Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
1. Szczegółowość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

W świetle art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień ich zamknięcia, tj. dzień bilansowy. Sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por.  art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wobec tego jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. mają czas do końca marca 2019 r.

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji określają załączniki do ustawy o rachunkowości, tj. załącznik:

 • nr 1 - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
   
 • nr 2 - dla jednostek mikro,
   
 • nr 3 -  dla jednostek małych,
   
 • nr 6 -  dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Dlatego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r. jednostka powinna ustalić, do jakiej kategorii jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości chce i może należeć.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ww. ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdania finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu obejmują ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Co ważne, jednostki małe i mikro, także badane (np. spółka akcyjna) mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w zakresie przewidzianym dla jednostek niebadanych. W świetle art. 48a ust. 3 i 4 oraz art. 48b ust. 4 i 5 bowiem ustawy o rachunkowości, zarówno jednostki mikro, jak i jednostki małe mogą nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Pomimo że ustawa o rachunkowości daje możliwość wybiórczego stosowania uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej - naszym zdaniem - wskazane jest sporządzenie wszystkich elementów sprawozdania według wzorców określonych w jednym załączniku.

Sprawozdanie finansowe można sporządzić z większą szczegółowością, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki (por. art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Decyzja o miejscu ujęcia tych informacji w poszczególnych elementach sprawozdania należy do kierownika jednostki.

Generalnie sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (zob. art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). W przypadku zaś jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (por. art. 45 ust. 1g ww. ustawy).

Ponadto sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności (por. art. 45 ust. 5 ww. ustawy).

Poszczególne pozycje rocznego sprawozdania finansowego - zgodnie z przepisami art. 46, art. 47, art. 48a i art. 48b ww. ustawy - wykazuje się w następującym układzie:

1) w bilansie - stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,

2) w rachunku zysków i strat - oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,

3) w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym - informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,

4) w rachunku przepływów pieniężnych - przepływy pieniężne za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Naszym zdaniem nie przeczy ustawie o rachunkowości wykazywanie danych sprawozdawczych i porównawczych w odwrotnej od wskazanej w ww. przepisach kolejności, a więc najpierw dane porównawcze, a potem dane sprawozdawcze. Przy czym kolejność ta powinna być zachowana w każdym elemencie sprawozdania finansowego.

Jeżeli w pozycji dotyczącej np. bieżącego roku obrotowego wykazuje się określoną wartość, a w roku poprzednim takie zdarzenia nie wystąpiły, to równolegle w kolumnie danych dotyczących roku ubiegłego wykazuje się wartość "0". W myśl art. 50 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się. Naszym zdaniem w takim przypadku, w obu kolumnach danego elementu sprawozdania finansowego można wpisać zarówno wartość "0" lub "-", jak również pozycję tę pominąć (tj. bez dokonywania jakichkolwiek zapisów).

Do rocznego sprawozdania finansowego - jednostki określone w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - dołączają sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Ponadto sprawozdanie z działalności sporządzają także grupy kapitałowe (art. 55 ust. 2 ww. ustawy).

2. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki

Według przepisów ustawy o rachunkowości, jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych mają w zakresie swoich obowiązków między innymi sporządzanie sprawozdania finansowego (por. art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada osoba, która przyjęła odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki oraz kierownik tej jednostki.

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Również w przypadkach, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, za ich zgodą - kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Przyjęcie odpowiedzialności za rachunkowość przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej oraz nie może dotyczyć przyjęcia odpowiedzialności za przeprowadzanie inwentaryzacji w drodze spisu z natury (por. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za kierownika jednostki uważa się tę osobę. Za kierownika jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości uważa się również likwidatora, syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym (zob. art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Przykład

W spółce z o.o. "X" jest dwóch członków zarządu, jeden z nich jest dyrektorem finansowym i odpowiada za gospodarowanie finansami spółki. Kto w takim razie odpowiada za rachunkowość w naszej spółce - wszyscy członkowie zarządu, czy jeden?

W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a w statucie, regulaminie organizacyjnym, umowie spółki lub innych dokumentach nie wskazano osoby odpowiedzialnej za rachunkowość w jednostce - odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Przypominamy, iż w myśl ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy (zob. art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jeżeli więc rok obrotowy jednostki jest zgodny z rokiem kalendarzowym, to wszystkie elementy sprawozdania finansowego za 2018 r. powinny być sporządzone najpóźniej do końca marca 2019 r. Niekiedy sprawozdania finansowe jednostek są sporządzane w krótszym terminie niż wynikający z przepisów. Wynika to z wewnętrznych uregulowań na przykład grup kapitałowych, kiedy to spółki córki sporządzają w szybszym niż ustawowy terminie roczne sprawozdanie finansowe, aby umożliwić spółce dominującej sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w terminie przewidzianym w przepisach. Niemniej termin trzech miesięcy od dnia bilansowego jest terminem ostatecznym i żadne wewnętrzne dokumenty jednostek nie mogą go wydłużyć.

Uwaga: Niestosowanie się do wymogów ustawy w zakresie obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego może skutkować karami określonymi w art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z tym przepisem, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie.

Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym

Podpisanie sprawozdania finansowego oznacza, że sprawozdanie jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Jak wynika z treści art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie to podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Zwracamy uwagę, iż roczne sprawozdanie finansowe podpisują osoby, które na dzień sporządzania rocznego sprawozdania finansowego lub ewentualnie późniejszy dzień jego podpisania sprawowały funkcje osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że sprawozdanie obejmuje okres, w czasie którego osoby je podpisujące nie prowadziły jeszcze ksiąg rachunkowych lub nie wchodziły w skład zarządu. Przejęcie obowiązków prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wejście w skład zarządu w trakcie roku obrotowego, za który sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe, nie zwalnia z obowiązku złożenia podpisu.

Dodajmy, iż do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy sporządzanego przez jednostki określone w art. 49 ust. 1 - kierownik jednostki dołącza sprawozdanie z działalności jednostki (zob. art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie z działalności podpisuje wyłącznie kierownik jednostki (nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli nie jest członkiem zarządu jednostki).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.