Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmiana przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione w ustawie rozwiązania mają na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych. Zmiany te wynikają m.in. z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania. Ustawa wprowadza zmiany w następujących ustawach: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 8 grudnia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4, pkt 8 lit. c, pkt 9 i 11 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
2) art. 1 pkt 10 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące formatów sprawozdań

Ustawa zmieniająca wprowadza dwa dodatkowe formaty elektronicznych sprawozdań finansowych:

 • format, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 (tj. format XHTML),
 • inny format przeszukiwalny – rozumiany jako format danych, przy użyciu którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, że możliwe jest posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w treści tego dokumentu.

W myśl przepisów ustawy zmieniającej w formacie XHTML sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności sporządzać będą emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Zmiana ta ma m.in. na celu ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu rocznych raportów finansowych przez ww. emitentów. Z kolei jednostki niebędące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, ale sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, będą sporządzać sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie przeszukiwalnym. Zmiany formatu dotyczą także skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej

Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące podpisywania sprawozdań

Ustawa zmieniająca wprowadza nowe zasady odnośnie podpisywania sprawozdań finansowych polegające na możliwości podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego przez co najmniej jednego członka zarządu wieloosobowego. Konieczne jest jednak uzyskanie od pozostałych członków zarządu oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowę złożenia takiego oświadczenia. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowanie znajdzie rozwiązanie analogiczne do obowiązujących dotychczas przepisów, tj. konieczność sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia jest traktowana równoznacznie z odmową podpisania sprawozdania, co oznacza, że musi zostać uzasadniona. Zarówno oświadczenie, jak i odmowa złożenia oświadczenia (podobnie jak odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem) będą dołączane przy składaniu sprawozdania finansowego np. do KRS lub Szefa KAS.

Warto dodać, iż odmowę podpisu sprawozdania finansowego, jak i oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem. Jeżeli ww. dokumenty zostaną sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, to osoba wchodząca w skład organu wieloosobowego, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów. Dodatkowo ustawodawca wymaga, aby w treści odmowy podpisu, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia wskazać sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Konsekwencją zmian w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych są zmiany dotyczące podpisywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności.

Celem wprowadzonych zmian jest wprowadzenie ułatwienia dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. Jednocześnie, przez wprowadzenie dobrowolności stosowania nowych rozwiązań, zmiany te nie będą miały negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych.

Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych alternatywnych spółek inwestycyjnych

Ustawa zmieniająca wprowadza przepis umożliwiający wyłączenie z konsolidacji wszystkich jednostek zależnych, których udziały zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży przez alternatywną spółkę inwestycyjną, niezależnie od okresu, na jaki weszła ona w ich posiadanie.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące obowiązku składania Szefowi KAS sprawozdań finansowych

Ustawa zmieniająca wprowadza zmiany w art. 27 ust. 2 updop. Dotyczą one w szczególności obowiązku składania Szefowi KAS wraz ze sprawozdaniem finansowym określonych dokumentów, tj. odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia składanego przez osoby wchodzące w skład organu wieloosobowego o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych ustawą oraz odmowy złożenia tego oświadczenia. Dodatkowo w celu ujednolicenia treści przepisu art. 27 ust. 2 updop z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wydłużono termin na złożenie sprawozdania do Szefa KAS do 15 dni (dotychczas było 10 dni). Ponadto uzupełniono przepis ustawy podatkowej o regulacje dotyczące obowiązkowego formatu sprawozdania finansowego sporządzanego przez emitentów (tj. format XHTML), którzy składają sprawozdania finansowe do Szefa KAS. Co więcej doprecyzowano kwestię określenia podmiotów zwolnionych z obowiązku przekazywania sprawozdań do Szefa KAS. Po zmianach podmioty zwolnione podmiotowo z podatku CIT (np. jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, fundusze inwestycyjne) oraz podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS (np. SP ZOZ) nie będą zobowiązane do przekazywania sprawozdań do Szefa KAS. Przedmiotowy przepis został również doprecyzowany odnośnie zwolnienia podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania, z obowiązku przekazania sprawozdania z badania do Szefa KAS.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.