Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Roczna inwentaryzacja składników majątku obrotowego
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczna inwentaryzacja składników majątku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
1. Ustalenie stanu aktywów, gdy inwentaryzację przeprowadzono na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego

Inwentaryzację towarów przeprowadziliśmy na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego (na początku listopada 2016 r.). Jak w takiej sytuacji ustalić stan tych aktywów na dzień bilansowy?

Inwentaryzację składników aktywów i pasywów przeprowadza się generalnie na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Taki obowiązek wynika z treści art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Niemniej jednak termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości rozpocznie się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy do 15 dnia następnego roku.

Jeśli więc rok obrotowy jednostki jest zgodny z rokiem kalendarzowym, to prace inwentaryzacyjne dotyczące niektórych składników aktywów jednostka może rozpocząć już 1 października danego roku obrotowego i mogą one trwać aż do 15 stycznia następnego roku.

W takim przypadku ustalenie stanu na dzień bilansowy następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Aktywne druki i formularze Druki inwentaryzacyjne dostępne są
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

Co istotne, w przedziale czasowym, którego początek przypada na 3 miesiące przed dniem bilansowym, a jego koniec wyznacza 15. dzień po dniu bilansowym, można przeprowadzić inwentaryzację wszystkich składników aktywów inwentaryzowanych drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produkcji w toku oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, których wartość na dzień zakupu lub wytworzenia jest odnoszona bezpośrednio w koszty.

W celu ustalenia stanu poszczególnych składników aktywów, które zostały zinwentaryzowane na dzień wcześniejszy lub późniejszy niż dzień bilansowy, należy stan stwierdzony podczas inwentaryzacji odpowiednio:
  • powiększyć o przychody i pomniejszyć o rozchody, jakie miały miejsce między dniem spisu lub potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych - jeżeli inwentaryzacja przeprowadzona była przed dniem bilansowym (w okresie 3 miesięcy przed końcem roku obrotowego),
     
  • powiększyć o rozchody i pomniejszyć o przychody, jakie miały miejsce między dniem bilansowym a dniem spisu lub potwierdzenia salda - jeżeli inwentaryzacja przeprowadzona była po dniu bilansowym (w ciągu 15 dni następnego roku obrotowego).

Przykład

I. Założenia:

  1. Jednostka handlowa, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przeprowadziła 10 listopada 2016 r. inwentaryzację towarów znajdujących się w magazynie, stwierdzając ich stan w ilości: 300 szt. o wartości: 10.800 zł.
     
  2. Zakładamy, że między 11 listopada 2016 r. a dniem bilansowym, przypadającym na 31 grudnia 2016 r., jednostka przyjmie do magazynu: 210 szt. towaru o wartości: 7.560 zł i wyda: 245 szt. o wartości: 8.820 zł.

II. Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy:

Wyszczególnienie Stan na dzień inwentaryzacji (10.11.2016 r.) Przychód do magazynu (w okresie od 11.11.2016 r. do 31.12.2016 r.) Rozchód z magazynu (w okresie od 11.11.2016 r. do 31.12.2016 r.) Stan na dzień bilansowy (31.12.2016 r.)
ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość
Towary 300 szt. 10.800 zł 210 szt. 7.560 zł 245 szt. 8.820 zł 265 szt. 9.540 zł

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny

Czy zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w formie spisu z natury zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za ten spis?

Zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów w formie spisu z natury firmie zewnętrznej nie zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za ten spis.

Jak wynika z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, ponosi kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, za ich zgodą.


Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, jeśli inwentaryzacji dokonuje podmiot zewnętrzny?

Według pkt 26 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (dalej zwanego stanowiskiem w sprawie inwentaryzacji), cele i zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury dokonywanego przez podmiot zewnętrzny (w ramach outsourcingu) są takie same, jak spisu przeprowadzanego własnymi siłami jednostki.

Jeżeli jednak zleconą podmiotowi zewnętrznemu inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury wykonuje biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe zleceniodawcy, należy zapewnić, aby osoby wykonujące czynności spisowe (członkowie zespołów spisowych) nie były bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie ksiąg rachunkowych zleceniodawcy, a w szczególności, aby nie posiadały dostępu do informacji o stanach ewidencyjnych zapasów (pkt 28 ww. stanowiska).

Przepisy prawne Stanowisko Komitetu Standardów
Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji
dostępne jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl


Co powinna zawierać umowa o przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów zawarta z podmiotem zewnętrznym?

Umowa o przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, zawarta z podmiotem zewnętrznym, powinna określać co najmniej wymagania co do jej zakresu, przedmiotu, daty spisu, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych, sposobu prezentacji wyników spisu (rodzaje dokumentów).

Zawarta z podmiotem zewnętrznym umowa może obejmować cały zakres inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, w tym: przygotowanie jednostki do spisu (np. wskazanie sposobu uporządkowania zapasów, przygotowanie części dokumentacji lub jej wzorów, wydzielenie i oznaczenie pól spisowych), przeprowadzenie czynności spisowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych. Umowa może też być ograniczona wyłącznie do czynności spisowych wraz z udokumentowaniem wyników spisu (pkt 27 stanowiska w sprawie inwentaryzacji).


Czy zlecenie inwentaryzacji zapasów podmiotowi zewnętrznemu zwalnia kierownika jednostki z obowiązku powołania komisji inwentaryzacyjnej?

Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury nie zwalnia kierownika jednostki z obowiązku powołania komisji inwentaryzacyjnej (komisarza spisowego). Jednostka ma bowiem obowiązek nadzorować przebieg spisu, aby upewnić się co do rzetelności jego wyników.

Kierownik jednostki powołuje stałą albo do wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury powierzono podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing). Kierownik jednostki może też pełnić funkcję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej (pkt 19 stanowiska w sprawie inwentaryzacji).

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60