Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w punktach obrotu detalicznego
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w punktach obrotu detalicznego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Spółka z o.o. posiada sieć sklepów detalicznych i prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową towarów. Czy dopuszczalne jest, aby inwentaryzacja tych towarów odbywała się raz na 2 lata?

Co do zasady, inwentaryzację rzeczowych składników aktywów obrotowych - w tym towarów - przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (por. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jednak na mocy art. 26 ust. 3 pkt 2 i 4 ww. ustawy, termin i częstotliwość inwentaryzacji towarów uważa się za dotrzymane, jeśli spis z natury przeprowadzono:

  • raz w ciągu 2 lat - w przypadku towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową,
     
  • raz w roku - w przypadku towarów objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki.
Dyżury telefoniczne ekspertów Terminy i tematy dyżurów telefonicznych
ekspertów dostępne są w serwisie
www.dyzurytelefoniczne.gofin.pl

Za składowisko strzeżone uznaje się przy tym miejsce magazynowania zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, dozorowane, lub też odrębnie stojące obiekty (budynki) zamykane tak, aby przedostanie się do wewnątrz, bez pozostawienia śladów włamania, było niemożliwe.

W przypadku gdy towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i sklep, w którym się znajdują, spełnia warunki składowiska strzeżonego, termin oraz częstotliwość ich inwentaryzacji zostałyby - naszym zdaniem - dotrzymane, jeżeli spis z natury tych składników nastąpiłby raz w ciągu 2 lat. Inwentaryzację można wówczas przeprowadzić w dowolnym czasie (tzn. na dowolny moment roku obrotowego), przy czym okres między datą ostatniej i następnej inwentaryzacji nie może przekroczyć 2 lat.

Ważne jest przy tym, że jeśli na dany rok obrotowy nie przypada termin spisu z natury towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach, nie oznacza to, że towary te nie muszą być poddane inwentaryzacji. W roku, w którym jednostka nie inwentaryzuje towarów drogą spisu z natury, wskazane jest przeprowadzić inwentaryzację drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60