Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacja otrzymana na remont środka trwałego

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Otrzymaliśmy dotację na remont środka trwałego, przy czym koszty tego remontu ponieśliśmy w jednym roku obrotowym, a środki pieniężne z przyznanej dotacji wpłynęły do nas w następnym roku obrotowym. Jak ująć w księgach rachunkowych oraz jak wykazać w rachunku zysków i strat taką dotację?

Dotacja na środki trwałe może dotyczyć m.in. nabycia lub wytworzenia środka trwałego, czy kosztów bieżącej działalności, jak np. remontu środka trwałego. Wpływ na rachunek bankowy jednostki dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów remontu ewidencjonuje się na koncie pozostałych przychodów operacyjnych.

Rozliczając dotację, w szczególności na przełomie roku, należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada memoriału oraz zasada współmierności przychodów i kosztów. Z zasad tych wynika, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ponadto do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ważna jest tu także zasada ostrożności, z której wynika, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne (por. art. 6 i 7 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli zatem dotacja na pokrycie kosztów bieżącej działalności, poniesionych w danym roku obrotowym, wpłynie do jednostki w kolejnym roku obrotowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego lub jednostka wie o dużym prawdopodobieństwie jej uzyskania i zna kwotę dotacji, to uwzględniając zasady ostrożności, memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów może zaliczyć ją do pozostałych przychodów operacyjnych tego roku obrotowego, w którym poniesiono współfinansowane nią koszty.

Ewidencja księgowa dotacji w roku, w którym poniesiono współfinansowane nią koszty

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei gdy otrzymane środki pieniężne w postaci dotacji będą wykorzystane w późniejszych latach obrotowych i wpłyną do jednostki jeszcze przed poniesieniem kosztów, to taka dotacja może być ujęta w księgach rachunkowych po stronie Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Wraz z chwilą wykorzystania dotacji właściwą jej część jednostka przeksięguje wówczas z konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", zapisem: Wn konto 84, Ma konto 76-0.

Decyzję w sprawie zapisów w księgach rachunkowych związanych z ujęciem dotacji na przełomie roku podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w zakładowym planie kont stanowiącym załącznik do zasad (polityki) rachunkowości.

Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów bieżącej działalności (tu: kosztów remontu) wykazuje się w rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody operacyjne. W zależności od załącznika do ustawy o rachunkowości, według którego jednostka sporządza rachunek zysków i strat, otrzymaną dotację prezentuje się w następujących pozycjach:

Załączniki do ustawy o rachunkowości Rachunek zysków i strat
Załącznik nr 1
(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)
Wariant kalkulacyjny
G.II. Pozostałe przychody operacyjne - dotacje
Wariant porównawczy
D.II. Pozostałe przychody operacyjne - dotacje
Załącznik nr 4
(dla jednostek mikro)
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
Załącznik nr 5
(dla jednostek małych)
Wariant kalkulacyjny
F. Pozostałe przychody operacyjne
Wariant porównawczy
D. Pozostałe przychody operacyjne 

Przykład

I. Założenia:

 1. W grudniu 2022 r. jednostka przeprowadziła remont maszyny produkcyjnej. Koszty prac remontowych na podstawie faktury wyniosły: 135.000 zł (plus VAT: 31.050 zł).
 2. W styczniu 2023 r., przed sporządzeniem sprawozdania za 2022 r., jednostka otrzymała dotację na dofinansowanie do prac remontowych, w wysokości: 90.000 zł.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości, jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a kwotę otrzymanej dotacji zaliczyła do pozostałych przychodów operacyjnych roku, w którym poniosła współfinansowane nią koszty, w korespondencji z kontem 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.
1. FZ - faktura dokumentująca remont maszyny:      
   a) wartość brutto 166.050 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 31.050 zł 22-1 30
   c) wartość netto 135.000 zł 40-2 30
2. PK - ujęcie przychodu wynikającego z otrzymania dotacji 90.000 zł 65-1 76-0
B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.
1. WB - wpływ dotacji na rachunek bankowy jednostki 90.000 zł 13-0 24
oraz równolegle rozliczenie konta 65-1 90.000 zł 24 65-1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.

Dotacja otrzymana na remont środka trwałego

B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.

Dotacja otrzymana na remont środka trwałego

IV. Ujęcie dotacji w porównawczym rachunku zysków i strat za 2022 r.:

W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzonym za 2022 r. jednostka wykaże kwotę otrzymanej dotacji w wysokości: 90.000 zł, w pozycji D.II. "Pozostałe przychody operacyjne - dotacje".

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.