Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Forma sprawozdania finansowego za 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Forma sprawozdania finansowego za 2019 r.

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
przez wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości

Generalnie sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Z treści art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości wynika bowiem, iż każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (od 1 stycznia 2020 r. sprawozdanie finansowe będzie mogło być podpisane również podpisem osobistym). Oznacza to, że jedyną obowiązującą formą sporządzenia sprawozdania finansowego jest obecnie forma elektroniczna. Sprawozdanie nie może mieć już, jako oryginalnej formy, postaci papierowej. Wydruk w postaci papierowej jest tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem.

Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej to sprawozdanie sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać przy użyciu programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, graficznego, czy mieszanego.

Sprawozdania finansowe sporządzane w strukturze logicznej

W świetle art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sprawozdanie finansowe w ww. strukturze logicznej oraz formacie sporządzają również podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Obowiązek ten wynika z treści art. 45 ust. 5 updof.

Uwaga: Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Struktury e-sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań. Aktualnie obowiązującą wersją struktur logicznych jest wersja 1-2 i ma ona zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r. Struktury są to pliki do pobrania i obejmują one zakres informacyjny sprawozdań finansowych wynikający z przepisów o rachunkowości. Chodzi tu o sprawozdania zawarte w załącznikach 1-6 do ustawy o rachunkowości i dotyczące m.in.:

 • jednostek innych niż bank, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (załącznik nr 1),
   
 • jednostek mikro (załącznik nr 4),
   
 • jednostek małych (załącznik nr 5) oraz
   
 • organizacji pozarządowych (załącznik nr 6).

Ponadto zamieszczone pliki dotyczą również zakresu informacyjnego sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, a mianowicie są to:

1) sprawozdania jednostkowe: domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, małych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, alternatywnych spółek inwestycyjnych - dodatkowe zestawienie lokat oraz informacja dodatkowa;

2) sprawozdania skonsolidowane: zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, domów maklerskich oraz pozostałych jednostek (innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji).

Generalnie udostępnione przez Min. Fin. pliki posiadają formę ustrukturyzowaną. Na elementy te składają się: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Wyjątkiem są dodatkowe informacje i objaśnienia, którym (ze względu na ich specyfikę) nie nadano dla wszystkich podmiotów jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostki sporządzają w wybranym przez siebie formacie. Przy czym tylko jednemu punktowi informacji dodatkowej, dotyczącemu rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nadano ustrukturyzowaną formę. W przypadku jednostek, dla których ten punkt nie jest wymagany przepisami ustawy o rachunkowości, jest to zakres opcjonalny.

Pliki sprawozdań zamieszczone na stronie internetowej Min. Fin. posiadają format XSD. Jest to wzorcowy dokument z określoną strukturą danych.

Powyższe struktury logiczne oraz format zostały przygotowane dla każdego rodzaju sprawozdania w dwóch wersjach, tj. w złotych oraz w tysiącach złotych (w postaci odrębnych plików). Uwzględniają więc treść art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych.

Ponadto struktura logiczna i format zostały tak opracowane, aby w każdym elemencie sprawozdania i na każdym jego poziomie było możliwe zamieszczenie dodatkowych pozycji uszczegóławiających, wynikających z potrzeb i specyfiki jednostki. Uwzględnia to postanowienia art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określone w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

Co istotne, pliki ze strukturami uwzględniają także zapisy ustawy o rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki mikro, małe oraz organizacje pozarządowe. Na przykład w przypadku wybrania pliku ze strukturą przewidzianą dla sprawozdania finansowego jednostki małej (której dotyczy załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości) możliwy jest wybór jednego z dwóch wariantów bilansu, tj. z załącznika nr 5 oraz z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Natomiast przy wyborze struktury dla jednostki mikro (której dotyczy załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości) istnieje możliwość wybrania wariantu bilansu zgodnie z załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5 lub załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Możliwość wyboru dotyczy też innych elementów sprawozdania finansowego jednostek mikro, małej czy organizacji pozarządowej, np. rachunku zysków i strat, czy wprowadzenia do sprawozdania. Pozwala to jednostkom wybrać poszczególne elementy sprawozdania finansowego w różnych konfiguracjach.

Pliki ze strukturami, poza schematami obligatoryjnymi, zawierają także schematy fakultatywne. Na przykład w strukturach dla jednostki mikro przewidziany jest jako nieobowiązkowy schemat zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym czy schemat rachunku przepływów pieniężnych. Przypominamy, iż w myśl art. 48a ust. 3 oraz art. 48b ust. 4 jednostka mikro (nawet badana) nie ma obowiązku sporządzanie ww. elementów sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR

Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (por. art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości). Struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane. Jednostki te zobowiązane są zatem do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej według przez siebie wybranych formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdania z działalności jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się - w świetle art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości - w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W takiej samej formie sporządza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (por. art. 55 ust. 2a ww. ustawy). Należy je przygotować w formie elektronicznej, ale w formacie nieustrukturyzowanym, czyli w dowolnie wybranym przez jednostkę.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Wszystkie skonsolidowane sprawozdania należy sporządzić w postaci elektronicznej, natomiast skonsolidowane sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz w formacie udostępnionych w BIP na stronie internetowej Min. Fin. Nie dotyczy to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR (por. art. 63c ust. 2a i 2b ustawy o rachunkowości). Struktura i format zostały opracowane tylko dla sprawozdań skonsolidowanych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Wszystkie skonsolidowane sprawozdania finansowe, z uwagi na elektroniczną formę, należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (od 1 stycznia 2020 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie mogło być podpisane również podpisem osobistym).

Sprawozdanie z płatności

Obowiązek sporządzania w postaci elektronicznej dotyczy również sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności. W myśl bowiem art. 63k ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Co ważne, ww. sprawozdania nie posiadają formy ustrukturyzowanej, zatem jednostka sporządza je w dowolnie wybranym przez siebie formacie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.