Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena do bilansu udziałów i akcji
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena do bilansu udziałów i akcji

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Karolina Paszkowska

Za aktywa finansowe uznaje się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Do aktywów finansowych zalicza się m.in. udziały i akcje, które mogą stanowić inwestycje krótko- lub długoterminowe. Zarówno w księgach rachunkowych, jak i w bilansie są one prezentowane odrębnie, jako krótkoterminowe oraz długoterminowe aktywa finansowe.

Ogólne zasady wyceny

Do wyceny aktywów finansowych, w tym udziałów i akcji, które zalicza się do instrumentów finansowych, zasadniczo stosuje się regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277). Przy czym część jednostek może skorzystać z uproszczenia i nie stosować przepisów tego rozporządzenia, a aktywa finansowe - również te zaliczane do instrumentów finansowych - wyceniać według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. W myśl art. 28b ustawy o rachunkowości takie ułatwienie mogą zastosować jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Trzeba mieć na uwadze, że z takiego rozwiązania nie mogą korzystać jednostki wskazane w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości (m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe) oraz jednostki mikro. Stosownie do art. 28a ustawy o rachunkowości jednostki mikro nie mogą wyceniać aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, więc nie stosują rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. Zatem aktywa finansowe, w tym udziały i akcje, jednostki mikro wyceniają według reguł wskazanych w ustawie o rachunkowości.

Na dzień nabycia udziałów lub akcji ich wartość ustala się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Udziały i akcje nabyte za waluty obce wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty na ten dzień (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Inwestycje krótkoterminowe

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się te, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia albo nabycia. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b) ustawy o rachunkowości. Udziały i akcje, które przeznaczono do obrotu lub dostępne są do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się do krótkoterminowych aktywów finansowych. Dlatego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r., jako krótkoterminowe, zostaną wykazane udziały i akcje, które przeznaczone są do obrotu lub są dostępne do sprzedaży w 2019 r. W księgach rachunkowych udziały lub akcje zaliczone do inwestycji krótkoterminowych ujmuje się na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe".

Udziały i akcje ujęte jako krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Można je również wycenić według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla określonych udziałów lub akcji został określony termin wymagalności. Natomiast krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w inny sposób określający ich wartość godziwą. Stanowi o tym art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości. Jednostki, które mają obowiązek stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, udziały i akcje wyceniają w wartości godziwej lub w skorygowanej cenie nabycia.

Gdy ewidencja udziałów i akcji jest prowadzona w cenie nabycia i na dzień bilansowy cena ta jest wyższa od ceny rynkowej, to skutki tej wyceny odnosi się w ciężar kosztów finansowych zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe".

Jeśli w związku z przeprowadzoną wyceną jednostka dokona odpisu aktualizującego wartość udziałów lub akcji ujętych jako krótkoterminowe aktywa finansowe, wówczas w księgach rachunkowych jego wartość zaewidencjonuje następująco:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe".

Z kolei gdy cena rynkowa jest wyższa od ceny nabycia udziałów lub akcji, nie przeprowadza się wyceny bilansowej tych krótkoterminowych aktywów finansowych.

W przypadku gdy wycena dokonywana jest w cenie rynkowej, skutki wzrostu lub obniżenia wartości udziałów lub akcji na dzień bilansowy zalicza się odpowiednio do przychodów finansowych lub kosztów finansowych. Jeżeli do wyceny udziałów i akcji jednostka stosuje inne zasady niż wskazane w art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, to do kosztów finansowych zalicza skutki obniżenia ich wartości w pełnej wysokości. Jednak jeśli ich wartość wzrośnie, do przychodów finansowych odnieść można jedynie wartość nie wyższą od kwoty różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.

Udziały i akcje stanowiące inwestycje krótkoterminowe, jako część majątku obrotowego, ujmuje się w bilansie sporządzonym według załączników do ustawy o rachunkowości po stronie aktywów w pozycji:

a) B.III.1 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" z wyszczególnieniem udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych (B.III.1 lit. a) oraz w pozostałych jednostkach (B.III.1 lit. b) - załącznik nr 1,

b) B "Aktywa obrotowe" - załącznik nr 4,

c) B.III "Inwestycje krótkoterminowe, w tym krótkoterminowe aktywa finansowe" - załącznik nr 5,

d) B.III "Inwestycje krótkoterminowe" - załącznik nr 6.

Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje zalicza się do inwestycji długoterminowych, gdy termin ich wymagalności lub przeznaczenia do zbycia jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ujmowane są one w księgach rachunkowych na koncie 03 "Długoterminowe aktywa finansowe". W myśl art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności. Ich wartość w cenie nabycia może także zostać przeszacowana do wartości w cenie rynkowej z uwzględnieniem art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednostka uzna, że określone udziały lub akcje nie przyniosą w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych, na skutek czego nastąpiła trwała utrata ich wartości, należy dokonać odpisu aktualizującego. Poprzez odpis należy doprowadzić wartość udziałów lub akcji wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej (art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Wartość tego odpisu w księgach rachunkowych można zaewidencjonować w sposób zaprezentowany w przykładzie.

W bilansie wartość akcji i udziałów zaliczonych do inwestycji długoterminowych prezentuje się w kwocie wynikającej z konta 03 pomniejszonej o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących z konta 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe".

W sytuacji gdy jednostka dokonuje przeszacowania wartości udziałów i akcji w cenie nabycia do wartości rynkowej, to skutki tego przeszacowania powodujące wzrost wartości udziałów i akcji do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, co można ująć zapisem: Wn konto 03-5, Ma konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny".

Z kolei obniżenie ich wartości uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe (art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Udziały i akcje zaliczone do inwestycji długoterminowych ujmuje się w bilansie sporządzonym według załączników do ustawy o rachunkowości jako aktywa trwałe w pozycji:

a) A.IV.3 "Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje" z podziałem na te: w jednostkach powiązanych (A.IV.3 lit. a), w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (A.IV.3 lit. b) oraz w pozostałych jednostkach (A.IV.3 lit. c) - załącznik nr 1,

b) A "Aktywa trwałe" (bez wyszczególniania w wierszu do tej pozycji) - załącznik nr 4,

c) A.IV "Inwestycje długoterminowe, w tym długoterminowe aktywa finansowe" - załącznik nr 5,

d) A.IV "Inwestycje długoterminowe" - załącznik nr 6.

Przykład

Założenia

 1. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. jednostka posiada zaliczone do inwestycji długoterminowych udziały w spółce z o.o., która nie jest jednostką powiązaną. Cena nabycia udziałów, według której ujęto je w księgach rachunkowych, wynosiła 78.000 zł.
   
 2. Z przeprowadzonej oceny rentowności spółki z o.o., w której jednostka posiada udziały, wynika, że nastąpiła trwała utrata ich wartości na kwotę 28.000 zł.
   
 3. Jednostka sporządza bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych udziałów: 28.000 zł 75-1 03-5

Księgowania

Wycena do bilansu udziałów i akcji

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jednostka wykaże posiadane udziały w wartości 50.000 zł, tj. 78.000 zł - 28.000 zł, w aktywach w pozycji A.IV.3 lit. c) "Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje".


Warto pamiętać!

» Zasadniczo podmioty nie mogą nabywać akcji lub udziałów własnych. Jednak są wyjątkowe sytuacje, w których jednostka może tego dokonać np. nabycie w celu ich umorzenia. Nabytych akcji lub udziałów własnych nie zalicza się do długoterminowych aktywów finansowych, ewidencjonuje się je na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" do czasu ich zbycia lub umorzenia. Analogicznie jak udziały lub akcje własne traktuje się w zależnych spółkach udziały lub akcje spółki dominującej. Na dzień bilansowy udziały i akcje własne wycenia się według ceny nabycia (art. 28 ust. 1 pkt 9a ustawy o rachunkowości). W przypadku nabycia udziałów (akcji) własnych w drodze egzekucji za cenę tę uważa się cenę nabycia ustaloną w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o koszty poniesione w toku postępowania egzekucyjnego, które nie zostały spółce zwrócone. W przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów (akcji) własnych cena nabycia obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez spółkę na ich nabycie (art. 28 ust. 2a ustawy o rachunkowości).
» Udziały i akcje własne prezentuje się w bilansie sporządzonym według załączników 1, 4 i 5 do ustawy o rachunkowości w pozycji D "Udziały (akcje) własne".
» W bilansie nie ujmuje się oddzielnie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości udziałów lub akcji. Wpływają one na zmniejszenie wartości udziałów i akcji zaliczonych do długoterminowych aktywów finansowych. W bilansie nie ujawnia się udziałów lub akcji, które zostały objęte 100% odpisem aktualizującym, ze względu na to, że ich wartość bilansowa wynosi zero.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.