Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Inwentaryzacja  »   Dokumentacja związana z rozpoczęciem i przebiegiem inwentaryzacji
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dokumentacja związana z rozpoczęciem i przebiegiem inwentaryzacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji dokumenty służą:

 • przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji, np. zarządzenie kierownika w sprawie inwentaryzacji, harmonogram inwentaryzacji, oświadczenia osób odpowiedzialnych, instrukcje inwentaryzacyjne,
   
 • ujęciu wyników przeprowadzonej inwentaryzacji, np. dokumenty spisowe (arkusze spisowe, zestawienia zbiorcze), pisemne rozliczenie (zestawienie kontrolne/wykaz) wydanych i zwróconych arkuszy spisowych,
   
 • rozliczeniu inwentaryzacji, np. zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, protokoły końcowe.

Dokumenty spisowe mogą być też sporządzane w formie elektronicznej, pod warunkiem że:

 • zapisy uzyskują trwale czytelną postać podczas rejestrowania stanu zapasów,
   
 • możliwe jest ustalenie osoby, która wprowadziła zapisy do dokumentów spisowych albo dokonała ich modyfikacji,
   
 • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia ustalonych danych oraz kompletności i integralności (nienaruszalności) zapisów,
   
 • dane źródłowe są odpowiednio chronione, tzn. zapewniona jest ich niezmienność przez wymagany okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej.
Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji

Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje te mogą mieć charakter dokumentów bieżących i stałych. Regulacje bieżące wydawane są każdorazowo przed rozpoczęciem inwentaryzacji. Do bieżących regulacji wewnętrznych zalicza się, w szczególności, zarządzenie kierownika jednostki. Natomiast regulacje stałe dotyczą zagadnień typowych, powtarzających się corocznie, z uwzględnieniem rodzaju, istotności i zróżnicowania aktywów. Podlegają one okresowej aktualizacji, w miarę zmian warunków działania jednostki. Przykładami regulacji stałych są instrukcje inwentaryzacyjne, plan sytuacyjny jednostki i jej podział na pola spisowe.

Jednostka może ograniczyć regulacje wewnętrzne do zarządzenia kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Wskazane jest jednak opracowanie harmonogramu i instrukcji inwentaryzacyjnej, ponieważ ułatwia to organizację i właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji.

Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stosuje się w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników w drodze spisu z natury. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury wydaje corocznie kierownik jednostki na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury w każdej jednostce może wyglądać nieco inaczej. W małych jednostkach podstawą przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury może być wydana na piśmie decyzja kierownika jednostki zawierająca takie informacje jak:

 • przedmiot spisu,
   
 • dzień, na który dokonuje się spisu,
   
 • datę (daty) przeprowadzenia spisu,
   
 • osoby dokonujące spisu.

W większych jednostkach powołuje się zazwyczaj zakładowe komisje inwentaryzacyjne lub działającego jednoosobowo komisarza spisowego. Kierownik jednostki nakłada na komisję inwentaryzacyjną (komisarza spisowego) obowiązek:

 • dokonania odpowiednich przygotowań do spisu,
   
 • zorganizowania spisu z natury,
   
 • przeprowadzenia i nadzorowania spisu,
   
 • rozpatrzenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz przedstawienia propozycji ich rozliczenia,
   
 • relacjonowanie kierownikowi jednostki o przebiegu przygotowań do spisu, samego przebiegu spisu, przedstawienie zgromadzonych wniosków w toku inwentaryzacji.

W świetle pkt 34 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów, treść zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, w tym drogą spisu z natury zapasów, zależy od tego, czy działa stała komisja inwentaryzacyjna, czy też jest ona powoływana do wykonania określonego zadania. W tym drugim przypadku zarządzenie określa, w szczególności:

 • skład komisji inwentaryzacyjnej, w tym jej przewodniczącego,
   
 • rodzaje zapasów objętych spisem,
   
 • datę, na którą się przeprowadza spis (datę ustalania stanu faktycznego),
   
 • datę jego rozpoczęcia i zakończenia (rozliczenia).

Wydane przez kierownika jednostki zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zobowiązuje osoby odpowiedzialne do obecności podczas spisu powierzonych im zapasów.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za zapasy objęte spisem z natury nie może w nim uczestniczyć, powiadamia o tym kierownika jednostki i wskazuje osobę upoważnioną do uczestniczenia w jej imieniu w spisie z natury. W razie niewskazania przez osobę odpowiedzialną osoby upoważnionej do udziału w spisie w jej imieniu, kierownik jednostki decyduje o celowości komisyjnego przeprowadzenia spisu z natury przez zespół w składzie co najmniej 3 osobowym. Kierownik może też wyznaczyć osobę, która podczas spisu będzie reprezentować (zastępować) osobę odpowiedzialną za zapasy objęte spisem (por. pkt 35 ww. stanowiska).

Poniżej prezentujemy przykład zarządzenia w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w jednostce prowadzącej ewidencję wartościową towarów handlowych.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Harmonogram inwentaryzacji oraz plan sytuacyjny

Dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji wydawanym przez kierownika jednostki jest harmonogram inwentaryzacji. Pojawia się on najczęściej w dużych jednostkach, gdzie występuje duża ilość czynności inwentaryzacyjnych. Ustalony plan inwentaryzacji zapewnia jakość i skuteczność inwentaryzacji w określonych z góry terminach i umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego w wyznaczonym ustawowo czasie. Harmonogram inwentaryzacji tworzony jest w jednostce najczęściej na potrzeby jednego roku obrotowego. Jednak w dużych jednostkach posiadających dość znaczny majątek, plany inwentaryzacji mogą być tworzone na kilka lat, szczególnie, jeśli spis z natury niektórych składników majątku można przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, co dwa lata (zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową) lub co cztery lata (m.in. nieruchomości).

Fragment przykładowego harmonogramu inwentaryzacji na 2020 r. przedstawiamy poniżej.

Lp. Przedmiot inwentaryzacji Obiekt zinwentaryzowania Termin przeprowadzenia inwentaryzacji Rodzaj i metoda inwentaryzacji Nr zespołu spisowego
1. Środki trwałe Dane ewidencji księgowej od 06.01.2021 r. do 08.01.2021 r. Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2020 r. 1, 2
2. Rozrachunki z pracownikami Dane ewidencji księgowej 31.12.2020 r. Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r. 1
3. Środki pieniężne w kasie Kasa 31.12.2020 r. Roczna pełna, spis z natury według stanu na dzień 31.12.2020 r. 2

W zależności od charakteru składnika majątku ustalenie rzeczywistego ich stanu może odbywać się metodą spisu z natury lub uzyskania potwierdzenia sald należności, środków pieniężnych i innych składników z kontrahentami, bankami itp., lub porównania stanów wynikających z ksiąg z dokumentami źródłowymi.

Plan sytuacyjny (mapa terenu jednostki) zawiera odpowiednio nazwane miejsca składowania poszczególnych rodzajów aktywów w jednostce z podaniem osób za nie odpowiedzialnych i określeniem asortymentów (rodzajów) składowanych w tych miejscach. Posiadanie aktualnego planu sytuacyjnego ułatwia wyodrębnienie pól spisowych, zwłaszcza w jednostkach o zróżnicowanym asortymencie aktywów i wielu miejscach ich składowania. Pozwoli to na właściwy dobór osób do zespołu spisowego i wyznaczenie pola spisowego.

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki majątku

Osoba odpowiedzialna to jedna lub więcej osób odpowiadających wspólnie za powierzone im zapasy i/lub za dokumentację obrotu nimi, np. magazynier, kierownik punktu sprzedaży. Osobą odpowiedzialną jest w szczególności osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone jej zapasy zgodnie z kodeksem pracy (por. pkt 8 lit. j stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Złożone przez osobę materialnie odpowiedzialną oświadczenie powinno zawierać informację o tym, że wszystkie dowody dokumentujące obroty zostały wprowadzone do ewidencji prowadzonej przez tę osobę, ze wskazaniem ostatnich numerów dowodów przychodu i rozchodu, i zostały przekazane do księgowości jednostki.

Co do zasady, oświadczenie to powinno zawierać imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, określenie mienia za jakie ta osoba jest odpowiedzialna oraz miejsca, w którym to mienie się znajduje.

Przykładowe oświadczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie prezentujemy poniżej.

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie

Instrukcje inwentaryzacyjne

Instrukcja inwentaryzacyjna opisuje szczegóły związane z przygotowaniem, przebiegiem oraz rozliczeniem inwentaryzacji. Jej obszerność zależy od specyfiki, rodzaju i wielkości prowadzonej działalności oraz rodzaju majątku, którym jednostka dysponuje.

Ustawa o rachunkowości nie nakłada na jednostki obowiązku posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej. Instrukcja taka może stanowić odrębny element wewnętrznego prawa każdej jednostki i dodatkowy element dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. W zależności od specyfiki i wielkości danej jednostki instrukcja inwentaryzacyjna może zawierać następujące elementy:

 • podstawę prawną sporządzenia instrukcji (np. Kodeks pracy, ustawa o rachunkowości, czy też wewnętrzne instrukcje lub zarządzenia),
   
 • cel i istotę inwentaryzacji,
   
 • techniki inwentaryzacyjne i ich zakres podmiotowy,
   
 • formy i metody inwentaryzacji,
   
 • terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
   
 • etapy inwentaryzacji (czynności przygotowawcze, czynności właściwe, czynności rozliczeniowe, czynności poinwentaryzacyjne),
   
 • kompetencje organów i osób powołanych do wykonania czynności inwentaryzacyjnych,
   
 • powołanie i określenie zadań komisji inwentaryzacyjnej,
   
 • zasady przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów,
   
 • uproszczenia inwentaryzacji stosowane w jednostce,
   
 • zasady ustalenia, weryfikacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
Arkusze spisowe

Arkusz spisu z natury stanowi podstawę zapisów w księgach rachunkowych, jeśli spełnia wymogi dla dowodu księgowego określone w art. 22 ustawy o rachunkowości, tzn. jest rzetelny, czyli zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, kompletny, tj. zawierający co najmniej dane wymienione w art. 21 ust. 1 ww. ustawy oraz wolny od błędów rachunkowych. Osobne formularze spisowe należy sporządzać dla składników aktywów:

 • będących własnością jednostki i objętych ewidencją księgową (tzw. pełnowartościowych składników),
   
 • będących własnością jednostki i objętych ewidencją księgową, lecz niepełnowartościowych (np. uszkodzonych, zniszczonych), nadmiernych lub zbędnych, wymagających przyjęcia specjalnego sposobu zagospodarowania bądź upłynnienia,
   
 • stanowiących cudzą własność, jeśli obowiązek ich spisania ciąży na jednostce, na terenie której składniki te się znajdują (informację o wynikach spisu z natury przekazuje się ich właścicielom).

W praktyce arkusz spisu z natury wypełnia się etapami. Można więc wyróżnić dane (informacje), które należy uzupełnić w arkuszu przed przystąpieniem do czynności spisowych, dane wpisywane podczas tych czynności oraz dane wpisywane na zakończenie spisu z natury. Stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów w pkt 65 wymienia elementy arkusza spisowego. Powinien on zawierać co najmniej dane wymienione w poniższej tabeli.

Elementy formularza arkusza spisowego
w nagłówku
(dane wypełniane przed rozpoczęciem czynności spisowych)
- nazwa jednostki,
- numer kolejny arkusza, jeżeli nie został z góry nadany,
- nazwa lub numer pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym wskazaniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,
- data spisu oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia spisu,
- skład zespołu spisowego
w tabeli z polami
(dane wypełniane podczas czynności spisowych)
- liczba porządkowa spisywanego składnika (na każdym polu spisowym spisywane pozycje numerowane są kolejno),
- identyfikacja spisywanego składnika (nazwa, symbol - indeks lub kod, ewentualnie bliższe określenie spisywanego składnika),
- jednostki miary i jeżeli to konieczne - jednostki miary stosowane w bieżącej ewidencji księgowej,
- stan ilościowy, a ewentualnie także ceny jednostkowe i wartość zapasu, co jest nieodzowne w razie spisu z natury: towarów i opakowań objętych tylko ewidencją wartościową, zapasów objętych tylko bieżącą ewidencją ilościową lub zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową,
- uwagi (np. ocena przydatności gospodarczej, dokonanie ponownego spisu, obecność kontrolera spisowego lub biegłego rewidenta)
w zakończeniu
(dane wypełniane po zakończeniu czynności spisowych)
- zaznaczenie ostatniej pozycji arkusza spisowego kończącego spis na danym polu spisowym; następuje to przez wpisanie pod ostatnią pozycją arkusza, dotyczącego danego pola spisowego, treści: "Spis zakończono na pozycji ...", z podaniem jej numeru albo przez zakreślenie wszystkich pustych wierszy pod ostatnią pozycją; jeśli dokonywano poprawek, to wymienia się je z podaniem numeru pozycji, np. w formie adnotacji: "W arkuszach spisowych dokonano poprawek (parafowanych) w następujących pozycjach ...",
- podpisy wszystkich członków zespołu spisowego,
- podpis osoby odpowiedzialnej lub osoby ją reprezentującej oraz jej ewentualne uwagi (zastrzeżenia); jeżeli osoba odpowiedzialna nie bierze udziału w spisie, to w arkuszu dokonuje się stosownej adnotacji

Uwaga: Jeżeli różnice inwentaryzacyjne jednostka ustala i wykazuje w arkuszach spisowych, to arkusze spisowe wymagają dodatkowej rozbudowy.

Z żadnych przepisów nie wynika, w ilu egzemplarzach należy sporządzać arkusze spisowe. Przepisy nie precyzują również kwestii przekazywania osobie materialnie odpowiedzialnej za powierzone składniki majątku kopii tych arkuszy. Zatem należy przyjąć, że ilość egzemplarzy arkuszy spisowych w danej jednostce zależy od jej wewnętrznych uregulowań. W praktyce najczęściej spotyka się 2 egzemplarze, z czego jeden trafia do działu finansowo-księgowego, a drugi, tj. kopię, otrzymuje osoba materialnie odpowiedzialna.

Przed przystąpieniem zespołów spisowych do czynności inwentaryzacyjnych następuje wydanie im odpowiedniej liczby opieczętowanych i ponumerowanych formularzy spisowych. Jeśli spis z natury trwa dłużej niż jeden dzień, to na koniec każdego kolejnego dnia w arkuszu spisowym zaznacza się pozycję, na której spis zakończono. Zespół spisowy deponuje arkusze spisowe u przewodniczącego komisji lub wyznaczonego przez niego członka tej komisji (por. pkt 77 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów). Po zakończeniu spisu na danym polu spisowym przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej lub członkowi komisji przez niego wyznaczonego zwraca się wszystkie formularze spisowe, tj. wykorzystane i niewykorzystane, w tym błędnie wypełnione i anulowane (unieważnione). Przewodniczący komisji rozlicza z wykorzystaniem zestawienia kontrolnego zwrócone arkusze spisowe, jak również sprawdza ich kompletność i poprawność (por. pkt 78 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Przed wydaniem arkuszy spisowych członkom zespołów spisowych wskazane jest ich ponumerowanie i oznaczenie w taki sposób, aby nie było możliwości ich zamiany. W praktyce z chwilą ponumerowania arkuszy spisowych traktuje się je jako tzw. druki ścisłego zarachowania, czyli druki, które są objęte kontrolą przez cały okres ich posiadania przez jednostkę, podlegające ilościowej kontroli zużycia.

Każdy arkusz spisowy wypełnia się w sposób czytelny bez pozostawiania pustych (wolnych) miejsc, a w razie ich wystąpienia lub pustych końcówek zakreśla się je, aby uniemożliwić dopiski. Nie należy wykonywać zapisów "na brudno", a następnie przenosić na arkusze spisowe "na czysto", gdyż prowadzić to może do powstania błędów, a arkusz spisu z natury traci na swojej autentyczności, nawet jeżeli zawiera wszelkie wymagane podpisy.

Zespoły spisowe najczęściej nie wpisują na arkuszach spisu z natury wartości spisywanych składników. Wyjątek stanowią arkusze spisu z natury towarów i opakowań w punktach sprzedaży detalicznej, które wycenia zespół spisowy. Z reguły ustalone drogą spisu z natury ilościowe stany zapasów wycenia księgowy na podstawie sprawdzonych arkuszy spisowych (por. pkt 82 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Arkusz spisowy, jak również inne dokumenty spisowe należy wypełniać w sposób uniemożliwiający modyfikację zapisów. Drobne pomyłki i błędy można poprawiać poprzez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, wpisanie właściwej treści, podpisanie poprawki przez zespół spisowy i osobę odpowiedzialną oraz umieszczenie daty (por. art. 22 ust. 3 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz pkt 68 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów). W pozostałych przypadkach należy skreślić błędny zapis i dokonać poprawnego zapisu w odrębnej pozycji arkusza spisowego. Przy skreśleniu podpisują się członkowie zespołu spisowego oraz wskazują pozycję, w której figuruje poprawny zapis. Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek z użyciem korektora, zamazywań lub w inny sposób, który uniemożliwiałby odczytanie treści pierwotnego zapisu.

Przykład

I. Założenia:

 1. Kierownik jednostki na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej wydał zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w 2020 r. drogą spisu z natury.
   
 2. Na podstawie wydanego dokumentu kierownik jednostki zarządził przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji towarów handlowych znajdujących się m.in. w placówce handlowej "AGAR" sp. z o.o. przy ul. Długiej 1 w Toruniu (magazyn nr 2).
   
 3. Roczny spis z natury należy przeprowadzić według stanu na 30 listopada 2020 r. w terminie od 30 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r.
   
 4. W zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji kierownik jednostki powołał komisję inwentaryzacyjną i jego przewodniczącego, który wyznaczył następnie osoby do zespołów spisowych w magazynie nr 2.
   
 5. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej pobrał opieczętowany formularz arkusza spisowego o numerze 2/2020.

II. Arkusz spisu z natury:

Arkusz spisu z natury

 

Dokumenty spisowe mogą być też sporządzone w formie elektronicznej. Wskazane jest wówczas, aby wygenerowany przez system komputerowy formularz arkusza spisu z natury stanowił czysty druk do wypełnienia. Nie zaleca się wypełniania w arkuszach spisu z natury "z góry", np. za pomocą komputera, danych identyfikujących spisywane składniki zapasów, takich jak np. ich nazwy, numer indeksu, numer pozycji, jednostka miary. Taki sposób postępowania może sugerować kolejność spisywania asortymentów, spis następuje wtedy wybiórczo i łatwo o pominięcie asortymentu. Każda jednostka powinna rozważyć, czy udostępnienie na arkuszu spisu z natury danych o asortymencie nie wpłynie ujemnie na wiarygodność spisu.

Arkusz spisu z natury w momencie wydruku nie powinien również zawierać ilości poszczególnych składników podlegających spisowi. Spisujący zazwyczaj sugerują się ilością podaną na formularzu spisowym, co może ostatecznie doprowadzić do zaniechania spisu.

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów w pkt 71 wyjaśnia, że dokumenty spisowe mogą być też sporządzane w formie elektronicznej, np. w arkuszu kalkulacyjnym pod warunkiem, że:

 • zapisy uzyskują trwale czytelną postać podczas rejestrowania stanu zapasów stwierdzonego drogą spisu z natury,
   
 • możliwe jest ustalenie osoby, która wprowadziła zapisy do dokumentów spisowych albo dokonała ich modyfikacji,
   
 • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia ustalonych drogą spisu z natury danych oraz kompletności i integralności (nienaruszalności) zapisów,
   
 • dane źródłowe są odpowiednio chronione; jest zapewniona ich niezmienność przez wymagany okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.