Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna
1. Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 ze zm.), pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy art. 26 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Na mocy art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości inwentaryzację składników aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald można rozpocząć 1 października 2018 r., a zakończyć do 15 stycznia 2019 r. Przy czym możliwość ta nie dotyczy aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.
3. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów Na dzień inwentaryzacji art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości
4. Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2018 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 r., nie później niż do 26 marca 2019 r. art. 27art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2019 r. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
6. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do końca marca 2019 r. art. 18 ust. 2art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości
7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do końca marca 2019 r. art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości
8. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do końca marca 2019 r. art. 45 ust. 1, 1f, 1g, art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (por. art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości).
9. Podpisanie sprawozdania finansowego Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do końca marca 2019 r. art. 45 ust. 1f i art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jak wynika z treści art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie to podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
10. Badanie sprawozdania finansowego Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do końca czerwca 2019 r. art. 53 ust. 1 i 1a oraz art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Ukończenie badania sprawozdania finansowego spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni (por. art. 68 ustawy o rachunkowości).
11. Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu - także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej).
Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego
Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.
Jeśli np. zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zostanie wyznaczone na 28 czerwca 2019 r., to w terminie do 13 czerwca 2019 r. należy udostępnić wspólnikom roczne sprawozdanie finansowe spółki, sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie z badania.
art. 68 ustawy o rachunkowości
12. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do końca czerwca 2019 r. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości
13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2019 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić do 25 czerwca 2019 r.
art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości
14. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do urzędu skarbowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2019 r., to należy je złożyć w urzędzie skarbowym do 20 czerwca 2019 r.
art. 27 ust. 2 updop
Uwaga: Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bez względu na to, kiedy zostało zatwierdzone, tj. w obowiązującym w ustawie o rachunkowości terminie, czy później), a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
15. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. art. 45 ust. 1, 5 i 8a updof
Uwaga: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na postawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe, o których mowa wyżej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
16. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do rejestru przedsiębiorców KRS W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2019 r., to należy je złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS do 25 czerwca 2019 r.
art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Obowiązek złożenia sprawozdania w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych w tym rejestrze, np.: spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich oraz spółdzielni. W rejestrze przedsiębiorców KRS należy złożyć następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka na podstawie ustawy o rachunkowości była zobowiązana je sporządzać). Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (por. art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.). Zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z badania są przesyłane za pośrednictwem ww. systemu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (zob. art. 20 ust. 1g ww. ustawy).

Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie zostanie zatwierdzone do końca czerwca 2019 r., to należy je złożyć w rejestrze przedsiębiorców KRS w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika to z treści art. 69 ust. 2 ww. ustawy.
17. Złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2019 r., to należy je złożyć do ogłoszenia w MSiG do 25 czerwca 2019 r.
art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek niepodlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Do ogłoszenia należy złożyć następujące dokumenty: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z badania, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.