Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych według zasad określonych ustawą o rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe wymagane art. 45 tej ustawy składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W jednostkach, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obejmuje ono również zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sporządzając bilans i rachunek zysków i strat stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki (por art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień bilansowy, którym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości lub inny dzień bilansowy. Z treści art. 12 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wynika, że księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. W praktyce gospodarczej oraz literaturze przedmiotu zamknięcie to określa się mianem wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych w celu odróżnienia tego terminu od ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, które następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Wstępnie zamknięte księgi rachunkowe stanowią podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz otwarcia ksiąg rachunkowych następnego roku obrotowego.

Jednostki, które prowadziły księgi rachunkowe, a za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na 31 grudnia oraz sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok w terminie do 31 marca. W tym czasie, tj. w pierwszym kwartale następnego roku obrotowego trwać będą w jednostce prace bilansowe zmierzające do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych, aby na podstawie informacji z nich wynikających mogła sporządzić rzetelne sprawozdanie finansowe. Prace te trzeba tak zorganizować, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania finansowego w wymaganym w ustawie terminie.

W Dzienniku Ustaw z 9 marca 2022 r. pod poz. 561 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, dalej zwane rozporządzeniem zmieniającym.

Niniejsze rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem zmienianym.

Celem rozporządzenia zmieniającego jest zapewnienie prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, a także z art. 45 ust. 5 updof.

Wydłużenie terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalności, do których stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkami finansowymi) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące,
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc,
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 10 marca 2022 r. Przy czym przepisy tego rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości finansowej mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Fragment harmonogramu prac bilansowych za 2021 r., z uwzględnieniem zmiany terminów

Rodzaj prac

Ustawowy termin wykonania prac

Przedłużony termin wykonania prac wynikający z rozporządzenia zmieniającego

Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku

(por. art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości)

Termin nie został przedłużony

Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Na dzień bilansowy, 
tj. na 31 grudnia 2021 r.

(por. art. 26 ustawy o rachunkowości)

Termin nie został przedłużony

Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów

Na dzień inwentaryzacji

(por. art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Termin nie został przedłużony

Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2021 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych

Przed zamknięciem ksiąg za 2021 r., nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r.

(por. art. 27 i art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości)

Termin przedłuża się o 90 dni, jednak termin zakończenia inwentaryzacji za 2021 r. upłynął 15 stycznia 2022 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z treści z § 10aa dodanego do rozporządzenia zmienianego.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r.

(por. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości)

Termin przedłuża się o 90 dni, jednak termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2021 r. upłynął 26 marca 2022 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z treści z § 10aa dodanego do rozporządzenia zmienianego.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 

Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2022 r.

(por. art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości)

Termin przedłuża się o 3 miesiące,
tj. do 30 czerwca 2022 r.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i jego podpisanie

Na dzień zamknięcia ksiąg, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy,
tj. do 31 marca 2022 r.

(por. art. 45 ust. 1, 1f, 1g, art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości)

Termin przedłuża się o 3 miesiące,
tj. do 30 czerwca 2022 r.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r.

(por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

Termin przedłuża się o 3 miesiące,
tj. do 30 września 2022 r.

 

Uwaga:  Przesunięcie terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spowoduje przesunięcie również następujących terminów:

 • zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek, na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości,
 • udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom, na podstawie art. 68 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania (oraz sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego),
 • złożenia, na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym,
 • złożenia, na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w MSiG,
 • przekazania, na podstawie art. 27 ust. 2 i 2b updop, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT, z wyłączeniem podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.