Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Postać oraz forma sprawozdania finansowego
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Postać oraz forma sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Elektroniczna postać sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Oznacza to, że wszystkie sprawozdania finansowe powinny mieć obecnie postać elektroniczną, tzn. powinny zostać sporządzone w postaci pliku, który można zapisać i odczytać przy użyciu programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, graficznego, czy mieszanego. Wydruk sprawozdania finansowego w postaci papierowej jest tylko jego kopią, nie zaś oryginałem. Możliwe jest stosowanie dwóch typów e-sprawozdań, tj. w formie:

1) ustrukturyzowanej - w postaci pliku w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD,

2) nieustrukturyzowanej - w postaci pliku zapisywanego w dowolnym formacie.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania i odpowiedzi, odnośnie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej zamieściło następujące wyjaśnienie:

„(…) Sprawozdanie finansowe w postacie elektronicznej to sprawozdanie zapisane w formie pliku w oparciu o zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), które wskazało następujące dopuszczalne typy (formaty) plików, jakie spełniają akceptowany wymóg postaci elektronicznej: XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg.tif, gif.

Okoliczności, które mają wpływ, jaki format i strukturę pliku powinna wybrać jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe to:

 • czy jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
   
 • czy jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe obowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego,
   
 • czy jednostka sporządza sprawozdania finansowe według MSR (…)”.
E-sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej

Sprawozdanie finansowe ustrukturyzowane, to sprawozdanie w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (format XML zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD). Takie sprawozdanie sporządzają jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), za wyjątkiem jednostek stosujących MSR (por. art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe w ww. strukturze logicznej oraz formacie sporządzają również:

1) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (por. art. 45 ust. 5 updof),

2)  podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (por. art. 27 ust. 2 updop).

Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (por. art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości). Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan zamieściło informację, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w BIP.

Uwaga: Dla sprawozdań finansowych sporządzających według załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do ustawy o rachunkowości obowiązującą wersją struktur logicznych jest wersja 1-2 i ma ona zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od 1 września 2019 r.

Obowiązek sporządzenia w formie ustrukturyzowanej dotyczy następujących elementów sprawozdania finansowego:

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
   
 • bilansu,
   
 • rachunku zysków i strat oraz
   
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych (jeżeli jednostka sporządza te elementy sprawozdania),
   
 • rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa).

Z kolei dodatkowe informacje i objaśnienia, ze względu na ich specyfikę, nie zostały ustrukturyzowane. Jak już wskazano wcześniej, wyjątek stanowi tu jeden punkt tej informacji, dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa), który należy sporządzić w formie ustrukturyzowanej (tj. w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD). Pozostałe elementy dodatkowych informacji i objaśnień jednostka sporządza w postaci elektronicznej, przy czym nie musi to być format XML. Co istotne, sprawozdanie finansowe należy wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zawierał wszystkie elementy tego sprawozdania zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane (tzn. część dodatkowych informacji i objaśnień bez noty podatkowej). Plik XML sprawozdania finansowego powinny podpisać wszystkie osoby zobowiązane do tego na mocy art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tzn. osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Uwaga: W celu sporządzenia e-sprawozdania finansowego w formie ustrukturyzowanej można skorzystać z funkcjonalności Programu DRUKI Gofin - Sprawozdania finansowe (BILANS XML). Program umożliwia:

 • przygotowanie i przesłanie elektronicznego sprawozdania finansowego w strukturach logicznych do Szefa KAS, bezpośrednio z Programu (dotyczy podatników PIT zobowiązanych do sporządzenia sprawozdań finansowych, a także podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS),
   
 • przygotowanie elektronicznego sprawozdania finansowego w strukturach logicznych do KRS (dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS).
E-sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej

Forma nieustrukturyzowana oznacza, że sprawozdanie finansowe może być sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, tzn. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego (np. jako .doc, .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft). Może to być także postać skanu dokumentu papierowego (np. w postaci pliku PDF) opatrzonego podpisem elektronicznym.

Formy e-sprawozdań finansowych obowiązujące jednostki

E-sprawozdania finansowe
w formie ustrukturyzowanej w formie nieustrukturyzowanej
- sprawozdania finansowe podatników CIT wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (z wyjątkiem stosujących MSR),
- sprawozdania finansowe spółek osobowych prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
- sprawozdania finansowe jednostek (pozostałych podatników CIT) niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia),
- sprawozdania finansowe SP ZOZ,
- sprawozdania finansowe przedsiębiorstw osób fizycznych (podatników PIT),
- skonsolidowane sprawozdania finansowe (niesporządzone zgodnie z MSR) jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS
- sprawozdania finansowe jednostek stosujących MSR*,
- sprawozdania finansowe spółek cywilnych
Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach publicznych Unii Europejskiej, sporządzane zgodnie z MSR, za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2020 r. i później, muszą być sporządzone w formacie iXBRL.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.