Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat wg załącznika ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z kontami syntetycznymi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W poniższym wykazie uwzględniono powiązania kont syntetycznych z pozycjami rachunku zysków i strat sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
 
      - od jednostek powiązanych 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70-0 "Sprzedaż produktów"
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, w tym:
 
      - jednostkom powiązanym 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70-1 "Koszt sprzedanych produktów"
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)  
D. Koszty sprzedaży 52-7 "Koszty sprzedaży"
E. Koszty ogólnego zarządu 55 "Koszty zarządu"
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)  
G. Pozostałe przychody operacyjne  
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (zysk) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (zysk) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
II. Dotacje 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się korektę odpisów aktualizujących, w wyniku ustania przyczyny utraty wartości aktywów - pod warunkiem, że odpisy te nie dotyczyły aktywów z operacji finansowych
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
IV. Inne przychody operacyjne 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
H. Pozostałe koszty operacyjne  
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (stratę) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (stratę) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
III. Inne koszty operacyjne 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)  
J. Przychody finansowe  
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
   a) od jednostek powiązanych, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
      - w których jednostka posiada zaangażowanie
         w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
   b) od jednostek pozostałych, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
       - w których jednostka posiada zaangażowanie
          w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
II. Odsetki, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
- od jednostek powiązanych 75-0 "Przychody finansowe"
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga: W pozycji tej podaje się wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży aktywów finansowych, jeżeli wartość w cenach sprzedaży udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych wynikająca z zapisów na koncie 75-0 przewyższa wartość tych aktywów w cenach nabycia, skorygowaną o odpisy aktualizujące wartość tych aktywów finansowych wynikającą z zapisów na koncie 75-1
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
      - w jednostkach powiązanych 75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-0 "Przychody finansowe"
V. Inne

Uwaga:
W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
K. Koszty finansowe  
I. Odsetki, w tym: 75-1 "Koszty finansowe"
      - dla jednostek powiązanych 75-1 "Koszty finansowe"
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga: W pozycji tej podaje się wynik finansowy w postaci straty poniesionej w związku ze sprzedażą aktywów finansowych, tzn. nadwyżkę kosztów finansowych nad przychodami finansowymi za rok obrotowy, związaną ze zbyciem udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych, ustaloną na dzień bilansowy na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
      - w jednostkach powiązanych 75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Inne

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)  
M. Podatek dochodowy 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych"
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 
O. Zysk (strata) netto (L - M - N)  

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
 
      - od jednostek powiązanych  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70-0 "Sprzedaż produktów"
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
 
Uwaga: Wartość dodatnia saldo Ma konta 49, wartość ujemna saldo Wn konta 49
49 "Rozliczenie kosztów"
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
79-0 "Obroty wewnętrzne"
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań"
B. Koszty działalności operacyjnej  
I. Amortyzacja 40-0 "Amortyzacja"
II. Zużycie materiałów i energii 40-1 "Zużycie materiałów i energii"
III. Usługi obce 40-2 "Usługi obce"
IV. Podatki i opłaty, w tym: 40-3 "Podatki i opłaty"
      - podatek akcyzowy 40-3 "Podatki i opłaty"
V. Wynagrodzenia 40-4 "Wynagrodzenia"
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
      - emerytalne 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe"
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań"
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)  
D. Pozostałe przychody operacyjne  
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (zysk) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (zysk) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
II. Dotacje 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się korektę odpisów aktualizujących, w wyniku ustania przyczyny utraty wartości aktywów - pod warunkiem, że odpisy te nie dotyczyły aktywów z operacji finansowych aktywów z operacji finansowych
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
IV. Inne przychody operacyjne 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
E. Pozostałe koszty operacyjne  
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się łączny wynik (stratę) ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości i prawa oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. wynik finansowy (stratę) ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami ze zbycia a poniesionymi w związku z tym kosztami w wielkościach wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont 76-0 i 76-1
76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
III. Inne koszty operacyjne 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)  
G. Przychody finansowe  
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
   a) od jednostek powiązanych, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
      - w których jednostka posiada zaangażowanie
         w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
   b) od jednostek pozostałych, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
      - w których jednostka posiada zaangażowanie
         w kapitale
75-0 "Przychody finansowe"
II. Odsetki, w tym: 75-0 "Przychody finansowe"
      - od jednostek powiązanych 75-0 "Przychody finansowe"
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga: W pozycji tej podaje się wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży aktywów finansowych, jeżeli wartość w cenach sprzedaży udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych wynikająca z zapisów na koncie 75-0 przewyższa wartość tych aktywów w cenach nabycia, skorygowaną o odpisy aktualizujące wartość tych aktywów finansowych wynikającą z zapisów na koncie 75-1
75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
      - w jednostkach powiązanych 75-0 "Przychody finansowe", 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-0 "Przychody finansowe"
V. Inne Uwaga: W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-0 "Przychody finansowe"
H. Koszty finansowe  
I. Odsetki, w tym: 75-1 "Koszty finansowe"
      - dla jednostek powiązanych 75-1 "Koszty finansowe"
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Uwaga: W pozycji tej podaje się wynik finansowy w postaci straty poniesionej w związku ze sprzedażą aktywów finansowych, tzn. nadwyżkę kosztów finansowych nad przychodami finansowymi za rok obrotowy, związaną ze zbyciem udziałów, akcji i dłużnych papierów wartościowych długo- i krótkoterminowych, ustaloną na dzień bilansowy na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
      - w jednostkach powiązanych 75-1 "Koszty finansowe", 75-0 "Przychody finansowe"
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75-1 "Koszty finansowe"
IV. Inne

Uwaga: W pozycji tej wykazuje się nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na podstawie ewidencji szczegółowej do kont 75-0 i 75-1
75-1 "Koszty finansowe"
I.  Zysk (strata) brutto (F + G - H)  
J.  Podatek dochodowy 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych"
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 
L.  Zysk (strata) netto (I - J - K)  

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.