Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wykaz powiązań pozycji bilansu wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości ...
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykaz powiązań pozycji bilansu wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z kontami syntetycznymi

W poniższym wykazie uwzględniono powiązania kont syntetycznych z pozycjami bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Aktywa bilansu

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
Saldo Wn Saldo Ma korygujące aktywa z kolumny 2
1 2 3

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

   

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

02 "Wartości niematerialne i prawne"

07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych", 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"

2. Wartość firmy

02 "Wartości niematerialne i prawne"

07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych", 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"

3. Inne wartości niematerialne i prawne

02 "Wartości niematerialne i prawne"

07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych", 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

24 "Pozostałe rozrachunki", 30 "Rozliczenie zakupu"

 

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

01 "Środki trwałe", 08 "Środki trwałe w budowie", 24 "Pozostałe rozrachunki", 30 "Rozliczenie zakupu"

07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

1. Środki trwałe

   
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

01 "Środki trwałe"

07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

01 "Środki trwałe"

07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

c) urządzenia techniczne i maszyny

01 "Środki trwałe"

07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

d) środki transportu

01 "Środki trwałe"

07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

e) inne środki trwałe

01 "Środki trwałe"

07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"

2. Środki trwałe w budowie

08 "Środki trwałe w budowie"

 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

24 "Pozostałe rozrachunki", 30 "Rozliczenie zakupu"

 

III. Należności długoterminowe

   

1. Od jednostek powiązanych

24 "Pozostałe rozrachunki"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

24 "Pozostałe rozrachunki"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

3. Od pozostałych jednostek

24 "Pozostałe rozrachunki"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

IV. Inwestycje długoterminowe

   

1. Nieruchomości

04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"

07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa", 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa"

2. Wartości niematerialne i prawne

04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"

07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa", 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa"

3. Długoterminowe aktywa finansowe

   
a) w jednostkach powiązanych
   
  - udziały lub akcje

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

  - inne papiery wartościowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

  - udzielone pożyczki

03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - inne długoterminowe aktywa finansowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
   
  - udziały lub akcje

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

  - inne papiery wartościowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

  - udzielone pożyczki

03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - inne długoterminowe aktywa finansowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

c) w pozostałych jednostkach
   
  - udziały lub akcje

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

  - inne papiery wartościowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

  - udzielone pożyczki

03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - inne długoterminowe aktywa finansowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

4. Inne inwestycje długoterminowe

03 "Długoterminowe aktywa finansowe"

03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"

 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego"

 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe"

 

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

   

1. Materiały

31 "Materiały i opakowania"

34-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów", 34-6 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań", 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów"

2. Półprodukty i produkty w toku

60-1 "Półprodukty", 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"

62-0 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów", 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów"

3. Produkty gotowe

60-0 "Produkty gotowe", 67-0 "Inwentarz żywy"

62-0 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów", 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów", 67-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego"

4. Towary

33 "Towary"

34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów", 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów"

5. Zaliczki na dostawy i usługi

21 "Rozrachunki z dostawcami", 30 "Rozliczenie zakupu"

 

II. Należności krótkoterminowe

   

1. Należności od jednostek powiązanych

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - do 12 miesięcy

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - powyżej 12 miesięcy

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

b) inne

24 "Pozostałe rozrachunki", 21 "Rozrachunki z dostawcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitele

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - do 12 miesięcy

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - powyżej 12 miesięcy

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

b) inne

24 "Pozostałe rozrachunki", 21 "Rozrachunki z dostawcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

3. Należności od pozostałych jednostek

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - do 12 miesięcy

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - powyżej 12 miesięcy

20 "Rozrachunki z odbiorcami"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

22 "Rozrachunki publicznoprawne"

 
c) inne

23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

d) dochodzone na drodze sądowej

24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej"

28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

III. Inwestycje krótkoterminowe

   

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

   
a) w jednostkach powiązanych
   
  - udziały lub akcje

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

  - inne papiery wartościowe

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

  - udzielone pożyczki

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

b) w pozostałych jednostkach
   
  - udziały lub akcje

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

  - inne papiery wartościowe

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

  - udzielone pożyczki

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
   
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

10 "Kasa", 13-0 "Rachunek bieżący", 13-1 "Rachunek walutowy"

 
  - inne środki pieniężne

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 13-9 "Środki pieniężne w drodze"

 
  - inne aktywa pieniężne

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"

 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

14-3 "Inne krótkoterminowe aktywa finansowe"

14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", 22 "Rozrachunki publicznoprawne"

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

24 "Pozostałe rozrachunki"

 

D. Udziały (akcje) własne

14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

 

 

Pasywa bilansu

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
Saldo Wn Saldo Ma
1 2 3

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

 

80 "Kapitał (fundusz) podstawowy"

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

 

81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy"

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
 

81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy"

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

 

81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
 

81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

 

81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
 

81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"

- na udziały (akcje) własne
 

81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

82 "Rozliczenie wyniku finansowego"

82 "Rozliczenie wyniku finansowego"

VI. Zysk (strata) netto

86 "Wynik finansowy"

86 "Wynik finansowy"

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

82 "Rozliczenie wyniku finansowego"

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

 

64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", 83 "Rezerwy"

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego"

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

   
- długoterminowa
 

64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

- krótkoterminowa
 

64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

3. Pozostałe rezerwy

   
- długoterminowe
 

64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów", 83-1 "Pozostałe rezerwy"

- krótkoterminowe
 

64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów", 83-1 "Pozostałe rezerwy", 22 "Rozrachunki publicznoprawne"

II. Zobowiązania długoterminowe

   

1. Wobec jednostek powiązanych

 

24 "Pozostałe rozrachunki", 13 "Rachunki i kredyty bankowe"

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 

24 "Pozostałe rozrachunki", 13 "Rachunki i kredyty bankowe"

3. Wobec pozostałych jednostek

   
a) kredyty i pożyczki
 

24 "Pozostałe rozrachunki", 13-4 "Kredyty bankowe"

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

c) inne zobowiązania finansowe
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

d) zobowiązania wekslowe
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

e) inne
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

III. Zobowiązania krótkoterminowe

   

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

  - do 12 miesięcy
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

  - powyżej 12 miesięcy
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

b) inne
 

24 "Pozostałe rozrachunki", 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

  - do 12 miesięcy
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

  - powyżej 12 miesięcy
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

b) inne
 

24 "Pozostałe rozrachunki", 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

   
a) kredyty i pożyczki
 

24 "Pozostałe rozrachunki", 13-4 "Kredyty bankowe"

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

c) inne zobowiązania finansowe
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

  - do 12 miesięcy
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

  - powyżej 12 miesięcy
 

21 "Rozrachunki z dostawcami"

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
 

21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki", 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

f) zobowiązania wekslowe
 

24 "Pozostałe rozrachunki"

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 

22 "Rozrachunki publicznoprawne"

h) tytułu wynagrodzeń
 

23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

i) inne
 

23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 24 "Pozostałe rozrachunki", 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

3. Fundusze specjalne

 

85 "Fundusze specjalne"

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

1. Ujemna wartość firmy

 

84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

   
- długoterminowe
 

84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

- krótkoterminowe
 

84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.