Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Składniki aktywów i pasywów wyceniane na dzień bilansowy w skorygowanej ...
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składniki aktywów i pasywów wyceniane na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

1. Na czym polega metoda wyceny według skorygowanej ceny nabycia i kiedy można ją stosować?

Regulacje dotyczące wyceny aktywów i pasywów według skorygowanej ceny nabycia zawiera ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), zwane dalej rozporządzeniem.

Według ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w skorygowanej cenie nabycia mogą być wyceniane:

1) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji), dla których został określony termin wymagalności (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości),

2) inwestycje krótkoterminowe, dla których został określony termin wymagalności (art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości),

3) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych (art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości),

4) zobowiązania finansowe (art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości).

Jednostki stosujące rozporządzenie powinny wyceniać w skorygowanej cenie nabycia (zwanej także zamortyzowanym kosztem), nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, następujące aktywa i pasywa:

1) pożyczki udzielone i należności własne (z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu) - niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności, czy też nie. Przy czym należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty (§ 16 pkt 1 rozporządzenia),

2) aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności (§ 16 pkt 2 rozporządzenia),

3) zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań (§ 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Należy jednak zauważyć, iż przepisów rozporządzenia mogą nie stosować niektóre jednostki. Z treści art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż z takiej możliwości mogą skorzystać jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednostki określone w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 ustawy o rachunkowości oraz jednostki mikro.

Co istotne jednostki mikro w myśl art. 28a ustawy o rachunkowości nie wyceniają aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

Definicja skorygowanej ceny nabycia została określona identycznie zarówno w przepisach ustawy o rachunkowości (por. art. 28 ust. 8a), jak i w rozporządzeniu (por. § 3 pkt 12). Jest to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

Natomiast efektywna stopa procentowa jest to stopa, za pomocą której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych z instrumentem finansowym przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu wymagalności, a w przypadku instrumentów o zmiennej stopie procentowej - do terminu następnego oszacowania przez rynek poziomu odniesienia. Efektywna stopa procentowa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania finansowego za dany okres. Przy wyliczeniu skumulowanej kwoty dyskonta aktywów finansowych i zobowiązań finansowych za pomocą efektywnej stopy procentowej uwzględnia się wszelkie opłaty płacone lub otrzymywane przez strony kontraktu (§ 3 pkt 11 rozporządzenia).

Skutki przeszacowania aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających), tj. odpisy z tytułu dyskonta lub premii, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Do przychodów lub kosztów finansowych zalicza się również pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia aktywów i zobowiązań finansowych z ksiąg rachunkowych (por. § 22 rozporządzenia).


2. Przykład ustalenia skorygowanej ceny nabycia w odniesieniu do udzielonej pożyczki

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. "X" w styczniu 2017 r. udzieliła pożyczki w kwocie: 100.000 zł innej spółce z o.o. "Y". Zgodnie z umową, spłata pożyczki następować ma w 5 ratach, płatnych na koniec roku zgodnie z harmonogramem. W dniu przelewu pożyczki spółka "X" potrąciła prowizję w kwocie: 2.000 zł z tytułu jej udzielenia.

2. Spółka "X" udzielone pożyczki wycenia według skorygowanej ceny nabycia.

3. Efektywna stopa procentowa wynosi: 5,7579% i została wyliczona przy zastosowaniu funkcji IRR arkusza kalkulacyjnego Excel, uwzględniając harmonogram spłat udzielonej pożyczki (kol. 5).

Rok Skorygowana
cena nabycia
na początku roku
(w zł)
Odsetki
według IRR
(kol. 2 × IRR)
(w zł)
Odsetki zapłacone
(w zł)
Przepływy
pieniężne
(odsetki + raty)
(w zł)
Skorygowana cena
nabycia na koniec roku
(kol. 2 + 3 - 5)
(w zł)
1 2 3 4 5 6
01/2017       (- 100.000 + 2.000)  
12/2017 98.000,00 5.642,71 5.000 25.000 78.642,71
12/2018 78.642,71 4.528,14 4.000 24.000 59.170,86
12/2019 59.170,86 3.406,98 3.000 23.000 39.577,84
12/2020 39.577,84 2.278,84 2.000 22.000 19.856,68
12/2021 19.856,68 1.143,32 1.000 21.000 0

4. Dla uproszczenia ewidencję księgową przedstawiono wyłącznie za rok 2017 i 2018.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2017 r.
1. WB - udzielenie pożyczki:      
   a) potwierdzenie przelewu (kwota pożyczki pomniejszona o prowizję) 98.000,00 zł   13-0
   b) kwota pożyczki 100.000,00 zł 24-0/1  
   c) pobrana prowizja 2.000,00 zł   75-0
2. WB - spłata raty pożyczki wraz z odsetkami:      
   a) potwierdzenie przelewu (rata + odsetki) 25.000,00 zł 13-0  
   b) rata pożyczki 20.000,00 zł   24-0/1
   c) odsetki 5.000,00 zł   75-0
3. PK - wycena bilansowa pożyczki na 31 grudnia 2017 r. według skorygowanej ceny nabycia: 80.000 zł - 78.642,71 =  1.357,29 zł 75-1 24-0/1
B. Zapisy w księgach 2018 r.
1. WB - spłata raty pożyczki wraz z odsetkami:      
   a) potwierdzenie przelewu (rata + odsetki) 24.000,00 zł 13-0  
   b) rata pożyczki 20.000,00 zł   24-0/1
   c) odsetki 4.000,00 zł   75-0
2. PK - wycena pożyczki na 31 grudnia 2018 r. według skorygowanej ceny nabycia: 59.170,86 zł - (60.000 zł - 1.357,29 zł) =  528,15 zł 24-0/1 75-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2017 r.

Skorygowana cena nabycia do udzielonej pożyczki

B. Zapisy w księgach 2018 r.

Skorygowana cena nabycia do udzielonej pożyczki

W następnych latach obrotowych, aż do momentu spłaty pożyczki, jednostka dokona analogicznych księgowań.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.