww. ustawy, stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości (przy braku odpowiedniego standardu krajowego, można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości
oraz Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (KSR nr 4), stanowiący załącznik do uchwały nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z 14 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15), zawiera szczegółowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów, w tym zapasów. Pkt 1.5. KSR nr 4 określa, że jeżeli na dzień bilansowy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość wycenianego składnika aktywów jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie on przyniesie, to oznacza, że dany składnik aktywów utracił całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych. Konsekwencją tego jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy wartość bilansową tego składnika aktywów. W myśl pkt 6.3.9. KSR nr 4, utrata wartości użytkowej zapasów może nastąpić, m.in. na skutek ich uszkodzenia, zeschnięcia, utraty cech estetycznych, zestarzenia się, zmiany upodobań klientów, upływu sezonu, postępu technicznego czy zmniejszenia popytu rynkowego. Inną przesłanką utraty wartości może być również prawdopodobny na dzień bilansowy wzrost szacowanych kosztów, które są niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Towary, które w przyszłości nie przyniosą korzyści ekonomicznych, utraciły bowiem nieodwracalnie możliwość ich zbycia, nie spełniają kryteriów wymaganych dla aktywów jednostki w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości.

Takie towary, w momencie przekazania do złomowania, należy wyksięgować z ewidencji bilansowej, odnosząc ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 33 "Towary".

Jeżeli wcześniej na wartość tych towarów został utworzony odpis aktualizujący, księgowanie może przebiegać zapisem:

      - Wn konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów",
      - Ma konto 33 "Towary".

W sytuacji gdy w wyniku likwidacji powstaną odzyski (złom), które jednostka może wykorzystać (np. sprzedać) i zostaną one objęte ewidencją magazynową, to ich wartość możliwą do odzyskania można ująć w księgach, zapisem:

      - Wn konto 31 "Materiały",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przychody związane ze sprzedażą złomu, jako przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, wskazane jest odnieść na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości), zapisem:

      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Sprzedaż złomu powinna być potwierdzona fakturą wystawioną przez sprzedającego. W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, gdy sprzedający złom jest czynnym podatnikiem VAT, dostawca potwierdza sprzedaż fakturą z adnotacją "odwrotne obciążenie", w której nie wykazuje podatku należnego. Mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w powyższym załączniku, jest podatnik VAT czynny.

Przykład

I. Założenia:

 1. W styczniu 2017 r. spółka zlikwidowała towary o wartości według cen zakupu: 5.000 zł, nienadające się do dalszej odsprzedaży.
   
 2. Jednostka przyjęła do magazynu materiałów zlikwidowane towary z przeznaczeniem do sprzedaży jako złom. Wartość złomu ustalono na poziomie cen sprzedaży w wysokości: 800 zł.
   
 3. Spółka sprzedała złom w styczniu 2017 r. Operację tę udokumentowała fakturą bez VAT, zamieszczając na niej wyrazy "odwrotne obciążenie", na kwotę: 800 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - likwidacja uszkodzonego towaru 5.000 zł 76-1 33
2. Przyjęcie do magazynu odzysku z likwidacji (złom) 800 zł 31 76-0
3. FS - sprzedaż złomu 800 zł 24 76-0
4. WZ - wydanie złomu z magazynu 800 zł 76-1 31

III. Księgowania:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.