Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

1. Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych

Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (zob. art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości). Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

 • grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
   
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
   
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
   
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
   
 • inwentarz żywy.

Środki trwałe na dzień przyjęcia do używania ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości, lub/i koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 3 i 8 ww. ustawy, powiększone o koszty finansowania zewnętrznego, o których mowa w art. 28 ust. 8 ww. ustawy.

Wartość początkowa środka trwałego zależy od stanu, w jakim jednostka go pozyskała, zakresu i rodzaju działań, jakie jednostka przeprowadziła celem zapewnienia kompletności i zdatności do użytkowania zgodnie z jej zamierzeniem, jak również okresu dostosowania środka trwałego do użytkowania. Z tego względu rozróżnia się środki trwałe:

1) kompletne i zdatne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania tj. w momencie pozyskania (np. pojazdy, meble, zakupiony gotowy budynek lub samodzielny lokal) - w takim przypadku wartość początkową ustala się w cenie nabycia,

2) wymagające przeprowadzenia budowy, przez którą rozumie się ogół działań poprzedzających ich przyjęcie do użytkowania; budowa może mieć zróżnicowany zakres i charakter, obejmując m.in.: uzyskanie zezwoleń, sporządzenie planów techniczno-ekonomicznych, budowę fundamentów, montaż, próby i rozruch lub inne formy przystosowania maszyn i urządzeń do użytkowania - w takim przypadku wartość początkową ustala się w: cenie nabycia, łącznej kwocie obejmującej cenę nabycia i koszt wytworzenia, albo w samym koszcie wytworzenia - w zależności od sposobu realizacji budowy.

Do wartości początkowej środka trwałego nie zalicza się kosztów, które nie są związane przyczynowo-skutkowo z pozyskaniem środka trwałego. W szczególności są to:

 • koszty ogólnego zarządu, z wyjątkiem kosztów utrzymania wewnętrznej komórki organizacyjnej, wydzielonej trwale w strukturze organizacyjnej jednostki, powołanej do ciągłego zarządzania lub obsługi procesu budowy środków trwałych - pod warunkiem jednak, że jednostka zapewni wiarygodny system gromadzenia, pomiaru i ewidencji kosztów funkcjonowania takiej komórki oraz uzasadni ich związek przyczynowo-skutkowy z budową obiektów oraz koszty te poniesione będą po dniu udokumentowanego rozpoczęcia budowy,
   
 • koszty przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi nowo pozyskanego środka trwałego, z wyjątkiem przypadku, gdy koszty te zostały objęte ceną nabycia środka trwałego i niemożliwe jest ich ustalenie lub wiarygodne oszacowanie,
   
 • koszty poniesione w związku ze zmianą lokalizacji środka trwałego w ramach jednostki lub reorganizacją części lub całości działalności operacyjnej jednostki (kosztów przemieszczenia środków trwałych do nowych miejsc użytkowania) - koszty te pozostają w bezpośrednim związku ze zmianą lokalizacji lub reorganizacją jednostki, a nie z budową środka trwałego,
   
 • koszty poniesione przed dniem podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego, w tym przed dniem udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy,
   
 • koszty działań marketingowych, które mają zapewnić uzyskanie korzyści ekonomicznych ze środka trwałego po jego wybudowaniu, niezależnie od okresu, w którym są ponoszone,
   
 • podatek od nieruchomości, w tym poniesiony po dniu rozpoczęcia budowy środka trwałego,
   
 • koszty, jakie jednostka będzie musiała ponieść w przyszłości w związku z likwidacją środka trwałego po zakończeniu użytkowania, bądź rekultywacją terenu, na którym znajdował się środek trwały,
   
 • straty i szkody poniesione w trakcie budowy środka trwałego oraz koszty związane z usuwaniem tych szkód.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wynika tak z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.


Aktualizacja wyceny środków trwałych

Stosownie do art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wartość początkowa środków trwałych oraz dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.

Z przepisu tego wynika więc, że wartość początkowa środków trwałych oraz dokonane od nich odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą podlegać aktualizacji jedynie na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, że jednostki nie mogą dokonywać tego rodzaju zmian samodzielnie w oparciu o wewnętrzne postanowienia ich kierowników. Zgodnie z przepisami podatkowymi tryb i termin aktualizacji wyceny środków trwałych określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia (zob. art. 15 ust. 5 updop oraz art. 22o ust. 1 updof). Ostatnia taka aktualizacja była przeprowadzona na dzień 1 stycznia 1995 r. Obowiązek jej przeprowadzenia wynikał z przepisów § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 7, poz. 34 ze zm.).


Trwała utrata wartości środka trwałego

Trwała utrata wartości środków trwałych ma miejsce wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowane przez jednostkę składniki majątku nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych (zob. art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości).

Trwałą utratę wartości środka trwałego powodują:

 • zmiana technologii produkcji,
   
 • przeznaczenie środka trwałego do likwidacji,
   
 • wycofanie go z użytkowania lub inne przyczyny (zob. art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Wymienione wyżej okoliczności uzasadniają dokonanie odpisu aktualizującego, który doprowadzi wartość środka trwałego wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości), zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych".

W przypadku ustania przyczyny, dla której utworzono odpis aktualizujący, należy dokonać jego rozwiązania zapisem:

      - Wn konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Zapis ten jest zgodny z art. 35c ustawy o rachunkowości.

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. zleciła rzeczoznawcy wycenę maszyny produkcyjnej na dzień bilansowy. W związku ze spadkiem ilości zamówień jednostka ma bowiem zamiar zaprzestać produkcji przy pomocy tej maszyny i sprzedać ją w następnym roku obrotowym. Wartość początkowa maszyny wynosi: 20.000 zł, a jej dotychczasowe umorzenie: 8.640 zł.

2. Według wyceny rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi: 5.000 zł. Oznacza to, że wartość bilansowa maszyny jest wyższa niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto.

3. Jednostka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w kwocie: (20.000 zł - 8.640 zł) - 5.000 zł = 6.360 zł.

4. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości 6.360 zł 76-1 07-4

III. Księgowania:

IV. Ustalenie wartości maszyny na dzień bilansowy (do ujęcia w bilansie):

1. Wartość netto środka trwałego na dzień bilansowy wynosi:

a) wartość początkowa środka trwałego: 20.000 zł
b) dotychczasowe odpisy umorzeniowe: - 8.640 zł
c) odpis z tytułu trwałej utraty wartości: - 6.360 zł
  _________
= 5.000 zł

2. Spółka z o.o. wykaże w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji A.II.1 lit. c) maszynę produkcyjną o wartości netto: 5.000 zł.

Zwracamy uwagę, że nie dokonuje się odpisów aktualizujących środków trwałych, których wartość księgowa jest niższa od ich przewidywanej ceny sprzedaży netto.

Aktualizacji wyceny środków trwałych ze względu na przyczyny wymienione w art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości, takie między innymi jak: zmiana technologii produkcji, przeznaczenie do likwidacji, wycofanie z używania - można dokonywać w ciągu roku - w razie wystąpienia opisanych przyczyn. Niemniej jednak jednostka zobowiązana jest dokonać oceny i aktualizacji tych składników obowiązkowo na dzień bilansowy, przy okazji wyceny na ten dzień aktywów w celu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nie ma konieczności dokonywania odpisów aktualizujących w przypadkach, gdy wartość księgowa środków trwałych jest wprawdzie wyższa od ich przewidywanej ceny sprzedaży netto, jednak środki te nadal znajdują się w używaniu i jednocześnie nie zachodzą okoliczności opisane w art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości (zmiana technologii produkcji, konieczność wycofania z używania lub przeznaczenia do likwidacji). Można wówczas, w miejsce dokonywania odpisów aktualizujących, ograniczyć postępowanie do przeprowadzenia weryfikacji stosowanych dotychczas stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych w trybie art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w odniesieniu do środków trwałych, które podlegały aktualizacji według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r. ujmuje się w księgach rachunkowych w sposób określony w art. 32 ust. 5 ustawy o rachunkowości, to znaczy zapisem:

   1) do wysokości różnicy z aktualizacji wyceny:
      - Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
      - Ma konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych",
   2) nadwyżka odpisu nieznajdująca pokrycia w funduszu (kapitale) z aktualizacji wyceny:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych".


2. Wycena środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie wykazuje się w aktywach bilansu, w wartości o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, czyli w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Przypominamy, że do ewidencji kosztów dotyczących środków trwałych, które znajdują się w budowie lub montażu służy konto 08 "Środki trwałe w budowie". Na ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy lub montażu do dnia bilansowego składają się koszty bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem tego środka, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Koszty budowy środka trwałego powiększają ponadto naliczone odsetki i prowizje za czas trwania budowy, w tym także odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, oraz różnice kursowe dotyczące pożyczek, kredytów i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej.

Jeśli nastąpi trwała utrata wartości środków trwałych w budowie, na przykład w wyniku zaniechania budowy, to jej skutki ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Jeśli uprzednio dokonany odpis okaże się zbędny, kwotę odwróconego odpisu zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem: Wn konto 08, Ma konto 76-0.

Przykład

I. Założenia:

1. W 2017 r. jednostka rozpoczęła budowę hotelu. W listopadzie 2018 r., w związku z trudnościami finansowymi, zarząd jednostki podjął decyzję o zaniechaniu budowy i jej sprzedaży. Do dnia bilansowego budowy nie sprzedano.

2. Ogół kosztów poniesionych na budowę środka trwałego od rozpoczęcia budowy do dnia podjęcia decyzji o zaniechaniu wyniósł: 1.300.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wyksięgowanie nakładów poniesionych na budowę hotelu związku z jej zaniechaniem (zapis pod datą podjęcia decyzji o zaniechaniu budowy, nie później niż na dzień bilansowy) 1.300.000 zł 76-1/0 08

III. Księgowania:

Wycena środków trwałych w budowie

Konto 08 "Środki trwałe w budowie" na dzień bilansowy nie wykazuje salda, w związku z tym w bilansie nie zostanie wykazana żadna wartość.


3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie obejmują na dzień bilansowy wartość środków pieniężnych przekazanych wykonawcom na poczet dostaw związanych z budową środków trwałych. Wykazuje się je w aktywach bilansu w wielkości przekazanej dostawcom, to znaczy według ich wartości nominalnej.

Wartość wpłaconych zaliczek na zakup lub budowę środków trwałych może na dzień bilansowy figurować na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" (w przypadku otrzymania faktury) lub koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (jeżeli faktury nie otrzymano).

Nierozliczone na dzień bilansowy saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" lub konta 24 "Pozostałe rozrachunki", odzwierciedlające wartość wpłaconych zaliczek na zakup lub budowę środków trwałych, ujmuje się w bilansie jako składnik rzeczowych aktywów trwałych odpowiednio w pozycji:

 • A.II.3. "Zaliczki na środki trwałe" - w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,

 • A. "Aktywa trwałe, w tym środki trwałe" - w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości,

 • A.II. "Rzeczowe aktywa trwałe" - w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości,

 • A.II. "Rzeczowe aktywa trwałe" - w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

Zaliczkę na zakup środka trwałego w księgach rachunkowych jednostki dokonującej wpłaty ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż otrzymanie przez jednostkę będącą podatnikiem VAT zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług wiąże się generalnie z powstaniem obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). Jednocześnie podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części zapłaty (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).

Po otrzymaniu faktury potwierdzającej wpłatę zaliczki dokonuje się następujących zapisów:

   1) wartość netto wpłaconej zaliczki:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   2) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   3) wartość brutto zaliczki:
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

W przypadku gdy zaliczkę na nabycie środka trwałego jednostka wpłaciła w walucie obcej przed dniem bilansowym, a realizacja dostawy nastąpi w roku następnym, kwotę tej zaliczki ponownie wycenia na dzień bilansowy według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień.

W świetle bowiem art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Z uwagi na fakt, iż powstałe w związku z wyceną bilansową różnice kursowe wpływają na cenę nabycia środka trwałego, a nie na wynik finansowy, wskazane jest ująć je w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych, zapisem:

   1) różnicę kursową dodatnią:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów";
   2) różnicę kursową ujemną:
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Uwaga: Jednostki, które w swoich zasadach (polityce) rachunkowości mają zapis o stosowaniu KSR w stosunku do środków trwałych, w tym zapłaconych zaliczek na ich zakup, powinny stosować wyjaśnienia zawarte w KSR nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Z kolei jednostki, które nie zdecydowały się na stosowanie KSR, ale chciałyby wykorzystać rozwiązania zaprezentowane w KSR nr 11, powinny dokonać odpowiednich zmian w zasadach (polityce) rachunkowości.

Według KSR nr 11 na dzień bilansowy nie dokonuje się ponownej wyceny przekazanych przedpłat (zaliczek). Z treści wyjaśnień zawartych w pkt 6.18 KSR nr 11 wynika, że przedpłaty (zaliczki) udzielone na poczet pozyskania środka trwałego wyrażone w walucie obcej - przelicza się na walutę polską jedynie na moment ich przekazania. Ze względu na ich treść ekonomiczną nie dokonuje się ponownej wyceny przekazanych przedpłat (zaliczek), ani na dzień bilansowy, ani na dzień przeprowadzenia transakcji zakupu (przyjęcia dostawy).

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.