Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Rozliczenie wyniku finansowego za rok obrotowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie wyniku finansowego za rok obrotowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
1. Wynik finansowy netto i brutto w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wymienione wyżej pozycje, tj. wynik działalności operacyjnej oraz wynik operacji finansowych, dają wynik finansowy brutto, który po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego staje się wynikiem finansowym netto. Przy czym w ten sposób ustala się wynik finansowy netto w jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w jednostkach niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wynik finansowy brutto jest jednocześnie wynikiem finansowym netto. W jednostkach tych podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wspólnicy, a nie ta jednostka.

Do ustalenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych służy konto 86 "Wynik finansowy". Pod datą ostatniego dnia roku obrotowego na konto 86 przeksięgowuje się wszystkie koszty i przychody, tj. salda kont wynikowych. W jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na konto wyniku finansowego przeksięgowaniu podlega również saldo konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych". W wyniku przeksięgowań konto 86 może wykazywać na dzień bilansowy saldo Ma lub saldo Wn. Saldo kredytowe (Ma) oznacza zysk, zaś saldo debetowe (Wn) oznacza stratę.

Saldo konta 86, odzwierciedlające wynik finansowy za bieżący rok obrotowy, prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji A. "Kapitał (fundusz) własny". W jednostkach sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wynik finansowy wykazuje się w pozycji A.VI. "Zysk (strata) netto" pasywów bilansu, przy czym saldo debetowe (Wn), oznaczające stratę, prezentuje się jako wielkość ujemną ze znakiem minus (-).

Z kolei w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 kwotę zysku lub straty za bieżący rok obrotowy przedstawia się w pozycji L. "Zysk (strata) netto" (wariant porównawczy) lub pozycji O. "Zysk (strata) netto" (wariant kalkulacyjny).


2. Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych

Saldo konta 86 podlega przeksięgowaniu na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, za który uzyskano dany wynik finansowy. Wynika to z faktu, iż zatwierdzenie sprawozdania finansowego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości następuje nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli więc rok obrotowy jednostki jest zgody z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia danego roku, to zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego co do zasady powinno nastąpić najpóźniej 30 czerwca następnego roku obrotowego.

Nowe prawoZwracamy uwagę, iż w tym roku, z powodu COVID-19 przedłużono m.in. termin sporządzenia sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i przekazania odpowiednim instytucjom. W przypadku jednostek sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych ww. terminy przesunięto o 3 miesiące, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - o miesiąc, a w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe termin przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS przesunięto o 3 miesiące. Terminy przesunięto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Więcej na temat przesunięcia terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej można przeczytać w dziale "Koniecznie przeczytaj" na str. 4-7 oraz w dziale "Rachunkowość budżetowa" na str. 40-42 niniejszego numeru Zeszytów Metodycznych Rachunkowości.

W świetle ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający to sprawozdanie. Przy czym w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości, podział wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez organ zatwierdzający, które zostało poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa (por. art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy (tj. 2021 r.) pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli w księgach rachunkowych 2022 r., podlega przeniesieniu z konta 86 na konto 82. W zależności od tego czy jednostka osiągnęła zysk czy stratę przeksięgowanie to może przebiegać w sposób przedstawiony poniżej.

Ewidencja księgowa przeksięgowania wyniku finansowego
w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego

1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego z konta 86 na konto 82:

a) gdy jednostka osiągnęła zysk w poprzednim roku obrotowym:

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",
- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

b) gdy jednostka poniosła stratę w poprzednim roku obrotowym:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
- Ma konto 86 "Wynik finansowy".

Wynik finansowy pozostanie na koncie 82, jako niepodzielony zysk lub niepokryta strata, do czasu podjęcia decyzji o podziale wypracowanego zysku lub pokryciu straty.

Konto 82 może na koniec roku obrotowego wykazywać saldo Wn oznaczające wysokość niepokrytej straty lub saldo Ma odzwierciedlające kwotę niepodzielonego zysku lub nie wykazywać salda ze względu na to, iż wynik finansowy został w trakcie roku podzielony. Pozostałe na dzień bilansowy saldo na tym koncie wykazuje się w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 w pozycji A.V. "Zysk (strata) z lat ubiegłych".


3. Przykłady podziału zysku lub pokrycia straty w wybranych jednostkach

Rozliczenia wyniku finansowego netto w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów innych ustaw regulujących zasady funkcjonowania danej jednostki w zależności od jej formy prawnej. Są to m.in. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648).

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Wypracowany zysk można przeznaczyć na wypłatę dywidendy, pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego, rezerwowego, zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, darowizny, czy nagrody dla pracowników. Z kolei pokrycie straty może nastąpić z utworzonego wcześniej przez jednostkę kapitału zapasowego lub rezerwowego, z niepodzielonego zysku lat ubiegłych, z dopłat wspólników, czy też poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

Podział zysku netto lub sposób pokrycia straty netto powinien wynikać z uchwały bądź decyzji podjętej przez uprawniony do tego organ jednostki. Na podstawie tych dokumentów dokonuje się w księgach rachunkowych odpowiednich zapisów. Poniżej przedstawiamy przykłady podziału zysku oraz rozliczenia straty w wybranych jednostkach.

Przykład

Pokrycie straty w spółce z o.o. kapitałem zapasowym
utworzonym w poprzednich latach z zysku

I. Założenia:

 1. Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2021 r. wykazuje stratę w wysokości: 80.000 zł. Na podstawie uchwały podjętej w marcu 2022 r. przez wspólników strata za 2021 r. zostanie pokryta kapitałem zapasowym utworzonym przez spółkę w poprzednich latach z wypracowanych zysków.
 2. Kapitał zapasowy spółki według stanu na 1 stycznia 2022 r. wynosił: 250.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeniesienie wyniku finansowego za 2021 r. do rozliczenia (w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego) 80.000 zł 82 86
2. PK - pokrycie straty za 2021 r. zgodnie z uchwałą wspólników 80.000 zł 81-1 82

III. Księgowania:

Pokrycie straty w spółce z o.o. kapitałem zapasowym utworzonym w poprzednich latach z zysku

Przykład

Wypłata zysku za 2021 r. w przedsiębiorstwie osoby fizycznej

I. Założenia:

 1. Właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego księgi rachunkowe zatwierdził w lutym 2022 r. sprawozdanie finansowe za 2021 r., w którym wykazano zysk w wysokości: 200.000 zł.
 2. Zgodnie z decyzją właściciela, część zysku za 2021 r. w wysokości: 50.000 zł zostanie przekazana na kapitał właściciela, a pozostała część zostanie wypłacona.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2021 r. 200.000 zł 86 82
2. PK - podział zysku za 2021 r. zgodnie z decyzją właściciela:      
   a) przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału właściciela 50.000 zł 82 80
   b) kwota zysku należna do wypłaty 150.000 zł 82 24-2
3. WB - wypłata zysku za 2021 r. 150.000 zł 24-2 13-0

III. Księgowania:

Wypłata zysku za 2021 r. w przedsiębiorstwie osoby fizycznej

Przykład

Przeznaczenie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy

I. Założenia:

 1. Wspólnicy spółki jawnej w marcu 2022 r. podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., w którym wykazano zysk w wysokości: 89.000 zł.
 2. Wspólnicy spółki zdecydowali się pozostawić w spółce cały zysk za 2021 r. i utworzyć z niego kapitał zapasowy.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeniesienie zysku za 2021 r. do rozliczenia na podstawie uchwały wspólników 89.000 zł 86 82
2. PK - utworzenie kapitału zapasowego z zysku za 2021 r. 89.000 zł 82 81-1

III. Księgowania:

Przeznaczenie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.