Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności

Gazeta Podatkowa

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego kierownik jednostki wskazuje, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Jeśli jednostka traci zdolność do kontynuowania działalności, to wyceny aktywów dokonuje według możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

Wycena aktywów

W sytuacji gdy kierownik jednostki zakłada, że działalność podmiotu będzie kontynuowana, jednostka dokonuje wyceny aktywów w oparciu o zasady ogólne wskazane w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Natomiast jeśli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycenę aktywów jednostka przeprowadza zgodnie ze szczególnymi uregulowaniami określonymi w art. 29 ustawy. Z przepisu tego wynika, że w takiej sytuacji wyceny aktywów dokonuje się po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jeżeli wystąpi sytuacja zagrożenia, to jednostka jest również zobowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

Taka wycena, w sytuacji zagrożenia kontynuowania działalności, wynika głównie ze zmiany przeznaczenia majątku jednostki. Przedsiębiorstwo w takim przypadku chce uzyskać jednorazową korzyść z jego upłynnienia. W związku z faktem, że sprzedaż tego majątku ma charakter przymusowy, nie ma znaczenia, jaka jest wartość użytkowa aktywów i dlatego majątek wyceniany jest co najwyżej w cenach sprzedaży netto.

Wycena składników majątku w cenach sprzedaży netto oznacza w praktyce, że jednostka powinna wycenić środki trwałe, w tym także środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, zapasy materiałów, towarów i produktów, a także papiery wartościowe - w cenach, w jakich figurują w księgach rachunkowych, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, tj. cen możliwych do uzyskania przy sprzedaży pomniejszonych o VAT, podatek akcyzowy oraz koszty związane bezpośrednio ze sprzedażą. Natomiast wycena należności powinna nastąpić - w zależności od posiadanych informacji - w kwocie wymaganej lub przypuszczalnej zapłaty.

Na mocy art. 29 ust. 2 ustawy o rachunkowości wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności:

 • w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
   
 • na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności,
   
 • na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
   
 • w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana.

Należy pamiętać, że różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa

Ewidencja różnicy pomiędzy dotychczasowymi wartościami księgowymi aktywów a ich ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania może przebiegać zapisem:

- Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",

- Ma różne konta, np. konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych",
  konto 34-7 "Odchylenia z tytułu trwałej utraty wartości materiałów i towarów",
  konto 62-7 "Odchylenia z tytułu trwałej utraty wartości produktów".

W księgach rachunkowych utworzenie rezerwy na przewidywane koszty i straty związane z zaniechaniem lub utratą zdolności jednostki do kontynuowania działalności można ująć zapisem:

- Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",

- Ma konto 83 "Rezerwy" (w analityce: Rezerwa na koszty likwidacji).

Z chwilą powstania zobowiązania następuje księgowanie związane z wykorzystaniem rezerwy w następujący sposób:

- Wn konto 83 "Rezerwy" (w analityce: Rezerwa na koszty likwidacji),

- Ma różne konta w zależności od rodzaju zobowiązania, np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
  22 "Rozrachunki publicznoprawne", 23 "Rozrachunki z pracownikami", 24 "Pozostałe rozrachunki".

Saldo konta 81-3 prezentowane jest w bilansie (jeśli jednostka wcześniej nie posiadała kapitału z aktualizacji wyceny, będzie to wartość ujemna figurująca jako saldo Wn na koncie 81-3) po stronie pasywów w pozycji:

a) A.III "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" - jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,

b) A "Kapitał (fundusz) własny" - jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według  załącznika nr 4 (dla jednostek mikro),

c) A.III "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" - jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe załącznika nr 5 (dla jednostek małych).

Kontynuacja działalności

Z art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Kierownik jednostki w pkt 5 wprowadzenia do sprawozdania finansowego (sporządzanego zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 4 lub nr 5 do ustawy o rachunkowości) oraz w pkt 4 wprowadzenia (sporządzanego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości) zamieszcza deklarację dotyczącą zdolności jednostki do kontynuowania przez nią działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Taka deklaracja powinna być poparta argumentami. Zanim zatem kierownik jednostki oświadczy, że działalność będzie kontynuowana, ważne jest, aby w podmiocie została przeprowadzona analiza bieżącej działalności i weryfikacja zagrożeń. Deklaracja oznaczająca bowiem zarówno chęć, jak i możliwość kontynuowania działalności, nie może być sprzeczna ze stanem faktycznym i/lub prawnym. Jeśli występują okoliczności, które w sposób istotny zagrażają możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę, to w pozycji 5 lub 4 wprowadzenia do sprawozdania finansowego (w zależności od załącznika, według którego jest ono sporządzane), należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienia.

Ocena zdolności kontynuowania działalności

Jednostka chcąca przeprowadzić analizę kontynuowania działalności powinna wziąć pod uwagę zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe jej dotyczące oraz zamierzenia odnoszące się do restrukturyzacji, przekształceń itp. Czynnikami wskazującymi na zagrożenia dla kontynuowania działalności mogą być przykładowo: ujemny kapitał obrotowy, opóźnienia w płatnościach, niewypełnienie wymaganych przez bank warunków umów kredytowych czy duże straty na działalności operacyjnej. Ponadto o tym, że działalność może nie być kontynuowana, mogą świadczyć także m.in. takie objawy, jak:

 • problemy finansowe odbiorców,
   
 • zmniejszanie się rynku sprzedaży,
   
 • niekorzystne ceny sprzedaży,
   
 • utrata koncesji warunkującej prowadzenie działalności.

W ocenie sytuacji finansowej pomagają wskaźniki finansowe. Mogą to być: wskaźnik rentowności, zadłużenia i zdolności jego obsługi i spłaty, sprawności i płynności finansowej.

Jeżeli w jednostce wystąpią niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, to w pkt 9 dodatkowych informacji i objaśnień, zawartych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, przedstawia się opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje. Wykazuje się tu także, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Jednostka powinna w tym miejscu zaprezentować również opis podejmowanych lub planowanych działań, które mogą wyeliminować te niepewności.

Warto pamiętać!

» Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zmiana formy prawnej jednostki nie stanowią przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana (art. 29 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
» Symptomy świadczące o zagrożeniu kontynuowania działalności można podzielić na: symptomy finansowe (np. niezdolność zapewnienia finansowania niezbędnych prac rozwojowych nad nowym produktem), operacyjne (np. odejście kluczowego personelu kierowniczego i brak odpowiednich następców) i pozostałe (np. zmiany w prawie lub polityce rządu mogące mieć negatywny wpływ na jednostkę).
» Deklaracja kontynuowania działalności zamieszczona we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego może brzmieć: "Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Założenie to wynika z przeprowadzonej analizy ryzyka działalności, dokonanej na podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego".
» Rezerwy związane z zaniechaniem lub utratą zdolności jednostki do kontynuowania działalności mogą dotyczyć np.: kosztów sądowych i notarialnych, kosztów wyceny majątku zleconej rzeczoznawcom, kosztów obwieszczeń i ogłoszeń, odprawy dla zwalnianych pracowników, odszkodowań dla kontrahentów, wynagrodzeń likwidatora.

Przykład

Założenia

 1. W jednostce, która w lutym 2019 r. zostanie postawiona w stan likwidacji, wyceniono środki trwałe i towary na dzień 31 grudnia 2018 r. Wyceny tej dokonano po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, w następujący sposób:
   
  a) wartość początkowa środków trwałych to 200.000 zł, dotychczasowe umorzenie to 140.000 zł, a cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania 10.000 zł; różnica z wyceny wyniosła zatem 50.000 zł (tj. 200.000 zł - 140.000 zł - 10.000 zł),
   
  b) wartość towarów w cenie nabycia to 100.000 zł, a cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania 80.000 zł; różnica z wyceny wyniosła zatem 20.000 zł (tj. 100.000 zł - 80.000 zł),
   
  c) łączna różnica z wyceny składników majątku po cenach sprzedaży netto wyniosła 70.000 zł.
   
 2. Dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją działalności oszacowano na kwotę 80.000 zł.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. PK - zarachowanie różnicy z wyceny:

     
   a) środków trwałych 50.000 zł 81-3 07-4
   b) towarów 20.000 zł 81-3 34-7

2. PK - utworzenie rezerwy na przyszłe koszty i straty:

80.000 zł

81-3 83

Księgowania

Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.