Bilans 2019

Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat wg załącznika ...
POLECAMY
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z kontami syntetycznymi

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

W poniższym wykazie uwzględniono powiązania kont syntetycznych z pozycjami rachunku zysków i strat sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  
- od jednostek powiązanych
70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70-0 "Sprzedaż produktów"
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:  
- jednostkom powiązanym
70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70-1 "Koszt sprzedanych produktów"
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) ", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)  
D. Koszty sprzedaży 52-7 "Koszty sprzedaży"
E. Koszty ogólnego zarządu 55 "Koszty zarządu"
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)  
G. Pozostałe przychody operacyjne  
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (zysk) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (zysk) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
II. Dotacje 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się korektę odpisów aktualizujących, w wyniku ustania przyczyny utraty wartości aktywów - pod warunkiem, że odpisy te nie dotyczyły aktywów z operacji finansowych
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
IV. Inne przychody operacyjne 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
H. Pozostałe koszty operacyjne  
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (stratę) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (stratę) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
III. Inne koszty operacyjne 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)  
J. Przychody finansowe  
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
a) od jednostek powiązanych, w tym:
75-0 "Przychody finansowe"
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
b) od jednostek pozostałych, w tym:
75-0 "Przychody finansowe"
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
II. Odsetki, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
- od jednostek powiązanych
75-0 "Przychody finansowe"
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga:
W pozycji tej podaje się wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży aktywów finansowych, jeżeli wartość w cenach sprzedaży udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych wynikająca z zapisów na koncie 75-0 przewyższa wartość tych aktywów w cenach nabycia, skorygowaną o odpisy aktualizujące wartość tych aktywów finansowych wynikającą z zapisów na koncie 75-1
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
- w jednostkach powiązanych
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-0 "Przychody finansowe"
V. Inne

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
K. Koszty finansowe  
I. Odsetki, w tym: 75-1 "Koszty finansowe"
- dla jednostek powiązanych
75-1 "Koszty finansowe"
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga:
W pozycji tej podaje się wynik finansowy w postaci straty poniesionej w związku ze sprzedażą aktywów finansowych, tzn. nadwyżkę kosztów finansowych nad przychodami finansowymi za rok obrotowy, związaną ze zbyciem udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych, ustaloną na dzień bilansowy na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
- w jednostkach powiązanych
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Inne

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)  
M. Podatek dochodowy 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych"
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
O. Zysk (strata) netto (L - M - N)  

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  
- od jednostek powiązanych
 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70-0 "Sprzedaż produktów"
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

Uwaga: Wartość dodatnia saldo Ma konta 49, wartość ujemna saldo Wn konta 49
49 "Rozliczenie kosztów"
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 79-0 "Obroty wewnętrzne"
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"
B. Koszty działalności operacyjnej  
I. Amortyzacja 40-0 "Amortyzacja"
II. Zużycie materiałów i energii 40-1 "Zużycie materiałów i energii"
III. Usługi obce 40-2 "Usługi obce"
IV. Podatki i opłaty, w tym: 40-3 "Podatki i opłaty"
- podatek akcyzowy
40-3 "Podatki i opłaty"
V. Wynagrodzenia 40-4 "Wynagrodzenia"
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
- emerytalne
40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe"
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) ", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)  
D. Pozostałe przychody operacyjne  
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (zysk) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (zysk) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
II. Dotacje 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się korektę odpisów aktualizujących, w wyniku ustania przyczyny utraty wartości aktywów - pod warunkiem, że odpisy te nie dotyczyły aktywów z operacji finansowych aktywów z operacji finansowych
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
IV. Inne przychody operacyjne 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
E. Pozostałe koszty operacyjne  
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (stratę) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (stratę) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
III. Inne koszty operacyjne 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)  
G. Przychody finansowe  
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
a) od jednostek powiązanych, w tym:
75-0 "Przychody finansowe"
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
b) od jednostek pozostałych, w tym:
75-0 "Przychody finansowe"
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
II. Odsetki, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
- od jednostek powiązanych
75-0 "Przychody finansowe"
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga:
W pozycji tej podaje się wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży aktywów finansowych, jeżeli wartość w cenach sprzedaży udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych wynikająca z zapisów na koncie 75-0 przewyższa wartość tych aktywów w cenach nabycia, skorygowaną o odpisy aktualizujące wartość tych aktywów finansowych wynikającą z zapisów na koncie 75-1
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
- w jednostkach powiązanych
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-0 "Przychody finansowe"
V. Inne Uwaga: W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1 75-0 "Przychody finansowe"
H. Koszty finansowe  
I. Odsetki, w tym: 75-1 "Koszty finansowe"
- dla jednostek powiązanych
75-1 "Koszty finansowe"
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga:
W pozycji tej podaje się wynik finansowy w postaci straty poniesionej w związku ze sprzedażą aktywów finansowych, tzn. nadwyżkę kosztów finansowych nad przychodami finansowymi za rok obrotowy, związaną ze zbyciem udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych, ustaloną na dzień bilansowy na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
- w jednostkach powiązanych
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Inne

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe"
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)  
J. Podatek dochodowy 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych"
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)  
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.