Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena w bilansie zobowiązań
POLECAMY
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena w bilansie zobowiązań

Gazeta Podatkowa

Zobowiązania prezentuje się w pasywach bilansu, w zależności od terminu ich zapłaty, jako długo- i krótkoterminowe. Co do zasady, na dzień bilansowy, wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania wymagalne w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Krótkoterminowe natomiast, to wszystkie nieuregulowane na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług (bez względu na termin ich zapłaty), a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Inwentaryzacja

Na mocy art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości wierzyciel jest zobligowany potwierdzić salda swoich należności. Wysyła on w tym celu do dłużnika pismo. Dłużnik potwierdza swoje zobowiązanie odsyłając wierzycielowi zaakceptowany druk. Jeśli salda są niezgodne, to dłużnik wykazuje, z których pozycji wynika rozbieżność. Należy ją następnie wyjaśnić i ustalić prawidłowe saldo. W taki sposób przeprowadzona zostaje inwentaryzacja należności u wierzyciela oraz równocześnie zobowiązań u dłużnika. Przepisy ustawy o rachunkowości nie zobowiązują bowiem dłużników do wysyłania potwierdzeń sald swoich zobowiązań. W ustawie o rachunkowości mowa jest tylko o potwierdzeniu sald należności (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy). Jeśli jednak dłużnik uzna za stosowne wystąpienie z potwierdzeniem wysokości długu, to ustawa tego nie zabrania. Inwentaryzację zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych (jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe) przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Wycena na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się zasadniczo w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe jednak (w tym np. z tytułu kredytów) należy wycenić według skorygowanej ceny nabycia, a jeśli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to wycenia je według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy). Wycena zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty polega na ujęciu w bilansie zobowiązań w wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami należnymi kontrahentowi (umownymi lub ustawowymi, w tym z tytułu zwłoki w zapłacie). Wartość nominalna zobowiązań to wartość, w jakiej zobowiązania figurują w księgach rachunkowych na kontach 21 "Rozrachunki z dostawcami", 22 "Rozrachunki publicznoprawne", 23 "Rozrachunki z pracownikami". Odsetki od zobowiązań odnosi się zasadniczo na konto 75-1 "Koszty finansowe". Wyjątek stanowią odsetki od zobowiązań z tytułu budowy środków trwałych czy inwestycji w nieruchomości a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych za okres przed przyjęciem ich do używania.

Skorygowana cena nabycia, stosowana przy wycenie zobowiązań finansowych, opiera się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277). Skorygowana cena nabycia to cena nabycia, w jakiej składnik zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. Warto pamiętać, że w myśl art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, powyższego rozporządzenia mogą nie stosować jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 25.500.000 zł sumy aktywów bilansu na koniec roku,
   
 • 51.000.000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
   
 • 50 osób średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Powyższego przepisu nie stosuje się jednak do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy, a także do jednostek mikro (art. 28b ust. 2 ustawy). Jeśli jednostka nie stosuje do wyceny zobowiązań finansowych przepisów rozporządzenia, wycenia je w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki według kursu średniego NBP ogłoszonego na ten dzień. Powstałe różnice kursowe odnosi się na konto 75-1 "Koszty finansowe" lub 75-0 "Przychody finansowe", z wyjątkiem różnic kursowych dotyczących zobowiązań z tytułu budowy środków trwałych czy inwestycji w nieruchomości oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych powstałych przed przyjęciem ich do używania.

Prezentacja w bilansie

Zobowiązania wykazuje się w pasywach bilansu. Pozycja, w której się je przedstawia, zależy od załącznika do ustawy o rachunkowości, według którego jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Zobowiązania długoterminowe to te, które powstały z innych tytułów niż dostawy i usługi, a termin ich płatności przypada w całości lub części po roku od dnia bilansowego. W odniesieniu do bilansu sporządzanego na dzień 31 grudnia 2019 r. - będą to zobowiązania przypadające do spłaty w 2021 r. i w latach kolejnych. W zależności od wzoru sprawozdania finansowego, z jakiego korzysta jednostka, kwotę zobowiązań długoterminowych ujawnia się w pasywach bilansu w pozycji:

1) B.II.1 - wobec jednostek powiązanych, B.II.2 - wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, B.III.3 - wobec pozostałych jednostek z podziałem na: kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe, zobowiązania wekslowe i inne - jeśli sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,

2) B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek" - gdy sprawozdanie przygotowywane jest według załącznika nr 4,

3) B.II - "Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek" - przy sporządzaniu sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) B.II - "Zobowiązania długoterminowe" - jeśli sprawozdanie przygotowywane jest według załącznika nr 6.

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe są to wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania, które są płatne w całości lub części w ciągu roku od dnia bilansowego. Biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe za 2019 r., będą to zobowiązanie płatne w 2020 r. Zobowiązania krótkoterminowe prezentuje się w bilansie w pozycji:

1) B.III.1 - wobec jednostek powiązanych - z podziałem na zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne, B.III.2 - wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z podziałem na zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne, B.III.3 - wobec pozostałych jednostek, z podziałem na: kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług (o okresie wymagalności do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy), zaliczki otrzymane na dostawy i usługi, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz inne - gdy sprawozdanie przygotowywane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,

2) B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek" - jeśli sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4,

3) B.III "Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu dostaw i usług (w tym do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy) oraz fundusze specjalne" - przy sporządzaniu sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) B.III - "Zobowiązania krótkoterminowe" - jeśli sprawozdanie przygotowywane jest według załącznika nr 6.

Warto pamiętać!

» Dłużnicy mogą otrzymywać od wierzycieli potwierdzenia sald już 3 miesiące przed końcem roku obrotowego aż do 15. dnia następnego roku. Pomimo że inwentaryzację należności (i tym samym zobowiązań) przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości), to termin i częstotliwość uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku (por. art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy).
» Odsetki z tytułu dostaw i usług nalicza się zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) lub art. 481 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
» Oprócz odsetek wartość bilansową zobowiązań może także zwiększać zryczałtowana rekompensata w wysokości 40 euro za koszty dochodzenia należności, naliczana zgodnie z ustawą o terminach zapłaty. Księguje się ją na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".
» W bilansie nie wykazuje się zobowiązań przedawnionych (czyli takich, które jednostka nie musi już spłacać) oraz zobowiązań umorzonych (w odniesieniu do których jednostka otrzymała pismo o zwolnieniu z długu i zwolnienie to przyjęła).

Przykład 1

Założenia

 1. Spółka 4 grudnia 2019 r. zakupiła samochód dostawczy. Z faktury wystawionej przez sprzedawcę w tym dniu wynikają następujące dane:

a) wartość netto: 100.000 zł,

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 23.000 zł,

c) wartość brutto: 123.000 zł

 1. Samochód przyjęto do używania pod datą 31 grudnia 2019 r.
   
 2. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca zakup samochodu dostawczego:      
   a) wartość netto 100.000 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 23.000 zł 22-2  
   c) wartość brutto 123.000 zł   24
2. OT - przyjęcie środka trwałego do używania: 100.000 zł 01 30

Księgowania

Wycena w bilansie zobowiązań


Prezentacja w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zobowiązanie wobec dostawcy samochodu dostawczego w kwocie 123.000 zł (saldo Ma konta 24) jednostka wykaże w pasywach bilansu w pozycji B.III lit. b) "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług".


Przykład 2

Spółka z o.o. otrzymała w grudniu 2019 r. kredyt długoterminowy na działalność obrotową w kwocie 200.000 zł. Kredyt będzie spłacany od stycznia 2020 r. Miesięczna rata kredytu to 4.000 zł. Jednostka ustaliła wartość odsetek dotyczących 2019 r. w kwocie 400 zł i ujęła je zapisem: Wn konto 75-1 "Koszty finansowe", Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki nienotyfikowane przez bank). Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W pasywach bilansu sporządzanego na dzień 31 grudnia 2019 r. spółka wykaże wartość:

- kredytu krótkoterminowego w kwocie 48.400 zł, tj. (4.000 zł × 12 miesięcy) + 400 zł - ujmie go w pozycji B.III.3 lit. a),
- kredytu długoterminowego w kwocie 152.000 zł, tj. (200.000 zł - 48.000 zł) - ujmie go w pozycji B.II.3 lit. a).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.