Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Harmonogram prac bilansowych za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna
1. Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2020 r. art. 26 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Inwentaryzację składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości można rozpocząć 1 października 2020 r., a zakończyć do 15 stycznia 2021 r. Przy czym możliwość ta nie dotyczy aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.
3. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów Na dzień inwentaryzacji art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości
4. Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2020 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 r., nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2021 r. art. 27art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2021 r. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości 
6. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2021 r. art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych  Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2021 r. art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
8. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2021 r. art. 45 ust. 1, 1f, 1g, art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej. Przy czym możliwe jest stosowanie dwóch typów elektronicznych sprawozdań, tj. w formie ustrukturyzowanej - w postaci pliku w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD oraz w formie nieustrukturyzowanej - w postaci pliku zapisanego w dowolnym formacie. Sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej sporządzają: jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (za wyjątkiem jednostek stosujących MSR), podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego (którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS). Z kolei sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej sporządzają jednostki stosujące MSR oraz spółki cywilne.
9. Podpisanie sprawozdania finansowego  Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31 marca 2021 r. art. 45 ust. 1f i art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jak wynika z treści art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
10. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2021 r. art. 53 ust. 1 i 1a oraz art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Ukończenie badania sprawozdania finansowego spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.
11.   Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu - także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych,  towarzystwie reasekuracji wzajemnej); spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.

Jeśli np. zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zostanie wyznaczone na 25 czerwca 2021 r., to w terminie do 10 czerwca 2021 r. należy udostępnić wspólnikom roczne sprawozdanie finansowe spółki, sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie z badania.
art. 68 ustawy o rachunkowości
12. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2021 r. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Przez organ zatwierdzający - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości - rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.
13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2021 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg powinno nastąpić do 25 czerwca 2021 r.
art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości 
14. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie zatwierdzone 15 czerwca 2021 r., to należy je złożyć do Szefa KAS do 25 czerwca 2021 r.
art. 27 ust. 2 i 2b updop
Uwaga: Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
15. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. art. 45 ust. 1, 5 i 8a updof
Uwaga: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, czyli do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na postawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
16. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym  W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli np. sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2020 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2021 r., to należy je złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS do 25 czerwca 2021 r.
art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Obowiązek złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym dotyczy m.in. jednostek gospodarczych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców KRS, np.: spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich oraz spółdzielni. W rejestrze sądowym należy złożyć następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości była zobowiązana je sporządzać).

Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (por. art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.). Zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z badania jest przesyłane za pośrednictwem ww. systemu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (zob. art. 20 ust. 1g ww. ustawy).

Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2021 r., to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika to z treści art. 69 ust. 2 ww. ustawy.
17. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Jeśli np. sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2021 r., to należy je złożyć do ogłoszenia w MSiG do 25 czerwca 2021 r.
art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości
Uwaga: Obowiązkiem publikacji w MSiG są objęte roczne sprawozdania finansowe jednostek, do których nie zastosowano art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. jednostek niepodlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS), zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości.

Do ogłoszenia należy złożyć następujące dokumenty: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z badania oraz odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.