Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej w związku z ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej w związku z tarczą antykryzysową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Z rozporządzenia wynika m.in., iż:

 • termin określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (dalej zwanych jednostkami podlegającymi nadzorowi KNF) - o 2 miesiące,
   
 • termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni,
   
 • termin określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni,
   
 • terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące,
   
 • terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ww. ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 ww. ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 ww. ustawy, przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące,
   
 • termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r. Przy czym przepisy ww. rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości finansowej mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej dla roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 r.
Rodzaj
prac
Podstawa
 prawna
Termin
wykonania wynikający z ustawy
Przedłużony termin
wykonania wynikający z rozporządzenia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. nie później niż do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r.
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 25 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 90 dni, jednak termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2019 r. upłynął 25 marca 2020 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z § 10 rozporządzenia.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 60 dni, jednak termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2019 r. upłynął 25 marca 2020 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z § 10 rozporządzenia.
Zakończenie inwentaryzacji niektórych składników aktywów art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości Zakończono do 15 dnia następnego roku, tj. do 15 stycznia 2020 r. Termin przedłuża się o 90 dni, jednak termin zakończenia inwentaryzacji za 2019 r. upłynął 15 stycznia 2020 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z § 10 rozporządzenia.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 60 dni, jednak termin zakończenia inwentaryzacji za 2019 r. upłynął 15 stycznia 2020 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z § 10 rozporządzenia.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłużono do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.).
Sporządzenie sprawozdania z działalności art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia sprawozdania z działalności przedłużono do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.).
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 sierpnia 2020 r.
Uwaga: Przesunięcie terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, czyli w odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. – do 30 września 2020 r. (a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2020 r.) powoduje, iż przesunięciu o 3 miesiące (lub odpowiednio o 2 miesiące) ulegną również następujące terminy:
 • zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek, które na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania (w odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. badanie należy zakończyć do 30 września 2020 r., a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 sierpnia 2020 r.),
 • udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania – także sprawozdania z badania (oraz sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego), które na podstawie art. 68 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni,
 • złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami, które na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (w odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. dokumenty należy złożyć do KRS nie później niż do 15 października 2020 r., a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 15 września 2020 r.),
 • złożenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia, które na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (w odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. dokumenty należy złożyć w MSiG nie później niż do 15 października 2020 r., a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 15 września 2020 r.),
 • przekazania do Szefa KAS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, które na podstawie art. 27 ust. 2 i 2b updop powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia (w odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. – nie później niż do 10 października 2020 r., a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 10 września 2020 r.).
Sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 sierpnia 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej przedłużono do 30 września 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF –  do 31 sierpnia 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 września 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 sierpnia 2020 r.).
Sporządzenie sprawozdania z płatności art. 63f ust. 1 ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia sprawozdania z płatności przedłużono do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.).
Sporządzenie przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego art. 63c ust. 2 ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedłużono do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.).
Sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj.vdo 31 maja 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej przedłużono do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.).
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 sierpnia 2020 r.
Uwaga: Termin zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedłużono do 30 września 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 sierpnia 2020 r.), w związku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć do rejestru sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia, tj. nie później niż do 15 października 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 15 września 2020 r.).
Sporządzenie odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 sierpnia 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej przedłużono do 30 września 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 sierpnia 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 września 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 sierpnia 2020 r.).
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności art. 63g ust. 1 ustawy o rachunkowości Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r.
W przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF termin przedłuża się o 2 miesiące, tj. do 31 maja 2020 r.
Uwaga: Termin sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z płatności przedłużono do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.), w związku z tym jego podpisanie również powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r. (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 31 maja 2020 r.).
Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych art. 45 ust. 5 updof Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r. Termin przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.