Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla jednostek mikro lub małych?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022

Nasza spółka z o.o. spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro i małych. Obecnie ubiegamy się o zezwolenie KNF jako agent firmy inwestycyjnej na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych. Czy jako agent firmy inwestycyjnej na podstawie art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości podlegamy wykluczeniu ze stosowania uproszczeń dla jednostek mikro i małych?

Agent firmy inwestycyjnej nie może przyjąć statusu jednostki mikro lub jednostki małej, ponieważ mieści się w katalogu jednostek wyłączonych z możliwości stosowania takich uproszczeń.

Zasady funkcjonowania agentów firm inwestycyjnych określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 ze zm.). Zgodnie z regulacjami tej ustawy firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej). Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę. Agent firmy inwestycyjnej, który zawarł z firmą inwestycyjną umowę jest przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie zawartej umowy z firmą inwestycyjną agent firmy inwestycyjnej może wykonywać m.in. czynności:

 • pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów usług maklerskich, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem,
 • pozyskiwania posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy lokaty strukturyzowanej, w tym informowania o charakterze i zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej,
 • związane z zawieraniem:
  a) umów o świadczenie usług maklerskich,
  b) umów lokaty strukturyzowanej wskutek pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
 • przyjmowania zleceń dla firmy inwestycyjnej,
 • doradztwa dla klientów z zakresu produktów i usług oferowanych przez firmę inwestycyjną,
 • pozyskiwania nowych klientów oraz przedstawianie im oferty.

Ustawa o rachunkowości wymienia kategorie jednostek mikro oraz małych. Jednostką mikro, według art. 3 ust. 1a tej ustawy, może być m.in. spółka z o.o., jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Z kolei jednostką małą, na podstawie art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, może być m.in. spóła z o.o., jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

W celu przyjęcia statusu jednostki mikro lub jednostki małej konieczne jest również podjęcie przez jej organ zatwierdzający decyzji o sporządzaniu sprawozdań finansowych z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości, odpowiednio dla jednostki mikro lub małej.

Ustawa o rachunkowości zawiera równocześnie w art. 3 ust. 1e wyłączenia określonych grup jednostek z możliwości przyjęcia statusu jednostki mikro lub jednostki małej. Według art. 3 ust. 1e pkt 1 ww. ustawy, jednostką mikro lub małą nie mogą być jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tzn. jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów. Do ww. przepisów o obrocie papierami wartościowymi zaliczana jest wspomniana na wstępie ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, a także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) i ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę oznacza to, że agent firmy inwestycyjnej nie może przyjąć statusu jednostki mikro lub jednostki małej, a co za tym idzie nie może stosować uproszczeń w rachunkowości przewidzianych dla tych jednostek.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.