Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Karolina Paszkowska

Nawet niewielkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, na koniec roku obrotowego muszą sporządzić sprawozdanie finansowe. Przy czym, jeśli takie podmioty spełniają określone w ustawie o rachunkowości warunki, mogą przyjąć status jednostki mikro. Po podjęciu odpowiednich decyzji przez organ zatwierdzający można skorzystać z ułatwień i sporządzić sprawozdanie finansowe, w całości lub w części, według uproszczonego wzoru z załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Status jednostki mikro mogą przyjąć podmioty spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 1a-1b ustawy o rachunkowości, w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro wynikających z ustawy o rachunkowości. Przy czym jednostką mikro nie mogą zostać podmioty wymienione w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości, czyli m.in. organizacje pozarządowe, banki, jednostki sektora finansów publicznych.

Uproszczona sprawozdawczość

Jednostki mikro mogą m.in. stosować przewidziane dla nich ustawą o rachunkowości uproszczenia w sprawozdawczości finansowej. Takie podmioty mają możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, w którym prezentuje się znacznie węższy zakres danych niż we wzorze z załącznika nr 1 do tej ustawy. Na uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro składają się: informacje ogólne o jednostce, bilans, informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunek zysków i strat (wariant porównawczy). Ułatwienia dotyczą zakresu prezentowanych w nich poszczególnych pozycji, lecz nie ich treści (zawartości). Ponadto jednostki mikro określone w art. 7 ust. 2a i 2b ustawy o rachunkowości mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników (wszystkich lub niektórych) aktywów i pasywów.

Zatem do przywilejów należnych jednostce mikro w zakresie sprawozdawczości finansowej zalicza się m.in. możliwość przygotowania bilansu i rachunku zysków i strat według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (art. 46 ust. 5 pkt 4 i art. 47 ust. 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Taki uproszczony bilans powinien zawierać podstawowe dane, w tym wartość:

 • aktywów trwałych ze wskazaniem środków trwałych,
 • aktywów obrotowych z wyodrębnieniem wartości zapasów oraz należności krótkoterminowych, 
 • należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy, 
 • udziałów (akcji) własnych, 
 • kapitału (funduszu) własnego, w tym wartość kapitału (funduszu) podstawowego, 
 • zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, i rezerw na zobowiązania,
 • sumy bilansowej wyrażonej poprzez podsumowania aktywów i pasywów.

Poza tym jednostki mikro nie muszą sporządzać następujących elementów sprawozdania finansowego (nawet gdy podlega ono obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską):

 • informacji dodatkowej, pod warunkiem że jednostka mikro przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 (art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości),
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 3 ustawy o rachunkowości),
 • rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Jeśli jednostka mikro zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z działalności, może tego nie robić, o ile w informacji dodatkowej lub jako informacje uzupełniające do bilansu zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (art. 49 ust. 4). Jeśli jednak zamierza sporządzić sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w nim kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (por. art. 49 ust. 6 ustawy o rachunkowości).

Ze względu na zminimalizowany zakres informacyjny sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości może w nim nie być pozycji do prezentacji lub ujawnienia niektórych istotnych z punktu widzenia jednostki informacji. Wtedy można na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości zwiększyć szczegółowość informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

W przypadku gdy organ zatwierdzający nie podejmie decyzji o stosowaniu uproszczeń w zakresie sprawozdania finansowego, to pomimo spełnienia pozostałych warunków zakwalifikowania jako jednostka mikro trzeba sporządzić wszystkie elementy sprawozdania finansowego według załącznika nr 1.

Wybiórcze stosowanie uproszczeń

Jednostka mikro może zdecydować o przyjęciu wszystkich uproszczeń lub wybrać tylko niektóre z nich. Może więc zostać przyjęte rozwiązanie, w którym podmioty mające status jednostki mikro sporządzają poszczególne elementy sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 lub załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Przykładowo, można sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a informację dodatkową według załącznika nr 4. Obowiązek przygotowania noty podatkowej, czyli zaprezentowania różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto, dotyczy tylko tych jednostek mikro, które są podatnikami pdop oraz sporządzają informację dodatkową według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Zatem, gdy organ zatwierdzający podmiotu mającego status jednostki mikro podejmie decyzję o przygotowaniu informacji dodatkowej według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, to nie będzie ona zobowiązana do sporządzenia noty podatkowej.

Warto zaznaczyć, że w ustawie o rachunkowości przewidziano dla jednostek mikro także uproszczenia w ewidencji księgowej, o których mowa w art. 28a, art. 32 ust. 7 i ust. 8 oraz art. 39 ust. 6 i ust. 7 tej ustawy. Gdy decyzję o stosowaniu uproszczeń przewidzianych dla jednostki mikro podjęto w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych danego podmiotu, niezbędne jest określenie statusu jednostki po zakończeniu roku obrotowego, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok (przykład). Wówczas jeśli okazałoby się, że jednostka nie spełnia warunków do stosowania tych uproszczeń, należałoby wprowadzić, ze skutkiem od początku roku obrotowego, stosowne zapisy korygujące eliminujące wprowadzone warunkowo uproszczenia, a sprawozdanie finansowe nie mogłoby zostać sporządzone według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. W takiej sytuacji możliwe jest również, przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający o przyjęciu uproszczeń określonych dla jednostek małych i przygotowaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (o ile spełnione byłyby warunki do zakwalifikowania podmiotu jako jednostki małej).

Pytania BILANS 2021

Spółka z o.o. przyjęła status jednostki mikro i sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządza według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. W jaki sposób zaprezentować w bilansie dla jednostek mikro posiadane udziały w innych jednostkach?

Jeśli spółka z o.o. posiadająca udziały w innych podmiotach przyjęła status jednostki mikro i sporządza sprawozdanie finansowe za 2021 r. według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, wartość udziałów długoterminowych (saldo konta 03 "Długoterminowe aktywa finansowe" skorygowane o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących wartość udziałów) przedstawi w bilansie jako składową majątku trwałego w pozycji A "Aktywa trwałe". Z kolei wielkość udziałów o charakterze krótkoterminowym (saldo konta 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" skorygowane o kwotę ewentualnych odpisów aktualizujących wartość udziałów) wykaże jako składnik majątku obrotowego w pozycji B "Aktywa obrotowe".

 


Sporządzamy bilans według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. W pasywach tego bilansu nie ma pozycji "Zysk (strata) netto". Jak wykazać poniesioną w bieżącym roku stratę netto?

Wypracowany w danym roku zysk netto lub poniesioną stratę należy zaprezentować w pasywach bilansu według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości w pozycji A "Kapitał (fundusz) własny". Pominięcie w pozycji A pasywów bilansu dla jednostek mikro informacji o wyniku finansowym (zysku bądź stracie) za bieżący rok obrotowy nie oznacza, że wartości tej nie powinno się w tej pozycji ujmować. Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych jednostek mikro dotyczą bowiem jedynie zakresu prezentowanych w nich poszczególnych pozycji (jest on odpowiednio mniejszy), nie zaś ich treści (zawartości). W bilansie dla jednostek mikro w pozycji A "Kapitał (fundusz) własny" pasywów powinno się ujmować łączną wartość: kapitału (funduszu) podstawowego, kapitału (funduszu) zapasowego, kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, zysku (straty) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto za bieżący rok obrotowy, odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Ponadto w odrębnej pozycji prezentuje się wartość kapitału (funduszu) podstawowego. Kapitał zakładowy spółek, na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości, trzeba wykazać w wysokości wynikającej z umowy lub statutu i wpisanej w KRS.

Przykład

Założenia

 1. W dniu 1 lutego 2021 r. powstała XYZ Sp. z o.o. i zgodnie z jej umową rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Wspólnicy spółki podjęli uchwałę o przyjęciu statusu jednostki mikro i sporządzaniu rachunku zysków i strat według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka z o.o. spełniała wymagania określone w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości do zastosowania uproszczeń dla jednostek mikro.
 2. Obroty kont kosztów i przychodów na 31 grudnia 2021 r.:
Symbol konta Nazwa konta Obroty (w zł)
Wn Ma
40-0 Amortyzacja 3.600  
40-1 Zużycie materiałów i energii 8.975  
40-2 Usługi obce 5.270   
40-3 Podatki i opłaty 250  
40-4 Wynagrodzenia 57.669  
40-5  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26.144  
40-6 Pozostałe koszty rodzajowe 6.335  
49 Rozliczenie kosztów   2.695
70-0 Sprzedaż produktów   160.725
75-0 Przychody finansowe   150
75-1  Koszty finansowe 25  
76-0 Pozostałe przychody operacyjne, w tym:   4.600
76-0/1 Odszkodowania   4.600
76-1 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 5.825  
76-1/1 Koszty naprawy powypadkowej 3.575  
76-1/2 Odpis aktualizujący należności 2.250  
87 Podatek dochodowy od osób prawnych 6.150  
 1. Pozycje w rachunku zysków i strat XYZ Sp. z o.o. za 2021 r.:
Rachunek zysków i strat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.