Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
1. Na czym polega elektronizacja sprawozdań według prawa bilansowego?
Informacje ogólne

Nowe prawoUstawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.), zwana dalej ustawą zmieniającą, wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), ustawy o rachunkowości, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 ze zm.), ustaw o podatku dochodowym oraz do innych ustaw.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w zakresie elektronicznego sporządzania i podpisywania sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych, a także sprawozdań skonsolidowanych weszły w życie z dniem 1 października 2018 r.

Przed nowelizacją ustawa o rachunkowości nie precyzowała formy sporządzania sprawozdań finansowych. W związku z tym jednostki miały możliwość wyboru pomiędzy formą papierową a elektroniczną. Zakres informacyjny tych sprawozdań w każdym przypadku musiał być jednak zgodny z zakresem określonym w załącznikach do ustawy o rachunkowości bądź w przepisach wykonawczych wydanych do tej ustawy.

W niniejszym artykule omówimy zmiany dotyczące elektronizacji sprawozdań finansowych. Należy stwierdzić, że są one bardzo istotne i w przypadku większości jednostek wymusiły rozwój elektronicznego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań w formie określonej w przepisach o rachunkowości. Elektronizacja sprawozdań finansowych jest ściśle powiązana z elektronicznym składaniem tych sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz administracji skarbowej. Również sprawozdanie z badania, w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
przez wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości

Znowelizowany art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości wprowadził generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Oznacza to, że sprawozdania te nie mogą mieć, jako oryginalnej formy, formy papierowej. W każdym przypadku jest wymagana ich elektroniczna forma. Sprawozdania te muszą być również opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Podkreślamy, że zasady te dotyczą wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe, co oznacza, że od 1 października 2018 r. wszystkie sprawozdania finansowe muszą mieć postać elektroniczną.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS

W myśl nowego ust. 1g w art. 45 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF).

Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR

Należy zaznaczyć, że struktura oraz format, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, nie dotyczą bezpośrednio sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Wynika to z treści nowego ust. 1h w art. 45 ww. ustawy, w świetle którego sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie internetowej MF. Obecnie brak takiej struktury i formatu dla sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSR.

Sprawozdanie z działalności

Jak wynika z nowego ust. 7 w art. 49 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W takiej samej formie sporządza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (por. art. 55 ust. 2a ww. ustawy).

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Wszystkie skonsolidowane sprawozdania sporządza się w postaci elektronicznej, natomiast skonsolidowane sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz w formacie udostępnionych w BIP na stronie internetowej MF. Nie dotyczy to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR (por. nowy ust. 2a i ust. 2b w art. 63c ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR nie posiadają swojej struktury logicznej oraz formatu, określonych przez MF. Struktura taka i format zostały opracowane tylko dla sprawozdań skonsolidowanych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Wszystkie skonsolidowane sprawozdania finansowe, z uwagi na elektroniczną formę, muszą być także opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (por. nowy ust. 2a w art. 63c ww. ustawy).

Sprawozdanie z płatności

Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (por. nowy art. 63k ustawy o rachunkowości).

Podsumowanie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości,
obowiązujących od 1 października 2018 r.

 1. Sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności sporządza się w wersji elektronicznej i podpisuje w sposób elektroniczny, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
   
 2. Sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w BIP na stronie internetowej MF (nie są one powiązane ze strukturami JPK).
   
 3. Dla sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR obecnie nie będą przygotowane odpowiednie struktury oraz format.
   
 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności sporządza się w sposób elektroniczny, ale w formacie nieustrukturyzowanym (np. skan, pdf, format bmt).

2. Struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przygotowało struktury logiczne oraz format dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Struktury e-sprawozdań są dostępne na stronie internetowej MF www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Struktury e-sprawozdań. Znajduje się tam link, który otwiera nowe okno w innym serwisie http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan). Są to pliki do pobrania i obejmują one zakres informacyjny sprawozdań finansowych wynikający z przepisów o rachunkowości. Pliki te dotyczą sprawozdań jednostkowych określonych w ustawie o rachunkowości, tj. jednostki innej niż bank, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji (załącznik nr 1), banku (załącznik nr 2 oraz informacja dodatkowa z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków), ubezpieczyciela (załącznik nr 3 oraz informacja dodatkowa z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji), jednostki mikro (załącznik nr 4), jednostki małej (załącznik nr 5) oraz organizacji pozarządowej (załącznik nr 6). Ponadto zamieszczone pliki dotyczą również zakresu informacyjnego sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, a mianowicie są to:

1) sprawozdania jednostkowe: domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, małych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, alternatywnych spółek inwestycyjnych - dodatkowe zestawienie lokat oraz informacja dodatkowa;

2) sprawozdania skonsolidowane: zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, domów maklerskich oraz pozostałych jednostek (innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji).

Nie zostały opracowane i zamieszczone formaty oraz struktury dotyczące sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR, w tym skonsolidowanych sprawozdań banków, ponieważ w każdym przypadku są one sporządzane zgodnie z MSR.

Pliki zamieszczone na stronie internetowej MF są w formacie XSD (wzorcowy dokument z określoną strukturą danych). Jak na razie określone zostały struktury i format. Nie udostępniono jednak narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe wymagane ustawą o rachunkowości. W związku z tym jednostki powinny posiadać program - edytor XML, który pozwoli na podstawie wzorcowej struktury XSD wytworzyć sprawozdanie finansowe jako plik XML. Pliki udostępnione przez MF zostały opracowane na podstawie zakresów informacyjnych sprawozdań finansowych określonych w przepisach o rachunkowości. Generalnie posiadają one formę ustrukturyzowaną, z tym że jeden element sprawozdania finansowego, jakim są dodatkowe informacje i objaśnienia, ze względu na swoją specyfikę, dla wszystkich jednostek jako całość nie został ustrukturyzowany. Ustrukturyzowano natomiast tylko jeden punkt tej informacji, dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (w zakresach informacyjnych, w których przepisy prawa tego wymagają). Z kolei w przypadku jednostek, dla których ten punkt nie jest wymagany przepisami o rachunkowości, będzie to zakres opcjonalny. Natomiast wprowadzenie do sprawozdania finansowego w każdym przypadku ma formę ustrukturyzowaną.

Powyższe struktury logiczne oraz format zostały opracowane z uwzględnieniem m.in.:

1) art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych; dlatego też struktury oraz format zostały przygotowane dla każdego rodzaju sprawozdania w dwóch wersjach, tj. w złotych oraz w tysiącach złotych (w postaci odrębnych plików),

2) art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określone w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki; dlatego też struktury i format zostały przygotowane w taki sposób, aby było możliwe w każdym elemencie sprawozdania finansowego i na każdym jego poziomie zamieszczenie dodatkowych pozycji (dodatkowe pozycje uszczegóławiające jako pola opcjonalne).

Postanowienia art. 52 ust. 2 ww. ustawy wymagają, aby sprawozdanie finansowe zostało podpisane, wraz z podaniem daty, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Powyższe dotyczy także sprawozdań finansowych sporządzonych w wersji elektronicznej. Należy pamiętać, że przedstawiana nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza obowiązek opatrzenia każdego sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oznacza to, że elektroniczne sprawozdanie finansowe musi być także podpisane w ww. sposób przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki (tj. przykładowo przez wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych) wraz z podaniem daty podpisu. W tym zakresie zasady podpisywania nie uległy zmianie, z tym że obowiązuje już tylko podpis elektroniczny.

Uwaga: Powyżej przedstawione struktury oraz format do sporządzenia sprawozdania finansowego są oddzielnymi strukturami i nie są powiązane ze strukturami JPK.


3. Złożenie do KRS sprawozdań finansowych i innych dokumentów

W świetle art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Powyższe dotyczy także składania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Kierownik jednostki składa również do KRS sprawozdanie (także skonsolidowane) z płatności na rzecz administracji publicznej.

Ustawa zmieniająca znowelizowała także ustawę o KRS w zakresie składania ww. dokumentów do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie z nowym art. 9a ustawy o KRS, dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do KRS prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości. Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. Do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w ustawie o rachunkowości w art. 69 ust. 1c i 1d (dotyczy sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego oraz z działalności, a także sprawozdania z badania oddziałów instytucji kredytowych lub finansowych) oraz ust. 4 (dotyczy złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla), można dołączyć ich kopie podpisane w ww. sposób. Elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokrycia straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości (por. nowy art. 19e ustawy o KRS).

Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (por. nowy ust. 1g w art. 20 ustawy o KRS). Oznacza to, że podatnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nie muszą już składać oddzielnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania do służb skarbowych. W tym przypadku to KRS przekaże te sprawozdania do odpowiednich służb skarbowych.


4. Elektroniczna forma sprawozdania z badania

Znowelizowany art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wskazuje, że sprawozdanie z badania podpisuje biegły rewident, a w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. 


5. Przekazywanie sprawozdań finansowych do organów skarbowych

W myśl znowelizowanego art. 45 ust. 5 updof, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, czyli w takiej samej postaci, jak dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdania finansowe, o których mowa wyżej, Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (por. nowy ust. 8a w art. 45 updof).

Z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wymaga, aby podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazywali do urzędu skarbowego to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania (por. znowelizowany art. 27 ust. 2 updop). W tym przypadku ustawa nie określa formatu przekazania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 października 2018 r.

 

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.