Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
POLECAMY
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych

Bilansową zasadę ciągłości zwaną również zasadą porównywalności opisuje art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu, przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zasada ciągłości wyraża się również w tym, że wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Oznacza to, że salda końcowe poszczególnych kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych danego okresu sprawozdawczego powinny być zgodne z saldami początkowymi następnego okresu.

W myśl bilansowej zasady ciągłości, sporządzając roczne sprawozdanie finansowe, jednostki są zobowiązane do przedstawienia:

1) w bilansie: stanów aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy (zob. art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

2) w rachunku zysków i strat: oddzielnie przychodów, kosztów, zysków i strat oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy (zob. art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

3) w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym: informacji o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy (zob. art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości),

4) w rachunku przepływów pieniężnych: danych za bieżący i poprzedni rok obrotowy (zob. art. 48b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli w pozycji dotyczącej np. bieżącego roku obrotowego wykazuje się określoną wartość, a w roku poprzednim takie zdarzenia nie wystąpiły, to równolegle w kolumnie danych dotyczących roku ubiegłego wykazuje się wartość "0". W myśl art. 50 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.

Ujmowanie danych sprawozdawczych i porównawczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego przedstawiono na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka "X", której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, sporządziła sprawozdanie finansowe za 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to zawierało: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową.

II. Dane sprawozdawcze i porównawcze w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.:

Elementy sprawozdania Dane sprawozdawcze Dane porównawcze
Bilans Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2018 r.
Rachunek zysków i strat Dane za 2019 r. Dane za 2018 r.
Zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym
Stan na 31.12.2018 r.,
zmiany jakie nastąpiły w 2019 r.
i stan na 31.12.2019 r.
Stan na 31.12.2017 r.,
zmiany jakie nastąpiły w 2018 r.
i stan na 31.12.2018 r.
Rachunek przepływów pieniężnych Dane za 2019 r. Dane za 2018 r.

Porównywalność danych i zdarzenia wpływające na ich zakłócenie

Porównywalność danych polega na tym, że w kolejnych po sobie następujących okresach sprawozdawczych, czyli latach obrotowych, jednostka zachowuje jednolity układ oraz sposób grupowania operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych i prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Przy czym, jak wynika z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7), użyteczność danych sprawozdawczych zarówno liczbowych, jak i słownych wykazanych w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy wzrasta, jeżeli użytkownik tego sprawozdania może dane sprawozdawcze zestawić z odpowiednimi danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy. Warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych sprawozdawczych i porównawczych jest właśnie ich porównywalność, co występuje wtedy, gdy przy zachowaniu istotności:

 • zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy,
   
 • zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe.

Zazwyczaj dane sprawozdawcze i porównawcze, wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, a wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy, są porównywalne. Porównywalność może jednak być zakłócona na skutek zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w roku sprawozdawczym lub dokonania w roku sprawozdawczym korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych. W świetle pkt 7.4 KSR nr 7 na porównywalność danych nie wpływają zakłócająco m.in.:

 • zmiany wartości szacunkowych,
   
 • uwzględnienie zdarzeń po dniu bilansowym,
   
 • zmiana formy prawnej jednostki,
   
 • połączenie spółek poprzez przejęcie lub zawiązanie nowej spółki, przy czym w razie połączenia spółek metodą nabycia dane porównawcze stanowią dane ze sprawozdania finansowego spółki przejmującej, natomiast w razie połączenia metodą udziałów, dane porównawcze stanowią dane łączących się spółek za poprzedni rok obrotowy (zob. art. 44b ust. 16 oraz art. 44c ust. 6 ustawy o rachunkowości).

Uwaga: Danych za poprzedni rok obrotowy nie wykazują jedynie jednostki powstałe w bieżącym roku obrotowym, niemające poprzednika, w którego prawa i obowiązki weszły. Powyższe wynika z pkt 7.1 KSR nr 7.

Nowo powstałe jednostki lub na przykład jednostki prowadzące dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów nie posiadają danych porównawczych i dlatego też nie wykazują ich w sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem jednostki prowadzące dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą zaprezentować jako dane porównawcze w bilansie oraz zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli są zobowiązane sporządzać takie zestawienie - dane z bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych. Takie postępowanie nie narusza przepisów ustawy o rachunkowości, a decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki.

Przeliczenie danych porównawczych przy różnej długości okresów sprawozdawczych

Różna długość okresów sprawozdawczych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym nie narusza ciągłości stosowania przyjętych zasad rachunkowości. O długości okresów sprawozdawczych jednostka powinna poinformować jednak we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Tak wynika z treści pkt 7.5 KSR nr 7.

Powstanie różnej długości okresów sprawozdawczych może być spowodowane między innymi takimi zdarzeniami jak:

1) powstanie jednostki w ciągu poprzedniego roku obrotowego, np. 1 czerwca 2018 r.; w takim przypadku w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. dane sprawozdawcze będą obejmować okres 12 miesięcy (1.01.2019 r.-31.12.2019 r.), a dane porównawcze okres 7 miesięcy (01.06.2018 r.-31.12.2018 r.);

2) rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku obrotowego i połączenie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami i sprawozdaniem finansowym za rok następny; zakładając np., że jednostka rozpoczęła działalność 1 października 2017 r. i jej pierwszy rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2018 r. (trwał 15 miesięcy), w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zaprezentuje dane sprawozdawcze za 12 miesięcy (1.01.2019 r.-31.12.2019 r.), a dane porównawcze za 15 miesięcy (1.10.2017 r.-31.12.2018 r.);

3) zmiana roku obrotowego przez jednostkę - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, w związku z tym sprawozdanie finansowe jednostki za pierwszy rok po zmianie roku będzie prezentować dane sprawozdawcze za więcej niż 12 miesięcy, a dane porównawcze obejmą okres 12 miesięcy poprzedniego roku obrotowego.

Opisane sytuacje nie mają zasadniczo wpływu na porównywalność danych w bilansie, gdyż w tym elemencie sprawozdania jednostki wykazują dane na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Analogicznie będzie w przypadku zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednak mogą mieć wpływ na porównywalność danych wykazanych w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych, ponieważ w tych sprawozdaniach jednostki wykazują dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Oznacza to, że dane sprawozdawcze i porównawcze w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, w opisanych wyżej sytuacjach, nie są ze sobą w pełni porównywalne. Niemniej jednak Komitet Standardów Rachunkowości uznał, iż nie ma potrzeby dokonywania przeliczeń danych porównawczych ze względu na różną długość okresów.

Przy czym, jeśli zdaniem jednostki prezentowanie w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych danych za okresy o różnej długości mogłoby utrudnić użytkownikom wykorzystanie tych sprawozdań finansowych do celów analitycznych, to może ona przedstawić dane porównawcze (wynikające z ksiąg rachunkowych) w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, natomiast dane za okres o długości odpowiadającej długości okresu sprawozdawczego przeliczyć i zaprezentować w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, wraz z danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.

Doprowadzenie danych do porównywalności

W świetle KSR nr 7, zakłócenie porównywalności danych uzasadnia zastosowanie podejścia retrospektywnego do danych porównawczych i doprowadzenie ich do porównywalności. Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych polega na przekształceniu danych porównawczych w taki sposób, jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości przyjęte w roku obrotowym stosowane były od zawsze lub od początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego, a zdarzenie uznane za istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych było wówczas poprawnie ujęte (por. punkt 2.10 KSR nr 7). W celu zapewnienia porównywalności retrospektywnie przekształcone dane porównawcze jednostka wykazuje uzupełniająco w odrębnej kolumnie bilansu - i jeżeli jest to praktycznie wykonalne - w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Prezentacja przekształconych danych porównawczych może odbywać się według jednego z następujących wzorów podanych w pkt 7.7 KSR nr 7:

Dane sprawozdawcze
za rok obrotowy
Dane za poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze
Dane porównawcze
1 2 3

lub

Dane za poprzedni rok obrotowy Dane sprawozdawcze
za rok obrotowy
Dane porównawcze Przekształcone
dane porównawcze
1 2 3

Przy czym, gdyby liczba danych porównawczych doprowadzonych do porównywalności była nieznaczna, to można w kolumnie dane porównawcze wykazać te dane w postaci ułamka, gdzie:

 • w liczniku będą dane porównawcze wynikające ze sprawozdania finansowego za rok poprzedzający,
   
 • w mianowniku będą dane porównawcze doprowadzone do porównywalności.

W przypisie do bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wskazane jest podać wyjaśnienia, jakie dane zawiera licznik, a jakie mianownik ułamka.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.