Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Sposób prezentacji kredytów i pożyczek w bilansie

W bilansie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek prezentuje się po stronie pasywów w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe w zależności od terminu, w jakim przypadają do spłaty. Do krótkoterminowych zobowiązań zalicza się tę część kredytu lub pożyczki, która zgodnie z umową wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei do długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytu lub pożyczki zalicza się tę ich część, która zgodnie z umową przypada do spłaty w roku i w latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym. Sposób prezentacji w bilansie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek od pozostałych jednostek, w zależności od tego, według którego załącznika do ustawy o rachunkowości jest sporządzany - przedstawia poniższa tabela.

Bilans - pasywa
Załącznik do ustawy o rachunkowości Kredyty i pożyczki
Długoterminowe Krótkoterminowe
Załącznik nr 1
(dla jednostek innych niż banki,
zakłady ubezpieczeń
i zakłady reasekuracji)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe
    3. Wobec pozostałych jednostek
      a) kredyty i pożyczki
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe
    3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
      a) kredyty i pożyczki
Załącznik nr 4
(dla jednostek mikro)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Załącznik nr 5
(dla jednostek małych)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:
    - z tytułu kredytów i pożyczek
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
    a) z tytułu kredytów i pożyczek
Załącznik nr 6
(dla jednostek pozarządowych)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  III. Zobowiązania krótkoterminowe

Zwracamy uwagę, że jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zobowiązane są wyróżnić w tym sprawozdaniu transakcje zawierane z jednostkami powiązanymi oraz osobno transakcje z pozostałymi jednostkami, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Chodzi tutaj o operacje gospodarcze powodujące powstanie należności i zobowiązań oraz przychodów ze sprzedaży dokonywane z wymienionymi jednostkami. W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od jednostek powiązanych prezentuje się w pozycji B.II.1. "Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych" lub B.III.1 lit. b) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - inne". Z kolei zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.II.2. "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale" lub B.III.2 lit. b) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - inne".

Wycena bilansowa kredytów i pożyczek w kwocie wymagającej zapłaty

W trakcie roku obrotowego kredyty i pożyczki ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu kredytu lub pożyczki wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, czyli w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że stan zobowiązań na dzień bilansowy wykazuje się wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie. Odsetki należne bankowi lub pożyczkodawcy i naliczone przez bank lub pożyczkodawcę do dnia bilansowego zwiększają koszty finansowe lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie bądź cenę nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieprzyjętych jeszcze do używania.

Odsetki od kredytów i pożyczek naliczone przez bank lub pożyczkodawcę
do dnia bilansowego

1. Odsetki od kredytów i pożyczek przeznaczonych na działalność obrotową:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 24-0 "Pożyczki".
2. Odsetki od kredytów i pożyczek zwiększające koszt wytworzenia środka trwałego (będącego w budowie lub w trakcie ulepszenia), cenę nabycia wartości niematerialnej i prawnej oraz cenę nabycia środka trwałego przed oddaniem go do używania:
      - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub 01 "Środki trwałe",
         02 "Wartości niematerialne i prawne",
      - Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 24-0 "Pożyczki".

Należy podkreślić, że w księgach rachunkowych na dzień bilansowy wykazaniu podlega pozostała do spłaty część kapitałowa kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy, dotyczącymi danego roku obrotowego nawet wtedy, gdy nie wymagają one jeszcze zapłaty. Zgodnie z zasadą memoriału zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki należy wykazać wszystkie koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie do terminu ich zapłaty. Odsetki od kredytu lub pożyczki przypadające na dany rok obrotowy, mimo że np. zgodnie z harmonogramem spłat nie wymagają jeszcze zapłaty, należy ująć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego. Odsetki od kredytu lub pożyczki nienotyfikowane przez bank lub pożyczkodawcę ujmuje się w ciężar kosztów finansowych w korespondencji z kontem 13-4 "Kredyty bankowe" lub 24-0 "Pożyczki" albo 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". W przypadku odsetek dotyczących kredytów lub pożyczek finansujących budowę, ulepszenie środka trwałego lub zakup środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej do czasu oddania ich do używania, kwotę nienotyfikowanych odsetek przypadających na dany rok obrotowy ujmuje się po stronie Wn konta 08 lub 01 lub 02.

Nienotyfikowane odsetki od kredytów i pożyczek w związku z ich wyceną
na dzień bilansowy

1. Odsetki od kredytów i pożyczek związane z wyceną bilansową:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe" lub 08 "Środki trwałe w budowie",
         01 "Środki trwałe", 02 "Wartości niematerialne i prawne",
      - Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe"
         lub 13-4 "Kredyty bankowe", 24-0 "Pożyczki".

Sposób ujęcia nienotyfikowanych odsetek zależy od zasad przyjętych przez jednostkę w jej polityce rachunkowości. Jeśli jednostka ujmuje odsetki związane z wyceną bilansową na koncie 13-4 lub 24-0, to zaleca się ich dopisanie na odrębnych kontach analitycznych do tych kont, aby ułatwić uzgodnienie sald z bankiem lub z pożyczkodawcą. Co istotne, niezależnie od sposobu ujęcia naliczonych na dzień bilansowy odsetek od kredytu lub pożyczki, w bilansie prezentuje się je łącznie z kredytem lub pożyczką.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka zakupiła w maju 200X r. budynek przemysłowy (halę) za kwotę: 450.000 zł. Budynek bezpośrednio po zakupie przyjęła do użytkowania. Na spłatę zobowiązania zaciągnęła długoterminowy kredyt w banku (na 5 lat).
   
 2. Spłata kredytu następuje w ratach kwartalnych razem z odsetkami według ustalonego harmonogramu. Fragment harmonogramu obejmujący trzy pierwsze raty przedstawiamy poniżej:
Lp. Rata kredytu Odsetki Razem do zapłaty Termin spłaty
1. 22.500 zł 4.500 zł 27.000 zł 31.08.200X r.
2. 22.500 zł 4.050 zł 26.550 zł 30.11.200X r.
3. 22.500 zł 4.250 zł 26.750 zł 28.02.200X+1 r.
 1. Termin zapłaty odsetek od kredytu za grudzień 200X r. przypada dopiero 28 lutego 200X+1 r. W związku z tym, jednostka ustaliła, że kwota odsetek przypadająca na grudzień 200X r. wynosi: 1.416 zł.
   
 2. Kwotę nienotyfikowanych odsetek od kredytu, zgodnie z polityką rachunkowości, jednostka ujmuje na koncie 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.
   
 3. Saldo końcowe konta 13-4 "Kredyty bankowe" na 31 grudnia 200X  r. wynosiło: 450.000 zł - (2 × 22.500 zł) = 405.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 200X r.
1. PK - odsetki od kredytu dotyczące grudnia 200X r. 1.416 zł 75-1 65-1
B. Zapisy w księgach lutego 200X+1 r.
1. WB - spłata raty kredytu wraz z odsetkami w terminie 28.02.200X+1 r.:      
   a) spłata raty kredytu 22.500 zł 13-4 13-0
   b) kwota odsetek naliczona na dzień bilansowy 1.416 zł 65-1 13-0
   c) kwota odsetek dotycząca 200X+1 r.: 4.250 zł - 1.416 zł =  2.834 zł 75-1 13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 200X r.

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

Jednostka ustaliła, że na kredyt przypadający do spłaty w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego składają się 4 raty (28.02.200X+1 r., 31.05.200X+1 r., 31.08.200X+1 r., 30.11.200X+1 r.) i wynoszą: 4 × 22.500 zł = 90.000 zł. Wobec tego kwota kredytu krótkoterminowego wraz z naliczonymi odsetkami na 31.12.200X r. wynosi: 90.000 zł + 1.416 zł = 91.416 zł. Z kolei część długoterminowa kredytu wynosi: (405.000 zł + 1.416 zł) - 91.416 zł = 315.000 zł.

B. Zapisy w księgach 200X+1 r.

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

Wycena bilansowa kredytów i pożyczek otrzymanych w walucie obcej

Kredyty i pożyczki w walucie obcej w momencie ich otrzymania jednostka wycenia po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy (por. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Na dzień bilansowy kredyty i pożyczki figurujące w księgach rachunkowych w walutach obcych wycenia się, uwzględniając art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny na dzień bilansowy zobowiązań wyrażonych w walucie obcej zalicza się w księgach rachunkowych odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych oraz drugostronnie na zwiększenie lub zmniejszenie tych zobowiązań. Przy czym różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w walucie obcej zaciągniętych na sfinansowanie środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych aktywów pod warunkiem jednak, że na dzień wyceny nie oddano ich jeszcze do używania (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości). Po przyjęciu przez jednostkę do użytkowania tych składników majątkowych, różnice kursowe dotyczące nieuregulowanych zobowiązań z tytułu ich zakupu lub wytworzenia, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Ewidencja księgowa różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w walucie obcej

1. Różnice kursowe zaliczone do kosztów lub przychodów finansowych:
   a) dodatnie różnice kursowe:
      - Wn konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 24-0 "Pożyczki",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",
   b) ujemne różnice kursowe:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 24-0 "Pożyczki".
2. Różnice kursowe korygujące cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio dodatnie lub ujemne):
      - Wn/Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 24-0 "Pożyczki",
      - Ma/Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub 01 "Środki trwałe",
        02 "Wartości niematerialne i prawne".

Dodajmy, iż w ciągu roku obrotowego naliczone w walucie obcej odsetki od pożyczki lub kredytu wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich naliczenia. Z kolei przypadające na dany rok obrotowy nieuregulowane odsetki od zobowiązań w walucie obcej wycenia się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zaciągnęła na bieżącą działalność pożyczkę walutową w wysokości: 15.000 EUR, oprocentowaną 1,5% w skali roku. Kwota pożyczki wpłynęła na walutowy rachunek bankowy 4 listopada 200X r. Średni kurs euro z dnia poprzedzającego dzień wpływu pożyczki, tj. 31 października 200X r., wynosił: 4,1530 zł/EUR (kurs przykładowy). Kwota pożyczki w złotych ujęta w księgach rachunkowych na dzień jej wpływu wyniosła: 15.000 EUR × 4,1530 zł/EUR = 62.295 zł.
   
 2. Zgodnie z umową pożyczki zobowiązanie wobec pożyczkodawcy będzie spłacane w ciągu dwóch lat, w 8 ratach co 3 miesiące wraz z odsetkami. Termin spłaty I raty przypada na 31 stycznia 200X+1 r.
   
 3. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Średni kurs NBP na 31 grudnia 200X r. (kurs przykładowy) wynosił: 4,30 zł/EUR.
   
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka ujmuje odsetki nienotyfikowane na koncie analitycznym do konta 24-0 "Pożyczki".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wycena bilansowa zobowiązania z tytułu pożyczki: 15.000 EUR × (4,1530 zł/EUR - 4,30 zł/EUR) =  2.205,00 zł 75-1 24-0
2. PK - naliczenie na dzień bilansowy odsetek od pożyczki: (15.000 EUR × 1,5%) × 57 : 365 = 35,14 EUR × 4,30 zł/EUR =  151,10 zł 75-1 24-0

III. Księgowania:

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

Wartość zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej w walucie obcej na dzień bilansowy wynosi: 64.500 zł + 151,10 zł = 64.651,10 zł. Kwotę tę w podziale na część długoterminową i krótkoterminową należy zaprezentować w pasywach bilansu. Podziału tego można dokonać w następujący sposób:

a) rata pożyczki: 15.000 EUR : 8 rat = 1.875 EUR,

b) raty przypadające do spłaty w 200X+1 r. (tj. 31.01.200X+1 r., 30.04.200X+1 r., 31.07.200X+1 r., 31.10.200X+1 r.) = 1.875 EUR × 4 raty = 7.500 EUR,

c) raty przypadające do spłaty w 200X+2 r. (tj. 31.01.200X+2 r., 30.04.200X+2 r., 31.07.200X+2 r., 31.10.200X+2 r.) = 1.875 EUR × 4 raty = 7.500 EUR,

d) krótkoterminowa część zobowiązania z tytułu pożyczki podlegająca wykazaniu w bilansie: 7.500 EUR + 35,14 EUR (odsetki) = 7.535,14 EUR × 4,30 zł/EUR = 32.401,10 zł,

e) długoterminowa część zobowiązania z tytułu pożyczki podlegająca wykazaniu w bilansie: 64.651,10 zł - 32.401,10 zł = 32.250 zł (tj. 7.500 euro × 4,30 zł/EUR = 32.250 zł).

Wycena bilansowa w skorygowanej cenie nabycia

Kredyt i pożyczka to zobowiązania finansowe. Jak wynika z art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości, zobowiązania finansowe można również wyceniać według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. W świetle art. 28 ust. 8a ustawy o rachunkowości, skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. Przepis art. 28 ust. 1 pkt 8a ww. ustawy daje jednostce możliwość zastosowania do wyceny skorygowanej ceny nabycia, przy czym obowiązkowo wyceny zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia dokonują jednostki stosujące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277). Rozporządzenia o instrumentach finansowych nie muszą stosować jednostki spełniające warunki określone w art. 28b ustawy o rachunkowości. Ze zwolnienia tego nie mogą jednak skorzystać jednostki wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości oraz jednostki mikro, gdyż na podstawie art. 28a tej ustawy nie wyceniają one aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Zwracamy uwagę, że gdy jednostka zaciągnęła kredyt (lub pożyczkę), od którego odsetki pobierane są na bieżąco, a umowa nie przewiduje istotnych prowizji oraz kredyt (lub pożyczka) nie jest spłacany w stałych ratach kapitałowo-odsetkowych, to przyjęcie do jego wyceny skorygowanej ceny nabycia może dać wyniki podobne lub nieistotnie różne od tych, jakie można by uzyskać stosując wycenę w kwocie wymagającej zapłaty. Skorygowanej ceny nabycia nie stosuje się także do wyceny aktywów finansowych, które nie mają terminu wymagalności, takich jak udziały i akcje.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. otrzymała w styczniu 200X r. pożyczkę od innej spółki w wysokości: 300.000 zł. Według umowy spłata pożyczki ma nastąpić 31 grudnia 200X+4 r. Na koniec każdego roku spółka będzie spłacać odsetki od pożyczki w wysokości: 24.000 zł oraz ratę kapitału: 60.000 zł. Harmonogram spłaty odsetek i kapitału przedstawia się następująco:
Rok 01/200X 12/200X 12/200X+1 12/200X+2 12/200X+3 12/200X+4
Przepływy pieniężne - 300.000 zł 84.000 zł 84.000 zł 84.000 zł 84.000 zł 84.000 zł
 1. Według polityki rachunkowości spółka wycenia otrzymane pożyczki w skorygowanej cenie nabycia. Efektywna stopa procentowa dla celów wyceny bilansowej została wyliczona przy zastosowaniu funkcji IRR arkusza kalkulacyjnego Excel i wynosi: 12,3762%. Wysokość skorygowanej ceny nabycia pożyczki i związane z nią przepływy pieniężne przedstawia tabela.
Rok obrotowy Skorygowana cena nabycia na początek roku Naliczone odsetki według IRR = 12,3762% Zapłacone odsetki (wg harmonogramu) Przepływy pieniężne (rata + odsetki) Skorygowana cena nabycia na koniec roku
1 2 (1 × IRR) 3 4 5 (1 + 2 - 4)
200X 300.000,00 37.128,72 24.000,00 84.000,00 253.128,72
200X+1 253.128,72 31.327,82 24.000,00 84.000,00 200.456,54
200X+2 200.456,54 24.808,99 24.000,00 84.000,00 141.265,53
200X+3 141.265,53 17.483,36 24.000,00 84.000,00 74.748,89
200X+4 74.748,89 9.251,11 24.000,00 84.000,00 0,00

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 200X r.
1. WB - otrzymanie pożyczki 300.000,00 zł 13-0 24-0
2. WB - spłata raty pożyczki wraz z odsetkami:      
   a) spłata kapitału 60.000,00 zł 24-0 13-0
   b) spłata odsetek 24.000,00 zł 75-1 13-0
3. PK - wycena bilansowa pożyczki na 31 grudnia 200X r. w skorygowanej cenie nabycia: 300.000 zł - 60.000 zł - 253.128,72 zł =  13.128,72 zł 75-1 24-0

III. Księgowania:

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

Jednostka w celu prezentacji pożyczki w bilansie za zobowiązanie krótkoterminowe przyjęła sumę przepływów pieniężnych przypadającą do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj.: 84.000 zł. Z kolei za zobowiązanie długoterminowe przyjęła pozostałą kwotę, tj.: 253.128,72 zł - 84.000 zł = 169.128,72 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.